แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๘ (ครั้งที่ 421-480)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๘ (ครั้งที่ 421-480)

ครั้งที่ 0421-0479 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักษณะคำพูดของสัตบุรุษ - บัณฑิต - มูลเหตุของอุโบสถ - การปลงบาปในวินัยของพระอริยเจ้า - อุโบสถสูตร - ว่าด้วยอุโบสถ ๓ อย่าง - จุดประสงค์ที่ถูกต้องในการรักษาอุโบสถ - อธิบายอุโบสถศีลข้อต่างๆ - ภิกษุที่คฤหัสถ์ไม่ควรเลื่อมใส - การคว่ำ หงายบาตรแก่คฤหัสถ์ - ผู้ควรไปอยู่ป่า - ตัณหากระทบกันเหมือนกำไล ๒ อัน - ภิกขุณีสูตร - อาศัยตัณหาละตัณหา อาศัยมานะละมานะ - เมถุนสูตร - เมถุนสังโยชน์ ๗ - อธิบายศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง - มหาสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า - สุเมธาเถรีคาถา ว่าด้วยโทษของกาม


Tag  กถาวัตถุสูตร  กรุณา  กัญจิสังขารสูตร  กามนีตชาดก  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  การคว่ำบาตร  การประเคน  การประเคนและการรับประเคน  การรับประเคน  กุรุนที  กูฏทันตสูตร  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  ความอาฆาต  คังคมาลชาดก  คับแคบ  คัพภินีสูตร  ฆฏสูตร  ฆฏิการะช่างหม้อ  จดหมาย  จดหมายจากพระภิกษุ  จิตตหัตถิสารีปุตตสูตร  จุนทสูตร  จูฬกัมมวิภังคสูตร  จูฬสุญญตสูตร  ชาณุสโสณีพราหมณ์  ชาณุสโสณีวรรค  ชาติอื่น  ชานุสโสณีพราหมณ์  ชื่อเสียง  ฌานวิภังค์  ติสสสูตร  ตู่พระปัจเจกพุทธเจ้า  ทวารปาลกวิมาน  ทานสูตร  ทุจริตวรรค  ทุติยสมันตปาสาทิกา  ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล  ทุพรรณิยสูตร  ธัมมัฏฐวรรค  นครมันตาวดี  นันทสูตร  นางขุชชุตตราอุบาสิกา  นางนันทามารดา  นางสุนทรี  นางสุเมธา  นางสุเมธาราชกัญญา  นางเวฬุกัณฑกี  นายจุนทกัมมารบุตร  นิคมนิทเทส  นิมนต์พระรับภิกษา  บุพกรรม  ปฏิสัมภิทามรรค  ปฏิสารณียสูตร  ปฐมปัณณาสก์  ประเคน  ปริพาชกอัญญเดียรถีย์  ปสาทสูตร  ปัจโจโรหณีสูตร  ปัตตสูตร  ปาปวรรค  ปุตตสูตร  ปุนาลิ  ปุพพกรรมปิโลติ  พรหมชาลสูตร  พรหมทัตตชาดก  พรหมทัตตเถรคาถา  พระทัพพมัลลบุตร  พระภุมมชกะ  พระอุบาลี  พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจ้าอนิกรัตต์  พระเจ้าโกญจะ  พระเมตติยะ  ภรัณฑุสูตร  ภิกษุณีเป็นโจทก์ฟ้องคดีในโรงศาล  มังคลัตถทีปนีแปล  มังสชาดก  มัชฌิมศีล  มโนรถปูรณี  มโนรถปูรณี อรรถกถา  ราชสูตร  ลาภ  วสลสูตร  วัตตสูตร  วิภังคปกรณ์  วิมานวัตถุ  ศีลมยญาณนิทเทส  ศีลวิมังสชาดก  สติปัฏฐานสูตร  สมุททสูตร  สหัสสวรรค  สหเสยยสิกขาบท  สักการสูตร  สักการะ  สังขิตตสูตร  สังฆโสภณสูตร  สังโยคสูตร  สัตตสูตร  สัตบุรุษ  สัปปุริสสูตร  สัพพลหุสสูตร  สาเกตชาดก  สาเลยยกสูตร  สิกขาบทของสามเณร  สิกขาปทวิภังคนิทเทโส  สีลมยญาณนิทเทส  สีลมยญาณนิทเทสวรรณนา  สุตวา  สุนทรีสูตร  สุภาษิตสูตร  สุรภี  สุเนตตอนุสาสนีสูตร  สุเมธา  สุเมธาเถรีคาถา  อดีตกรรม  อรณวิภังคสูตร  อรรถกถากูฏทันตสูตร  อรรถกถาพระวินัยปิฎก  อสัตบุรุษ  อัจจายิกสูตร  อัญญเดียรถีย์  อัญญเดียรถีย์ปริพาชก  อัฏฐานชาดก  อัปปสาทสูตร  อาฆาตวินยสูตร  อินทรียวรรค  อุปาลีสูตร  อุเบกขา  อุโบสถ  อุโบสถขันธก  อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘  อุโบสถวรรค  อุโบสถศีล  อุโบสถสูตร  อุโปสถสูตร  เจ้าวัฑฒะลิจฉวี  เปตวัตถุ  เมตตา  เมถุนสูตร  เรื่องพระทัพพมัลลบุตร  เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ  เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี  เวรัญชกัณฑ์วรรณนา  เศษกรรม  เสทโมจนกถา  เสนาสนะ  เอกธีตุสูตร  โกธนาสูตร  โกธวรรค  โรครัก  โสฬสมาณวกปัญหา  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 40
4 เม.ย. 2566