พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๑ (ตอนที่ 601-660)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๑ (ตอนที่ 601-660)

ตอนที่ 601 - 660 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

สิ่งที่เกิดปรากฏว่างเปล่าไม่มีสาระ - อกุศลพึ่งไม่ได้ - วิญญาณ - นิมิต บัญญัติ - ปัญญาสะสมที่ไหน - ใครคือกัลยาณมิตร - กำลังของจิต - โรคกิเลส - ลืมว่าเป็นธรรมหรือเปล่า - ธรรมเกิดแต่เหตุ - ความรู้ต้องเป็นไปตามลำดับ - อนัตตา ไม่อิสระ - เพ่งโทษผู้อื่น - ธาตุรู้ - ขณะนี้กำลังเป็นสังสารวัฏฏ์ - ขณะนี้เหมือนฝัน - ไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอฆะได้ - ฟ้งแล้วน้อมประพฤติตาม - กิเลสเพียงดังเนิน - หันหน้าเข้าหาธรรม - สังสารวัฏฏ์ยาวนานเพราะความไม่รู้ - อนุสัยกิเลส - มีชีวิตอยู่เพื่อความรู้ - สภาพรู้กับสภาพไม่รู้ - วิบาก - พระธรรมแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆ - มหาภูตรูป - รูป ๒๘ โดยจำนวน - จิตไม่มีรูปร่าง - ความเสียในภายในขณะที่เป็นอกุศล - ชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ - มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม - เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่นอน - วิถีจิต - โกรธอะไร - ความฟุ้งซ่าน - เอกัคคตาเจตสิก - พระธรรมเป็นรัตนะที่ประเสริฐ - ปัญญาเป็นที่พึ่ง - ความโกรธไม่มีประโยชน์ - ขณะนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏ - เข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม - จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย - ฟังด้วยดี - ปัญญาเป็นแสงสว่าง - ปัญญาประเสริฐสุด - สมัยนี้คนลืมศึกษาพระพุทธศาสนา


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 175
27 พ.ค. 2567