ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๓ (ตอนที่ 721 - 780)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๓ (ตอนที่ 721 - 780)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง มกราคม ๒๕๕๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - สิ่งที่มีจริงมี ๒ อย่าง - ถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจ - เห็นตามเป็นจริงอย่างไร - รอบรู้ในปริยัติ - สิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ - เหตุให้รู้ถูกต้อง - โลกคืออะไร - ความลวงของจิต - ความหมายนิมิต - บัญญัติ - โลกอันจิตนำไป - เพราะยากจึงต้องฟัง - ตรงและจริงใจ - บ่นเพ้อธรรมะ - ทำบุญด้วยปัญญา - วิถีจิตแรกทางใจ - รู้ทั่วถึงอรรถและธรรม - ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม - ปัจจัยของธรรมะ - สนทนาธรรมเป็นมงคล - คำที่มีค่าคือ วาจาสัจจะ - ศัตรูภายใน - อาจหาญร่าเริง เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ปัญญาประเสริฐสุด - ความลดเลี้ยว - สมาธิคืออะไร - ธุดงค์คืออะไร - ความหมายของ ภิกษุ - เงินและทองไม่ควรแก่ภิกษุ - ความมักน้อย วิเวก ๓ - ความเป็นไปของธรรมะ - อนุสัยและอาสวะ - สิ่งที่หาได้ยาก - เห็นถูกเรื่องทาน - กิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่เรา - ความรู้สึกตัว - ไม่มีสำนักปฏิบัติในคำสอน - คุณของพระวินัย - อธิบาย ขันธ์ ๕ - ไม่มีตัว ไม่มีเรา - การสั่งสมที่ต่างกัน - เห็นผิดจึงไม่ฟังธรรม - เห็นถูกและเห็นผิดต่างกันอย่างไร - ปัญญารู้สิ่งที่เป็นปกติ - ฟังธรรมด้วยความเคารพ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 176
2 พ.ค. 2566