แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ (ครั้งที่ 841-900)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๕ (ครั้งที่ 841-900)

ครั้งที่ 841-900 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - สติสูตร - สติปัฏฐาน - นามสูตร - ชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวง - ธาตุ ๔ เปรียบด้วยอสรพิษ - ขันธ์ ๕ เปรียบด้วยเพชฌฆาต - เปรียบผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดุจท่อนไม้ - การเจริญมรณสติ - บุคคล ๘ ที่เคลื่อนจากสัทธรรม - ภิกษุธัมมทโร ตอบปัญหา - ความปฏิกูลของอาการ ๓๒ - พิจารณาอาการ ๓๒ โดยสมถ - วิปัสสนา - พิจารณาในการบริโภคอาหาร - สภาวรูป - กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน - กายคตาสติ ที่ทรงสรรเสริญ - อานาปานสติ - พระสารีบุตรเปรียบตนเองเป็นผ้าเช็ดธุลี - การเจริญพรหมวิหาร ๔ - เมตตาในชีวิตประจำวัน - การแผ่เมตตา


Tag  กระดูก  กรุณา  กลืนกิน  กสิณ  กสิณ ๑๐  กองกุศล  กัมมัฏฐาน  กายคตาสติ  กายคตาสติสูตร  กายนิพพินทชาดก  กายานุปัสสนานิทเทส  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  การฆ่าความโกรธ  การท่อง  การฟัง  การอบรมเจริญเมตตา  การเจริญมรณสติ  การเจริญสมาธิ  กาโมฆะ  กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว  กิมิชาติ  ขน  ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง  ขี้ตา  ขี้หู  คนอนาถา  ความกลัวตาย  ความจำที่มั่นคง  ความสงบ  ความโกรธ  ความไม่งาม  คัมภีร์วิภังค์  คิลานสูตร  คูถ  ฆ่าความโกรธ  จักขุปสาท  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ชราสูตร  ชาครสูตร  ชิ้นเนื้อ  ชีวิตินทริยรูป  ชีวิตไม่มีเครื่องหมาย  ซากศพ  ฌานจิต  ฌานวิภังค์  ด่าบริภาษ  ตจปัญจกกัมมัฏฐาน  ตับ  ตโจ  ทวยตานุปัสสนาสูตร  ทันตา  ทารุขันธสูตร  ทิฏโฐฆะ  ท่อง  ธนัญชานิสูตร  ธรรมที่เป็นเกาะ  ธรรมเอกผุดขึ้น  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ธาตุ ๔  ธาตุดิน ๒๐  ธาตุน้ำ ๑๒  ธาตุไฟ  นขา  นหารู  นันทิราคะ  นางธนัญชานีพราหมณี  นามรูปเป็นของเท็จ  นามสูตร  นายนันทโคบาล  นิธิกัณฑ์  นิวรณ์ ๕  น้อมระลึก  น้ำลาย  น้ำหนอง  น้ำเลือด  บรรพ  บริกรรมนิมิต  ปฏิกูล  ปฏิปทาสูตร  ปฏิภาคนิมิต  ปฏิโลม  ปฐมฌาน  ปฐวีกสิณ  ปฐวีธาตุ  ปรมัตถสัจจะ  ประจักษ์ทุกข์  ปสาทกรธัมมาทิบาลี  ปอด  ปัญจมฌาน  ปัญญินทรีย์  ปัสสาวะ  ปากแผล  ผม  ผัสสะ  ผู้ฟัง  พยาธิ  พรหมวิหาร  พรหมวิหารนิเทส  พระวิภังคปกรณ์  