แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๐ (ครั้งที่ 541-600)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๐ (ครั้งที่ 541-600)

ครั้งที่ 0541-0600 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - กาลิก ๔ - ทรงอนุญาตเภสัช - การสังคายนาครั้งที่ ๒ - วัตถุ ๑๐ ประการ  -โทษของการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาว - อุโบสถศีลองค์ที่ ๘ - ละการนั่งและนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ - ศีล ๑๐ ของสามเณร - ห้ามภิกษุรับเงินและทอง - สิกขา ๓ - อนุรุทธเถรคาถา - อนุรุทธศากยะออกบวชพร้อมเจ้าศากยะ ๖ คน - บุคคลควรไหว้ บุคคลไม่ควรไหว้ - การไหว้ การทำความเคารพของภิกษุและภิกษุณี - ครุธรรม ๑๐ ประการ - พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช - พระศาสนามีอายุ ๕,๐๐๐ ปี - ท่านพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์


Tag  กติปุจฉาวรรณนา  กลิงครสูตร  กัจจานะ  กายคตาสติสูตร  การทาหน้า  การปฏิบัติธรรม  การรักษาอุโบสถ  การเจริญสมถภาวนา  การไหว้  การไหว้ ๓ อย่าง  กาแฟ  กุสลสูตร  ของหอม  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  ขันธ์ ๓  ขันธ์ ๕  ขุททกกัณฑ์วรรณนา  ขุททกวัตถุขันธกะ  ครุธรรม  ครุธรรม ๘ ประการ  คฤหบดีชาวนา  คัทรภสูตร  คันธ  คาถาสังคณิกะ  คามิกะ  จดหมาย  จับเงินจับทอง  จัมมขันธกะ  จีวรสีคราม  จุลวรรค  จูฬเวทัลลสูตร  ชาวต่างประเทศ  ซู๊ดๆ  ญัตติกรรมวาจา  ตติยปัณณาสก์  ตอบจดหมาย  ตายแล้วไปเกิดทันที  ติกนิบาต  ติดบุหรี่  ทองและเงิน  ที่นอนสูงใหญ่  ทุติยสมันตปาทาสิกาแปล  ธรรมทินนาภิกษุณี  นครโกสัมพี  นันทสูตร  บุคคลไม่ควรไหว้  ปฏิชาครอุโบสถ  ปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  ปริวารวรรณนา  ปาฏิหาริยปักขอุโบสถ  ปานะ ๘ อย่าง  ปานะน้ำนม  ปาราสริยเถรคาถา  พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน  พรหมสูตร  พระขีณาสพสุกขวิปัสสกะ  พระฉัพพัคคีย์  พระนันทะ  พระนางมหาปชาดีโคตมี  พระนางมหาปชาบดีโคตมี  พระนางโคตมี  พระปฏิเวธสัทธรรม  พระภัททิยะ  พระยสกากัณฑกบุตร  พระวัชชีบุตร  พระวินัย  พระวินัยปิฎก  พระวินัยปิฎก จุลวรรค  พระสกทาคามี  พระสกทาคามีบุคคล  พระสัทธรรม  พระสัพพกามี  พระสัมภูตสาณวาสี  พระอนาคามี  พระอรหันต์ขีณาสพสุกขวิปัสสกะ  พระอรหันต์ที่แตกฉานในปฏิสัมภิทา  พระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา  พระอุบาลี  พระอุปนันทศากยบุตร  พระเจ้าภัททิยศากยะ  พระเรวตะ  พระโสดาบัน  พันปี  พันปีที่สี่  พันปีที่ห้า  พันปีแรก  พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด  พุทธานุญาตเครื่อง  ภยสูตร  ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร  ภรัณฑุสูตร  ภิกขุนิกขันธกวรรณนา  ภิกขุนีขันธกะ  ภิกษุณี  ภิกษุณีฉัพพัคคีย์  ภูษามาลา  มณิจูฬกสูตร  มหานามศากยะ  มหานามสิกขาบท  มหานามะ  มหาวิภังค์ทุติยภาค  มหาสติปัฏฐานสูตร  มาตุคาม  มาลา  มูลเหตุอุปัชฌายวัตร  ยามกาลิก  ยาวกาลิก  ยาวชีวิก  ราชสูตร  รูปนั่ง  รโหคตสูตร  ลาดด้วยหญ้า  วัชชีปุตตสูตร  วัตถุ ๑๐ ประการ  วัตรในการอาบน้ำ  วันทนาสูตร  วิกาลโภชนา  วิกาลโภชนา เวรมณี  วิสาขะ  วิเลขนสิกขาบท  ศากยกุมาร  สติปัฏฐาน  สมณสูตร  สมมติภิกษุ  สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป  สวดพระธรรมด้วยทำนอง  สังขตธรรม  สังขตะ  สังขิตตสูตร  สังคายนาพระวินัย  สัตตสติกขันธกะ  สัตตาหกาลิก  สัทธัมมปัชโชติกา  สัทธิวิหาริก  สันนิธิการกสิกขาบท  สิกขาบท ๑๐  สิกขาบทของสามเณร  สิกขาบทวิภังค์  สุขหนอ สุขหนอ  สุขุมาลชาติ  สุขุมาลสูตร  สุรุสุรุวรรค  หยอดนัยน์ตา  หัตถกราชกุมาร  หัตถกสูตร  ห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้  ห้ามนอนบนเตียงสูง  อกาลิโก  อคารวะ ๖  อธิกรณวรรค  อธิปัญญาสิกขา  อนาปัตติวาร  อนุรุทธศากยะ  อนุรุทธสูตร  อนุรุทธเถรคาถา  อรรถกถาพระวินัย  อริยมรรคมีองค์ ๘  อัจจายิกสูตร  อุบาลี  อุโบสถสูตร  เกลือ  เกสกัมพลสูตร  เขตตสูตร  เขมกสูตร  เขียงรองเท้าเตียง  เจ้ามัลละ  เภสัช ๕ อย่าง  เภสัชชขันธกะ  เรื่องพระภัททิยะ  เลขสูตร  เลิกกาแฟ  เสขสูตร  เสขิยวรรค  เสนาสนะขันธกะ  เสวิสูตร  โฆสิตาราม  โภชนวรรค  โมฆบุรุษ  โยธสูตร  โรณสูตร  โลณะ  โอวาทสิกขาบท  ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่  ไว้ผมยาว  ไหว้  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 42
28 ธ.ค. 2564