แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๑ (ครั้งที่ 601-660)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๑ (ครั้งที่ 601-660)

ครั้งที่ 0601-0660 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - พระอานนท์บรรลุอรหันต์  - พระเจ้าอุเทนและมเหสีถวายผ้าแก่พระอานนท์ - การสังคายนาครั้งที่ ๑ - พระฉันนะบรรลุพระอรหันต์ - พระสารีบุตรไม่ได้ที่นอน - สัตว์ ๓ สหายเคารพกัน - ข้อปฏิบัติของกุมารีเมื่อไปสู่ตระกูลอื่น - สังคหวัตถุ ๔ - มารดาได้ชื่อต่างๆ ตามคุณ - พระเจ้าสุทโธนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค - ๔ อย่างที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย - เจริญอานาปานสติทำให้กายไม่เอนเอียง - ธรรมที่มีในพระพุทธเจ้า ๕ อย่างที่ให้สาวกนับถือ - การบูชาพรหม - วินัยคฤหัสถ์ - ตามสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย - กรรมกิเลส ๔ - ไม่ทำบาปกรรม ๔  - ทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ - การปกปิดทิศทั้ง ๖ - การอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน


Tag  กกุสันธะ  กัลยาณมิตร  การคบมิตร  ขยำกับโคลน  ขุททกนิกาย  คนชักชวนในทางพินาศ  คนดีแต่พูด  คนปอกลอก  คนหัวประจบ  คนเทียมมิตร  คัมภีร์พระธรรมบท  จีวร  จูฬนีสูตร  ฉาบทาฝา  ทรัพย์  ทหรสูตร  ทุกนิบาต  ธนสูตร  นสันติสูตร  นิบาตชาดก  นิโครธะ  ปัจจนิกสูตร  ปัญจสติกขันธกะ  ปาจิตตีย์  ปิลิยเศรษฐี  ปุคคลสูตร  ปุนัพพสุมิต  ผ้าดาดเพดาน  ผ้าปูพื้น  ผ้าปูฟูก  ผ้าห่ม  ผ้าเช็ดธุลี  ผ้าเช็ดเท้า  พรหมทัณฑ์  พรหมเทวสูตร  พระกัปปิตกะเถระ  พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระคันธกุฎี  พระฉันนะ  พระฉัพพัคคีย์  พระปุราณเถระ  พระเจ้าอุเทน  พองหนอ  ภิกขุนีวิภังค์  มหาวรรควรรณนา  มหาสกุลุทายิสูตร  มานัตถัทธสูตร  ยุบหนอ  ลงพรหมทัณฑ์  วิปัสสี  สังขเศรษฐี  สังคีติสูตร  สังฆาทิเสส  สัตตกนิบาต  สันถารวรรค  สิงคาลกมาณพ  สิงคาลกสูตร  สิริวัฑฒคฤหบดี  สุทัตตคฤหบดี  สุมังคลคฤหบดี  สุมังคลเศรษฐี  หนอ  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  อนาปัตติวาร  อรรถกถาสิงคาลกสูตร  อสัมปทานชาดก  อัจจุตคฤหบดี  อายุกัป  อาหุเนยยสูตร  อิจฉานังคลสูตร  อุคคคฤหบดี  อุคคหสูตร  อุทุมพริกสูตร  อเวจีมหานรก  เจริญปัญญา  เปรตงูเหลือม  เรื่องของสัตว์ ๓ สหาย  เรื่องความเคารพ  เรื่องท่านอนาถบิณฑิกะ  เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี  เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์  เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา  เรื่องภิกษุณีหลายรูป  เวสสภู  เสนาสนขันธกะวรรณนา  เห็นหนอ  เอกนิบาต  โกนาคมนะ  โขลกผ้า  โมฆราช  โสณนันทชาดก  โสตถิชคฤหบดี  ได้ยินหนอ  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 43
28 ธ.ค. 2564