พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๙ (ตอนที่ 481-540)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๙ (ตอนที่ 481-540)

ตอนที่ 481 - 540 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

กัลยาณมิตร - รู้ตามความเป็นจริง - ความจริง จริงๆ ในขณะนี้ - ธรรมที่น่าอัศจรรย์ - ธรรมไม่เป็นอิสระ - จะช่วยสังคม - มีศัตรูไหม - สาระที่แท้จริงคือวิมุตติ - ต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆ จึงจะชำแรกกิเลส - กิจรส - ธรรมรส สัมปัตติรส โอชา - ขณะนี้อะไรจริง - ลาภอันประเสริฐ - ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง - ทุกชาติที่เกิดมาสาระอยู่ที่ไหน - ชีวิตเหมือนการเดินทาง - เข้าใจโดยความเป็นธาตุ เป็นธรรม - จิตมืด - เปลี่ยนแปลงอุปนิสัย - อุปธิ - โอกาสพิเศษ - อินทริยสังวร - โยนิโสมนสิการ - จิต หัวใจ - ไม่ยึดมั่น - ไม่สอนให้ละกิเลสหรือ - ใส่ใจชื่อ - ขอขมา - โลกตั้งอยู่แล้วในทุกข์ - ข้ามขั้นไม่ได้ - เมื่อไหร่จะรู้ - เกิดมาเพื่อตาย - รู้แบบสัญญา จิต และปัญญา - สมองกับจิต - สัญญาจำ - สัมภเวสี


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 170
15 ม.ค. 2567