ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๕ (ตอนที่ 841 - 900)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๕ (ตอนที่ 841 - 900)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง มีนาคม ๒๕๕๙

ฝั่งที่พ้นจากกิเลส - ทุกข์เพราะมีการเกิด - อันตรายเกิดจากความประมาท - ร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว - ความหมายของปรมัตถธรรมกับบัญญัติ - แนวทางเจริญปัญญา - ถ้าไม่มีเห็น จะมีเราเห็นไหม - รอบรู้ในพุทธพจน์ - ธาตุรู้ - เหนื่อยที่จะชนะกิเลส - ฟังธรรมด้วยความเคารพ - แรงของกรรม - อะไรเป็นจิตและเจตสิก - อดทนที่ไม่มีเรา - ไม่ฟังพุทธพจน์ไม่มีทางรู้ความจริง - ศีลคืออะไร - ความหมาย "บรรพชา" - สวดมนต์ข้ามปี - อัพยากตธรรม - ผลของกรรมเมื่อไหร่ - ขณะที่ประเสริฐ - เริ่มต้นศึกษาธรรม - รู้จักตนเองไหม - อธิศีลคืออะไร - พระคือใคร - ศีล ๕ - ชาติของจิต - บูชาด้วยการศึกษาพระธรรม - ชาติที่ประเสริฐ - หนทางไม่ประมาท - สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ - อริยสัจจ์ - จิตเปรียบเหมือนนักมายากล - เหนื่อยคืออะไร - ใจเด็ดเดี่ยว - ทุกข์เกิดอาศัยผัสสะ - หลงในสังสารวัฏฏ์ - หลงกลโลภะ - ความหมายของ "กาม" - สักกายทิฏิฐิ - อัตตานุทิฏฐิ - รู้เพื่อลืม - บวช - เนกขัมมะ บารมี


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 178
18 เม.ย. 2567