พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๒ (ตอนที่ 661-720)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๒ (ตอนที่ 661-720)

ตอนที่ 661 - 720 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรม - เป็นคนดีและฟังพระธรรม - สำคัญที่การฟัง - จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่ว - จิตกับเจตสิก - ทำกิจที่ควรทำ - ขันธ์คืออะไร - ศิลปะเป็นมงคล - ความโกรธให้โทษ - ปัญหาทั้งหมดมาจากอกุศล - ไม่ลืมความเป็นอนัตตา - ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง - ปรมัตถธรรม - สาระสำคัญของชีวิต - ตายทุกขณะ - ธรรมไม่ใช่เรา - บ่นเพ้อธรรม - คุณของกุศล - วิตกอันเลวทราม - อกุศลเป็นอกุศล - รู้จักจิตหรือยัง - เมล็ดพันธุ์ผักกาดถูกบังด้วยภูเขา - มาร ๕ ประเภท - สังขารธรรม - ผู้ปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นจากกิเลส - ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง


Tag  กรรม  กรรมคืออะไร  กรรมเป็นปัจจัย  กระทบสัมผัส  กลัวความตาย  กลัวอกุศลบ้างหรือยัง  กลาป  กลิ่น  กลิ่นดิบ  กลุ่ม  กัมมชรูป  กามฉันทนิวรณ์  กามภูมิ  กามวิตก  กามาวจร  กามุปาทาน  กามโลก  กาย  กายประสาทรูป  กายวิญญาณ  การตายทุกขณะ  การตายอย่างเด็ดขาด  การตายโดยสมมุติ  การบริโภคพระธรรม  การฟังด้วยความเคารพ  การฟังด้วยดี  การฟังพระธรรมเพื่อละความไม่รู้  การยึดถือ  การระลึกได้  การละ  การศึกษาธรรม  การศึกษาธรรมะ  การศึกษาธรรมะที่ถูกต้อง  การศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะ  การศึกษาพระธรรม  การเกิด  การเกิดขึ้นของจิต  การเกิดดับ  การเกิดดับสืบต่อ  การเกิดดับสืบต่อของจิต  การเข้าใจธรรม  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์  กำลังของปัญญา  กำลังตาย  กำลังรู้  กิจ  กิจญาณ  กิริยา  กิเลส  กิเลสที่เกิดขึ้นทำกิจ  กิเลสมี ๓ ระดับ  กิเลสมีหลายระดับ  กุศล  กุศลจิต  กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิ ต  กุศลธรรม  กุศลศีล  กุศลเจตนา  กุศลเหตุ  ขณะที่ประเสริฐ  ขณะนี้ก็ไม่มีเรา  ขณะนี้อะไรจริง  ขณะนี้เป็นธรรมะ  ขณิกมรณะ  ขันธ์  ขันธ์ ๕  ข้อประพฤติปฏิบัติ  คนดี  คบคนชั่วเป็นมิตร  คฤหัสถ์  คล่องปาก  ควรเอ็นดูมีเมตตาต่อกัน  ความคิด  ความจริง  ความจริงขณะนั้นมีอะไร  ความจริงของชีวิต  ความจริงเปลี่ยนไม่ได้  ความจริงไม่มีเรา  ความจำที่มั่นคง  ความดีอารักขา  ความตั้งมั่น  ความติดข้อง  ความทรงจำ  ความประพฤติที่ประเสริฐ  ความยึดมั่นในสิ่งที่มี  ความรวดเร็วของจิต  ความรู้จะละความไม่รู้  ความรู้ที่ประเสริฐสุด  ความรู้สึก  ความรู้สึกสำคัญมาก  ความรู้เรื่องชีวิต  ความลึกซึ้ง  ความหลากหลายของจิต  ความเข้าใจ  ความเข้าใจถูก  ความเข้าใจที่มั่นคง  ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ  ความเจริญของจิต  ความเจริญด้วยปัญญา  ความเป็นตัวตน  ความเป็นผู้ตรง  ความเป็นอนัตตา  ความเป็นเรา  ความเป็นโรค  ความเห็นถูก  ความไม่ประมาท  ความไม่รู้  ความไม่สันโดษ  คัมภีร์  คัมภีร์พระอภิธรรม  คิดนึก  คิดเป็นอย่างไร  คิดไม่ใช่เห็น  คิหิสูตร  คุณของความดี  คุณค่าของขณะ  คุณธรรม  ค้นหารูป  ฆานประสาทรูป  ฆานวิญญาณ  จมูก  จรดเยื่อในกระดูก  จะเกิดมาเปล่าๆ  จักขุทวาร  จักขุทวารวิถี  จักขุทวาราวัชชนจิต  จักขุประสาท  จักขุประสาทรูป  จักขุปสาท  จักขุวิญญาณ  จักขุวิญญาณธาตุ  จำกับเข้าใจ  จิต  จิตคิด  จิตตุปบาท  จิตที่ดำรงภพชาติ  จิตนิยาม  จิตปรมัตถ์  จิตปราดไปทั้ง ๓ ขณะ  จิตปราดไปไม่เหลือเลย  จิตรู้แจ้ง  จิตรู้ได้ทุกอย่าง  จิตสะอาด  จิตเป็นสภาพรู้  จิตเห็น  จิตไม่เที่ยง  จินตามยปัญญา  จุนทสูตร  ฉันทะ  ชวนจิต  ชาดก  ชิวหาทวารวิถี  ชิวหาวิญญาณ  ชีวิตอันอุดม  ชีวิตเพียงชั่วขณะจิต  ชื่อ  ช่องว่าง  ญาณ  ญาณวิปยุตต์  ฐิติ  ดอกค้างคาว  ดับอนุสัยกิเลส  ดิน  ดีโดยส่วนเดียว  ดื่มสุรา  ดูการละเล่น  ตรงและจริงใจ  ตรัสรู้  ตอนที่เกิดมามีกิเลสหรือเปล่า  ตั้งขึ้นพร้อมนิมิต  ตา  ตามรู้  ตายแล้วเกิดกลัวไหม  ติดข้อง  ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้  ตึง  ตื่นจากความไม่รู้  ถูกต้อง  ทรงแสดงธรรม  ทรงแสดงโดยโวหาร  ทราม  ทวาร  ทางออกของโลภะ  ทางแห่งความเสื่อม  ทาน  ทานนุปนิสัย  ทานบารมี  ทำความดีและเข้าใจธรรม  ที่พึ่งคือปัญญา  ที่ว่าง  ที่เกิด  ทุก ขะ  ทุกขันธ์ว่างเปล่า  ทุกข์  ทุกข์ทั้งหมดมาจากการเกิด  ทุกคนมีจิต  ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรม  ทุกอย่างเป็นธรรม  ทุกอย่างเป็นธรรมะ  ทุจริต  ทุจริตกรรม  ทุติยฌาน  ธรรม  ธรรมคือขณะนี้  ธรรมคือสิ่งที่มีจริง  ธรรมคืออะไร  ธรรมทาน  ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง  ธรรมที่มีจริงแท้แน่นอน  ธรรมสองอย่าง  ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง  ธรรมะคืออะไร  ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา  ธรรมะที่กำลังปรากฏ  ธรรมะฝ่ายดำ  ธรรมะสองอย่าง  ธรรมะเป็นอนัตตา  ธรรมะเป็นเรื่องที่ตรง  ธรรมะแต่ละอย่าง  ธรรมะไม่อิสระต้องเป็นไปตามปัจจัย  ธรรมารมณ์  ธรรมเป็นอนัตตา  ธัมมารมณ์  ธาตุ  ธาตุดิน  ธาตุที่กำลังเห็น  ธาตุน้ำ  ธาตุรู้  ธาตุรู้ รู้ได้ทุกอย่าง  ธาตุรู้ที่กำลังเห็น  ธาตุลม  ธาตุหรือธรรม  ธาตุไฟ  นรก  นัตถิปัจจัย  นางเรวดี  นามธรรม  นามธาตุ  นามรูปปริจเฉทญาณ  นิทาน  นิพพาน  นิพพานปรมัตถ์  นิมิต  นิมิตของปรมัตถธรรม  นิมิตของสิ่งที่เกิดดับ  นิมิตอนุพยัญชนะ  นิมิตและอนุพยัญชนะ  นิยาม  นิวรณธรรม  น่าอัศจรรย์  น้ำ  บริกรรม  บริสุทธิ์  บังคับบัญชาไม่ได้  บังบัญชาไม่ได้  