ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541 - 600)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๐ (ตอนที่ 541 - 600)

สนทนาธรรมที่ หมู่บ้านเมืองทอง พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

ทบทวนอเหตุกจิต ปฏิสนธิด้วย กุศลวิบากแม้มีกำลังอ่อนดีกว่า อกุศลวิบากปฏิสนธิ - ปฏิสนธิ - อนุสัย - รถ ๗ ผลัด - มัชฌิมาปฏิปทา คือ สติปัฏฐาน สีลัพพัตตปรามาส - พุทธกิจ - จรณะ - ลักษณะไม่เที่ยงเป็นอสุภะ สังโยชน์ - สติปัฏฐาน - ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบหรือ - ขอกรรมฐาน มองหน้าต่างไม่ให้เห็นเป็นหน้าต่างหรือ - อยู่คนเดียว - มีใจเด็ดเดี่ยว พระธรรมที่แสดงโดยละเอียดเพื่อคนยุคนี้ - วิริยารัมภกถา - สักแต่ว่าเห็น สัปปายะ - สักกายทิฏฐิ - ชาติของจิต - จงกรม - ทำไม่ได้แต่รู้ความจริงได้ ปัญญา - อัตตาธิปไตย ธรรมธิปไตย - อาหาร ๔


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 102
25 มี.ค. 2567