แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๒ (ครั้งที่ 661-720)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๒ (ครั้งที่ 661-720)

ครั้งที่ 0661-0720 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - เล่าเรื่องข่าวสารพุทธศาสนา ศรีลังกา เชิญไปประชุมสนทนา - มูลเหตุของการวิวาท - ปาฏิกสูตร ว่าด้วยสุนักขัตตลิจฉวีมีความเห็นผิด - สมาธิที่ทำให้ปัญญาเกิด - ความเห็นผิดของพวกพรหม - โลกเสื่อม โลกเจริญ - นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ - จูฬนีสูตร ว่าด้วยเรื่องจักรวาล - ความเลื่อมใสของท่านพระอานนท์ - การพูดอ่อนหวานทำให้เกิดในสวรรค์ - ความโกรธ โทษของความโกรธ - กุศลที่เป็นเวยยาวัจจะ ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับผลของเวยยาวัจจะ - ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช - นิโครธสามเณร - พระติสสะ - บารมี ๑๐ โดยย่อ - สมถะในชีวิตประจำวัน


Tag  Alan Driver  ขัคควิสาณสูตร  ขันติบารมี  ฆ่าความโกรธ  จตุกกนิบาต  จัณฑาลิวิมาน  จูฬนีสูตร  ตติยเทวสูตร  ทวารปาลกวิมาน  ทฬิททสูตร  ทานบารมี  ทุติยสักกนมัสนสูตร  ทุพภาษิต  ท้าวสักกะ  ท้าวสักกะจอมเทวดา  ท้าวเวปจิตติ  ท้าวเวปจิตติจอมอสูร  ธนัญชานีพราหมณี  ธนัญชานีสูตร  ธัมมธโร  นทุพภิยสูตร  นาถกรณธรรม  บารมี  ปฐมสักกนมัสนสูตร  ปัญญาบารมี  ปาฏิกวรรค  ปาฏิกสูตร  พกพรหม  พกสูตร  พราหมณ์ภารทวาชโคตร  พิลังคิกสูตร  มรรคทายกเถราปทาน  มหาสติปัฏฐานสูตร  มาตุโปสกพราหมณ์  มาตุโปสกสูตร  มิจฉัตตสูตร  มุนิสูตร  รามเณยยกสูตร  วิมานวัตถุ  วิริยบารมี  วิสาลักขิวิมาน  วิโรจนอสุรินทสูตร  ศรีลังกา  ศีลบารมี  สังคีติสูตร  สัจจบารมี  สัมมัตตสูตร  สาธุสูตร  สิงคาลกสูตร  สุทธาวาส  สุทัสสาภูมิ  สุทัสสีภูมิ  สุนักขัตตะ  สุนิกขิตตวิมาน  สุภาษิตชยสูตร  สุวีรสูตร  หินยาน  อกนิฏฐาภูมิ  อตัปปาภูมิ  อธิษฐานบารมี  อปทาน  อรรถกถาจูฬธัมมสมาทานสูตร  อรุณวตีสูตร  อวิหาภูมิ  อสุรสูตร  อักโกสกภารทวาชพราหมณ์  อักโกสกสูตร  อาภัสสรพรหม  อารัญญกสูตร  อุตตรวิมาน  อุเบกขาบารมี  เถรวาท  เทวทัตตสูตร  เนกขัมมบารมี  เมตตาบารมี  เวปจิตติสูตร  เวยยาวัจจกเถราปทาน  เสริสสกวิมาน  โคลอมโบ  โลกียกุศล  โลกุตตรกุศล  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 44
21 เม.ย. 2566