ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541 - 600)
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541 - 600)

ตอนที่ 541 - 600

สนทนาธรรมที่ หมู่บ้านเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

ทบทวนอเหตุกจิต ปฏิสนธิด้วย กุศลวิบากแม้มีกำลังอ่อนดีกว่า อกุศลวิบากปฏิสนธิ / ปฏิสนธิ / อนุสัย / รถ ๗ ผลัด / มัชฌิมาปฏิปทา คือ สติปัฏฐาน สีลัพพัตตปรามาส / พุทธกิจ / จรณะ / ลักษณะไม่เที่ยงเป็นอสุภะ สังโยชน์ / สติปัฏฐาน / ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรือ / ขอกรรมฐาน มองหน้าต่างไม่ให้เห็นเป็นหน้าต่างหรือ / อยู่คนเดียว / มีใจเด็ดเดี่ยว พระธรรมที่แสดงโดยละเอียดเพื่อคนยุคนี้ / วิริยารัมภกถา / สักแต่ว่าเห็น สัปปายะ / สักกายทิฐิ / ชาติของจิต / จงกรม / ทำไม่ได้แต่รู้ความจริงได้ ปัญญา / อัตตาธิปไตย ธัมมะธิปไตย / อาหาร ๔


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ


ฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 102
28 ธ.ค. 2564