บัญญัติ  บัญญัติธรรม  บัณฑิต  บาป  บารมี ๑๐  บารมีทั้ง ๑๐  บำเพ็ญพระบารมี  บุคคล  บุญแต่ปางก่อน  บ่นเพ้อธรรมะ  ปกตูปนิสยปัจจัย  ปฎิฆะ  ปฏิบัติ  ปฏิบัติคืออะไร  ปฏิบัติธรรมะ  ปฏิบัติบูชา  ปฏิปัตติ  ปฏิสนธิ  ปฏิสนธิจิต  ปฏิเวธ  ปรมัตถธรรม  ปรมัตถธรรมกับนิมิต  ปรมัตถสัจจะ  ปรมัตถ์  ประจักษณ์แจ้งลักษณะ  ประจักษ์แจ้ง  ประณีต  ประทุษร้าย  ประพฤติปฏิบัติตาม  ประมวลมาซึ่งกรรม  ประโยชน์ของการเข้าใจ  ปรากฏชั่วคราว  ปรากฏด้วยดี  ปริจเฉทรูป  ปริยัติ  ปริยุตฐานกิเลส  ปรุงแต่ง  ปวัตติ  ปัจจัย  ปัจจุบัน  ปัจจุบันอารมณ์  ปัญจทวาร  ปัญญัติ  ปัญญา  ปัญญาขันธ์  ปัญญาไม่เห็นผิด  ปัญญาไม่ใช่จำ  ปัฏฐาน  ปัสสัทธิเจตสิก  ปีติสัมโพชฌงค์  ผลของกรรม  ผลของกุศลกรรม  ผลที่ดี  ผัสสเจตสิก  ผู้ตรง  ผู้ตื่นจากกิเลส  ผู้ที่ตรงจะได้สาระจากพระธรรม  ผู้บ่นเพ้อธรรมะ  ผู้ฟัง  ผู้รู้  ผู้เบิกบาน  ผู้เลิศในทางปัญญา  ผ่องใส  ฝัน  พยาปาทนิวรณ์  พยาปาทวิตก  พรหม  พรหมจรรย์  พระคุณ  พระธรรมวินัย  พระธรรมอันตรธาน  พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระปัญญาคุณ  พระผู้มีพระภาค  พระพุทธพจน์  พระวินัย  พระสารีบุตร  พระสารีบุตรปรินิพพาน  พระสูตร  พระอภิธรรม  พระอภิธรรมคืออะไร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระอรหันต์  พระโพธิสัตว์  พระไตรปิฎก  พระไตรปิฏก  พละ  พหุสุต  พอใจในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะมีได้  พอใจในสิ่งที่มีอยู่  พอใจในสิ่งที่สามารถจะมีได้  พิจาณา  พิจารณา  พืด  พื้นฐานพระอภิธรรม  พุทธผู้รู้  พุทธานุสติ  พ้นจากกิเลส  ฟังความเห็นที่ถูกต้อง  ฟังคืออะไร  ฟังด้วยความเคารพ  ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา  ฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะ  ฟังเพื่อรู้ความจริง  ฟังเพื่อละความไม่รู้  ฟังเพื่อเข้าใจ  ฟังเพื่อเข้าใจความจริง  ฟังเพื่อเข้าใจถูก  ฟังแล้วก็ลืม  ฟังให้เข้าใจ  ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง  ภังคะ  ภาวนามยปัญญา  ภาวนุปนิสัย  ภาษามคธ  ภาษามคธี  ภูเขาบังเส้นผม  มงคล  มงคล ๓๘  มงคลคืออะไร  มนสิการ  มนินทรีย์  มนุษย์  มรณะ  มรณะ ๓  มรรค  มรรคมีองค์ ๘  มรรคเจตนา  มหากุศล  มหาภูตรูป  มัจจุมาร  มั่นคงขึ้น  มานะก่อให้เกิดอวิชชา  มิจฉาทิฏฐิ  มีจริงๆ กำลังปรากฏ  มีตนเป็นที่พึ่ง  มีตนเป็นเกาะ  มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏ  มโนกรรม  มโนทวารวิถี  มโนวิญญาณ  มโนวิญญาณวิถี  ยศ  รส  ระลึก  ระลึกได้  รูป  รูป ๒๘  รูป ๗ รูป  รูปขันธ์  รูปจะมีชาติไหม  รูปที่อยู่กลางตา  รูปที่ไม่มีใจครอง  รูปธรรม  รูปธาตุ  รูปร่าง  รูปร่างสัณฐาน  รูปหยาบ  รูปารมณ์  รูปาวจรกุศล  รู้ก็ไม่ใช่เรา  รู้ความจริง  รู้ดีกว่าไม่รู้  