ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๙ (ตอนที่ 1081 - 1140)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๙ (ตอนที่ 1081 - 1140)

สนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ระหว่าง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปล่อยวางอย่างไร - อุปาทานขันธ์ - กัลยาณมิตร - จิตและอารมณ์ - อาสวะและอนุสัย - ปรมัตถธรรม - วิถีจิต - กิจของจิต - พุทธศาสนาเถรวาท - การบูชาพระรัตนตรัย - มหาภูตรูปและอุปาทายรูป - จุติและปฎิสนธิ - สัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิ - โยนิโสมนสิการ - ชาติของจิต - อินทรีย์ - กรรมและผลของกรรม - สมานัตตตาและมานะ - ชาวพุทธรู้อะไร - คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ชีวิตคืออะไร - ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา - อบรมบารมีเพื่อดับกิเลส - ถึงเฉพาะลักษณะของธรรมด้วยปัญญา


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 182
27 มี.ค. 2567