แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๐ (ครั้งที่ 541-600)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๐ (ครั้งที่ 541-600)

ครั้งที่ 0541-0600 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - กาลิก ๔ - ทรงอนุญาตเภสัช - การสังคายนาครั้งที่ ๒ - วัตถุ ๑๐ ประการ  -โทษของการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาว - อุโบสถศีลองค์ที่ ๘ - ละการนั่งและนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ - ศีล ๑๐ ของสามเณร - ห้ามภิกษุรับเงินและทอง - สิกขา ๓ - อนุรุทธเถรคาถา - อนุรุทธศากยะออกบวชพร้อมเจ้าศากยะ ๖ คน - บุคคลควรไหว้ บุคคลไม่ควรไหว้ - การไหว้ การทำความเคารพของภิกษุและภิกษุณี - ครุธรรม ๑๐ ประการ - พระนางปชาบดีโคตมีออกบวช - พระศาสนามีอายุ ๕,๐๐๐ ปี - ท่านพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 42
28 ธ.ค. 2564