แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ (ครั้งที่ 721-780)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๓ (ครั้งที่ 721-780)

ครั้งที่ 0721-0780 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - สมถภาวนา - เรื่องพระเจ้าอโศกมหาราช - อารมณ์กรรมฐาน ๔๐ - อสุภะ ๑๐ - อนุสสติ ๑๐ - อัคคัญสูตร - สุเมธดาบสพิจารณาพุทธการธรรม - สาเหตุที่มิตรคบหาสมาคมกัน - พุทธกิจประจำวัน - อธิบายกรรมฐาน - อริยสาวกที่ครองเรือนพึงอยู่ด้วยธรรมอะไร - ความหมายของหลีกออกเร้นอยู่ - การเจริญอนิจจสัญญามีผลมากกว่าการเจริญเมตตา - พระธัมมธโรภิกขุ ตอบปัญหาธรรม  คุณโจนาธาน ตอบปัญหาธรรม - ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม - คุณของพระรัตนตรัย - ผู้ประกอบด้วยกำลัง ๔ ประการ - ย่อมก้าวล่วงภัย ๔ ประการ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 45
28 ธ.ค. 2564