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  รู้เฉพาะ  รู้แข็ง  รู้แจ้ง  รู้แจ้งในอารมณ์  ร้อน  ลม  ละการเป็นเรา  ละความติดข้อง  ละความเป็นตัวตน  ละความเป็นเรา  ละความไม่รู้  ละเอียด  ลักษณะ  ลักษณะของธรรมะ  ลักษณะของรูป  ลักษณะเฉพาะของธรรมะ  ลาภ  ลาภที่ประเสริฐสุด  ลาภที่เหนือลาภใดๆ  ลาภานุตริยะ  ลิ้น  ลิ้มรส  ลึกซึ้ง  ลืมตามีอะไร  ล่วงศีล  วาระ  วาสนา  วิชชา  วิญญาณ  วิญญาณ ๖  วิญญาณขันธ์  วิญญาณจริยา  วิญญาณนิมิต  วิตก  วิตกที่เลวทราม  วิตกเจตสิก  วิถีจิต  วินัย  วินัยคือการกำจัดอกุศล  วิบาก  วิปัสสนา  วิปัสสนาญาณ  วิรัติ  วิสุทธิมรรค  วิหิงสาวิตก  วีติกกมกิเลส  วีติกมกิเลส  ว่างเปล่า  ว่าปฏิ ปัตติคืออะไร  ศรัทธา  ศิลปวิทยา  ศีล  ศีลคือปกติ  ศีลห้า  ศึกษาธรรมะ  ศึกษาพระธรรมอย่างไร  ศึกษาพระธรรมโดยเคารพ  สงบจากอกุศล  สงสัย  สติ  สตินทรีย์  สติปัฏฐาน  สติสัมปชัญญะ  สนใจฟังความจริงหรือเปล่า  สภาพคิด  สภาพธรรม  สภาพธรรมะที่ดีงาม  สภาพรู้  สภาพรู้ไม่ใช่แข็ง  สภาวลักษณะ  สภาวะ  สมถภาวนา  สมถะ  สมมุติมรณะ  สมอง  สมาทานศีล  สมาธิ  สมุจเฉทมรณะ  สมุฏฐาน  สมุฏฐาน ๔  สมโลภะ  สรรเสริญ  สสัมภาระ  สหาย  สังขารขันธ์  สังขารธรรม  สังขารนิมิต  สังสารวัฏฏ์  สัจจญาณ  สัจจธรรม  สัจจะ  สัจจะที่ประเสริฐ  สัญญาขันธ์  สัญญานิมิต  สัญญาเจตสิก  สัญฐาน  สัณฐาน  สัตว์  สัตว์เดรัจฉาน  สัตว์โลก  สัททารมณ์  สัทธารมณ์  สันตีรณจิต  สันตุฏฐี  สันโดษ  สันโตส  สัมปฏิจฉันนจิต  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสัมพุทธ  สากลจักรวาล  สาระจากพระธรรม  สาระที่แท้จริง  สาวก  สิงคาลกสูตร  สิปปะ  สิ่งที่กำลังปรากฏ  สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  สิ่งที่จิตรู้  สิ่งที่ถูกรู้  สิ่งที่ประเสริฐ  สิ่งที่ปรากฏ  สิ่งที่ปรากฏทางตา  สิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ควรคำนึงถึง  สิ่งที่มีจริง  สิ่งที่มีจริงเป็นธรรม  สิ่งที่มีประโยชน์  สิ่งที่เกิดได้ยากในโลก  สิ่งที่ไม่ใช่สาระ  สิ่งหนึ่งสิ่งใด  สี  สีลุปนิสัย  สุข  สุดรอบของอินทรียสังวร  สุตมยญาณ  สุตมยปัญญา  หนทางประเสริฐ  หนทางละ  หนึ่งขณะ  หยาบ  หลงลืมสติ  หู  อกุศล  อกุศลจิต  อกุศลธรรม  อกุศลวิตก  อกุศลศีล  อกุศลสัญญา  อกุศลเจตนา  อกุศลเหตุ  อดีต  อธิคม  อนนุโสจิยชาดก  อนัตตสัญญา  อนัตตา  อนาคต  อนาถบิณฑิกะ  อนิมิตตะ  อนุขณะ  อนุพยัญชนะ  อนุสัย ๗  อนุสัยกิเลสเกิดดับหรือไม่  อนุโมทนา  อนุโมทนาเทียม  อบรมความมั่นคงว่าเป็นธรรม  อบรมเจริญปัญญา  อบายภูมิ  อบายมุข  อพยากต  อพยากตธรรม  อภิธรรม  อภิสังขาร  อยู่กับโลภะ  อยู่คนเดียวหรือเปล่า  อยู่เป็นสุข  อยู่โดยไม่มีโลภะเลย  อยู่ในโลกของความไม่รู้  อรรถกถา  อริย  อริยทรัพย์  อริยบุคคล  อริยมรรค  