พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

[เล่มที่ 24] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ส.ค. 2564
หมายเลข  36161
อ่าน  908

[เล่มที่ 24] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เทวตาสังยุต

เทวปุตตสังยุต

โกสลสังยุต


  ข้อความที่ 6  
 
 
  ข้อความที่ 9  
  ข้อความที่ 10  
  ข้อความที่ 14  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 29 ส.ค. 2564