พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๓ (ตอนที่ 721-780)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๓ (ตอนที่ 721-780)

ตอนที่ 721 - 780 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ทุกอย่างชั่วคราว - รู้ว่ามีอกุศลมาก - ฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจเท่านั้น - ขันธ์ - ทำอะไรไม่ได้ - ยากอะไรแค่ฟังพระธรรม - เปิดจิตจะรู้อะไร - ฉันทราคะในทุกสิ่ง - สิ่งที่ชาวโลกขาดแคลนที่สุด - ฟังพระธรรมตามกาล - โรคทางใจ - วิตักกะที่เหลวไหล - นามรูป จริงหรือเท็จ - สภาพธรรมทำหน้าที่ - ข่าวดีที่ควรฟัง - ที่พึ่งที่แท้จริง - กิเลสท่วมใจ - มั่นคงในคำจริง - ปัญญาดับอกุศล - สาระของชีวิต - เห็นโทษของอกุศล - ไม่รู้จึงสงสัย - ตั้งจิตไว้ชอบ - อนัตตา - ลาภที่ประเสริฐ - อกุศลทำร้ายจิตทันทีที่เกิด - ไม่เสียชาติเกิด - สะสมอุปนิสัยในการฟัง - กำลังเพาะปัญญา - ชำระจิตจากอกุศล - ศรัทธา - สะสมบุญไว้แต่ปางก่อน


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 184
17 เม.ย. 2567