พระอริยเจ้า  พระเสขบุคคล  พราหมณ์ภารทวาชโคตร  พังพืด  พิจารณาสี  พึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่  ฟัน  ฟันเบื้องบน  ฟันเบื้องล่าง  ภิกษุพึงมีสติเว้นรอบ  ภโวฆะ  มณิภัททสูตร  มรณสติ  มรณานุสสติ  มรรคมีองค์ ๘  มหาปรินิพพานสูตร  มหาภูตรูป  มหาภูตรูป ๔  มหาราหุโลวาทสูตร  มหาหัตถิปโทปมสูตร  มังสัง  มีธรรมเอกผุดขึ้น  มีใจเด็ดเดี่ยว  มูตร  มูลปริยายสูตร  ม้าม  ย่อยอาหาร  ราคสูตร  ราหุลสูตร  รูปที่ปรากฏ  ลิ้น  วักกปัญจกกัมมัฏฐาน  วักกัง  วัณณกสิณ  วัตถุกาม  วัตถุทสกะ  วัตถุทาน  วาโยธาตุ  วิญญาณธาตุ  วิปัสสนา  วิปัสสนาปัญญา  วิภังคปกรณ์  วิริยสัมโพชฌงค์  วิสภาคปริจเฉท  วิสุทธิมรรค  วุฏฐิสูตร  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน ๔  สติปัฏฐานวิภังค์  สติสูตร  สภาคปริจเฉท  สภาวธรรม  สมณธรรม  สมณพราหมณสูตร  สมถกัมมัฏฐาน  สมถภาวนา  สมมติสัจจะ  สวนะ  สักกายทิฏฐิ  สังกิจจเถรกถา  สังขารขันธ์  สังขารขันธ์ปรุงแต่ง  สัตบุรุษ  สัปปายะ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป  สัมโมหวิโนทนี  สัลลสูตร  สาวโก  สีมสัมเภท  สีลัพพตปรามาส  สีสันวัณณะ  สุตตันติกทุกนิกเขปกถา  สุตัง  หทยรูป  หทยวัตถุ  หนอน  หนัง  หลงลืมสติ  หลีกเร้นอยู่ผู้เดียว  หัวใจ  อกุสลราสิสูตร  อชิตมาณวกปัญหานิทเทส  อนัตตา  อนุปัสสนา  อนุศาสนี  อนุโลม  อบรมเจริญปัญญา  อบรมเจริญสติ  อยู่จบพรหมจรรย์  อรรถกถา สารัตถปกาสินี  อรรถกถาจูฬสุญญตสูตร  อรรถกถาพระวิภังคปกรณ์  อรรถกถามหาราหุโลวาทสูตร  อรหัตตผล  อรหันตขีณาสพ  อรูปกัมมัฏฐาน  อวิชโชฆะ  อสรพิษ ๔ จำพวก  อสรพิษทั้ง ๔  อสุภะ ๑๐  อักโกสกสูตร  อัฏฐิ  อัฏฐิมิญชัง  อัตตา  อัปปนาสมาธิ  อัสมิมานะ  อาการ ๓๒  อาการที่กาย  อากาศธาตุ  อานาปานกถา  อานาปานสติ  อาพาธสูตร  อายตนะภายนอก ๖  อายตนะภายใน ๖  อาสีวิสสูตร  อาหาร  อาหารใหม่  อาหาเรปฏิกูล  อาโปธาตุ  อิจฉาสูตร  อิฏฐารมณ์  อินทรีย์ ๕  อุคคหนิมิต  อุจจาระ  อุปจารสมาธิ  อุปาทานขันธ์ ๕  อุเบกขาพรหมวิหาร  อโทสะ  เกสา  เจริญสติ  เจริญสติปัฏฐาน  เตโชธาตุ  เนยยบุคคล  เบญจขันธ์  เมตตา  เล็บ  เล็บ ฟัน หนัง  เวทนานุปัสสนานิทเทส  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวลามสูตร  เอ็น  แผ่  แยกนาม  แยกรูป  โกฏฐาส  โกรธ  โกสลสูตร  โลก  โลกียธรรม  โลกียะ  โลมา  โสตปสาท  ไต  ไม่กลัวตาย  ไวยากรณ์ภาษิต  ไส้น้อย  ไส้ใหญ่  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 81
28 ธ.ค. 2564