อริยสัจธรรม  อริยสาวิตรี  อวิชชา  อวิชชาไม่ฉลาด  อวินิพโภครูป  อสภาวรูป  อสุภะ  อหิริกะ อโนตตัปปะ  อะไรควรรู้ยิ่ง  อัตตสัญญา  อัตตา  อัธยาศัย  อัปปนาสมาธิ  อัปปิจฉกถา  อา รัม มะ ณะ  อากาศ  อายุบวร  อายูหนา  อารมณปัจจัย  อารมณ์  อารมณ์ ๖  อารักขโคจร  อารัมมณปัจจัย  อารัมมณะ  อาราธนาศีล  อาลัมพนะ  อาลัย  อาวรณ์  อาสยานุสย  อาสยานุสยะ  อาหาร  อุตุ  อุบัติ  อุปการะ  อุปจารสมาธิ  อุปนิพพันธโคจร  อุปนิพันธโคจร  อุปนิสสยโคจร  อุปนิสัย  อุปปัตติ  อุปัตติ  อุปาทะ  อุปาทะ ฐิติ ภังคะ  อุปาทาน  อุปาทานขันธ์  อโทสะ  อโมหะ  อโลภะ  อ่อน  เกาะกุม  เกิดมาทำไม  เกิดแล้วก็ดับ  เกิดแล้วจึงปรากฏ  เกิดแล้วต้องตาย  เก็บขยะ  เข้าใจ  เข้าใจขึ้น  เข้าใจธรรมะ  เข้าใจว่าเป็นธรรมะ  เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ  เข้าใจเพื่อรู้  เข้าไปถึงใจ  เครื่องอยู่เป็นสุขของคฤหัสถ์  เจตนา  เจตนาศีล  เจตนาเจตสิก  เจตสิก  เจตสิก ๘  เจตสิกปรมัตถ์  เจริญกุศล  เจริญกุศลทุกประการ  เที่ยง  เที่ยวกลางคืน  เบียดเบียน  เปรต  เป็นธรรม  เป็นธรรมดา  เป็นธรรมที่ไม่ใช่นิมิต  เป็นธรรมอย่างหนึ่ง  เป็นธรรมะ  เป็นธรรมะไม่ใช่เรา  เป็นธรรมไม่ใช่เรา  เป็นผู้ตรง  เป็นผู้เกียจคร้าน  เป็นอนัตตา  เผิน  เพราะความไม่รู้  เพิกอิริยาบถ  เพื่อละความไม่รู้  เยื่อใย  เย็น  เราคืออะไร  เรื่องของธรรม  เรื่องราว  เรื่องราวมีเพราะคิด  เรื่องสิ่งที่มีจริง  เลือกเฟ้นธรรม  เล่นการพนัน  เวทนา  เวทนาขันธ์  เวทนานิมิต  เวทนาเจตสิก  เศร้าหมอง  เสียง  เส้นผมบังภูเขา  เหตุ  เหตุกับปัจจัย  เหตุที่จะนำไปสู่ความเจริญ  เหตุที่ดี  เหตุปัจจัย  เห็น  เห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา  เห็นเป็นธรรมะ  เห็นเป็นเพียงนิมิต  เห็นแล้วคิด  เอกัคคตาเจตสิก  เอตทัคคะ  เอิบอาบ  แข็ง  แนวทางเจริญวิปัสสนา  แสนโกฏกัป  แสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระ  โกธะ  โกรธ  โกโธ  โดยละเอียดยิ่ง  โทมนัส  โทสมูลจิต  โทสะ  โภคะ  โมหะ  โยคะ  โรคกิเลส  โรคทางกาย  โรคทางใจ  โลกของนิมิต  โลกุตตรจิต  โลภะ  โลภะความติดข้อง  โวฏฐัพพนจิต  โวหารเทศนา  โสดาบันบุคคล  โสตทวารวิถี  โสตประสาท  โสตประสาทรูป  โสตวิญญาณ  โสตวิญญาณธาตุ  โสภณจิต  โสภณธรรม  โสภณเจตสิก  โสม มะ นัส สะ  โสมนัส  โอฆะ  โอชา  ใครทำให้เกิดทุกข์  ใคร่ครวญ  ใจ  ให้ตามกำลังของปัญญา  ให้รู้ความจริงของสิ่งที่มี  ได้กลิ่น  ได้ยิน  ได้สาระจากการฟัง  ไตรปิฎก  ไตร่ตรอง  ไฟ  ไม่กล้วความจริง  ไม่ควรเศร้าโศก  ไม่มี แล้วมี แล้วก็หามีไม่  ไม่มีเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ  ไม่ใช่เรา  ไม่ได้สาระจากพระธรรม  ไหว  ๑ ขณะ  ๓ ปิฏก  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 183
14 มี.ค. 2567