พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

หน้า     ถึงหน้า  
รูปแบบ

ไฟล์ PDF นำเนื้อหามาจาก
ซีดีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗
Download
1.83 MB