แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๑ (ครั้งที่ 601-660)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๑ (ครั้งที่ 601-660)

ครั้งที่ 0601-0660 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - พระอานนท์บรรลุอรหันต์  - พระเจ้าอุเทนและมเหสีถวายผ้าแก่พระอานนท์ - การสังคายนาครั้งที่ ๑ - พระฉันนะบรรลุพระอรหันต์ - พระสารีบุตรไม่ได้ที่นอน - สัตว์ ๓ สหายเคารพกัน - ข้อปฏิบัติของกุมารีเมื่อไปสู่ตระกูลอื่น - สังคหวัตถุ ๔ - มารดาได้ชื่อต่างๆ ตามคุณ - พระเจ้าสุทโธนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค - ๔ อย่างที่ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย - เจริญอานาปานสติทำให้กายไม่เอนเอียง - ธรรมที่มีในพระพุทธเจ้า ๕ อย่างที่ให้สาวกนับถือ - การบูชาพรหม - วินัยคฤหัสถ์ - ตามสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย - กรรมกิเลส ๔ - ไม่ทำบาปกรรม ๔  - ทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ - การปกปิดทิศทั้ง ๖ - การอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 43
28 ธ.ค. 2564