เว็บไซต์บ้านธัมมะ หยุดปรับปรุงระบบ วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
... คลิกที่นี่ ...


พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๑
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 601 - 660 รวม 60 ตอน

     สิ่งที่เกิดปรากฏว่างเปล่าไม่มีสาระ,  อกุศลพึ่งไม่ได้,  วิญญาณ ,  นิมิต  บัญญัติ,  ปัญญาสะสมที่ไหน,  ใครคือกัลยาณมิตร,  กำลังของจิต,  โรคกิเลส, ลืมว่าเป็นธรรมหรือเปล่า, ธรรมเกิดแต่เหตุ, ความรู้ต้องเป็นไปตามลำดับ, อนัตตา ไม่อิสระ,  เพ่งโทษผู้อื่น,  ธาตุรู้, ขณะนี้กำลังเป็นสังสารวัฏฏ์,  ขณะนี้เหมือนฝัน, ไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอฆะได้,  ฟ้งแล้วน้อมประพฤติตาม, กิเลสเพียงดังเนิน, หันหน้าเข้าหาธรรม, สังสารวัฏฏ์ยาวนานเพราะความไม่รู้, อนุสัยกิเลส, มีชีวิตอยู่เพื่อความรู้, สภาพรู้กับสภาพไม่รู้, วิบาก, พระธรรมแสดงถึงสิ่งที่มีจริงๆ, มหาภูตรูป, รูป ๒๘ โดยจำนวน, จิตไม่มีรูปร่าง, ความเสียในภายในขณะที่เป็นอกุศล,  ชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์, มั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรม,  เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่นอน, วิถีจิต,  โกรธอะไร, ความฟุ้งซ่าน, เอกัคคตาเจตสิก,  พระธรรมเป็นรัตนะที่ประเสริฐ, ปัญญาเป็นที่พึ่ง, ความโกรธไม่มีประโยชน์,  ขณะนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏ,  เข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม, จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย, ฟังด้วยดี,  ปัญญาเป็นแสงสว่าง, ปัญญาประเสริฐสุด,  สมัยนี้คนลืมศึกษาพระพุทธศาสนา

ความยาว 23 ชั่วโมง

หมายเลข 175
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