พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๙
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๙
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ

ฟังธรรมแบบต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบจำการเข้าระบบ


ตอนที่ 481 - 540  รวม 60 ตอน

     กัลยาณมิตร, รู้ตามความเป็นจริง,  ความจริง  จริงๆในขณะนี้, ธรรมที่น่าอัศจรรย์, ธรรมไม่เป็นอิสระ, จะช่วยสังคม, มีศัตรูไหม, สาระที่แท้จริงคือวิมุตติ,  ต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆ จึงจะชำแรกกิเลส,  กิจรส  ธรรมรส สัมปัตติรส  โอชา,  ขณะนี้อะไรจริง, ลาภอันประเสริฐ, ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง, ทุกชาติที่เกิดมาสาระอยู่ที่ไหน,  ชีวิตเหมือนการเดินทาง, เข้าใจโดยความเป็นธาตุ เป็นธรรม,  จิตมืด,   เปลี่ยนแปลงอุปนิสัย,  อุปธิ,  โอกาสพิเศษ,  อินทริยสังวร,  โยนิโสมนสิการ, จิต  หัวใจ,  ไม่ยึดมั่น, ไม่สอนให้ละกิเลสหรือ?,  ใส่ใจชื่อ, ขอขมา,  โลกตั้งอยู่แล้วในทุกข์,  ข้ามขั้นไม่ได้,  เมื่อไหร่จะรู้,  เกิดมาเพื่อตาย,  รู้แบบสัญญา  จิต  และปัญญา,  สมองกับจิต  สัญญาจำ,  สัมภเวสี

ความยาว 23 ชั่วโมง

หมายเลข 170
ปรับปรุง 16 ก.ย. 2562


ซีดีแนะนำ