ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๔ (ตอนที่ 781 - 840)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๔ (ตอนที่ 781 - 840)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง กรกฏาคม ๒๕๕๘ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘

ทุกข์ ๓ อย่าง - ธรรมลึกซึ้ง - ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ - บุญคืออะไร - ความหมายของอนัตตา - สติคืออะไร - สติเกิดเมื่อไหร่ - เชื่อไปก่อนถูกต้องหรือไม่ - คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรม - ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ - ขณะไหนเป็นผลของกรรม - ปฏิบัติโดยไม่มีความเข้าใจได้ไหม - ความหมายของอธิษฐาน - ความหมายของโลก - การเกิดดับ กับ ธรรม - มรณะ ๓ อย่าง - รูปธรรม นามธรรม - จิต และเจตสิก - นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ - ตัวอย่างผลของอกุศลกรรม - เจตนาเป็นกรรม - ทำบุญ ๙ วัด - ธรรมช่วยเราได้ไหม - ปฏิสนธิจิตคืออะไร - การศึกษาธรรม เพื่อละ - ขณะที่สะสมความเห็นที่ถูกต้อง - กุศลศีล อกุศลศีล - พรหมวิหาร ๔ - ตายแล้วไปไหน - พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร - ธรรมมีความลึกซึ้ง - ตกหลุมโลภะ - บารมีคืออะไร - หลงทาง - ประเพณีของชาวพุทธ - การตามรู้ - บูชาพระรัตนตรัยด้วยอะไร - สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ - ไม่พัก ไม่เพียร - ขันธ์คืออะไร - รูปไม่เที่ยง


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 177
12 ก.ค. 2567