แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๕ (ครั้งที่ 241-300)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๕ (ครั้งที่ 241-300)

ครั้งที่ 0241-0300 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อบายภูมิ - อธิบายลักษณะของนรก - เทวทูต ๕ - การฝึกบุรุษของพระพุทธเจ้า ๓ แบบ - พระเทวทัตทำสังฆเภท - ทุกข์ของบุคคลบริโภคกาม ๖ - ประวัติของอิสิทาสีเถรี - บุพกรรมของทางขุชชุชตรา - พระเจ้าพิมพิสาร - ติโรกุฑฒสูตร - การอุทิศส่วนกุศล - พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรต - ตัวอย่างกรรมของเปรตในเปตวัตถุ - ตัวอย่างกรรมของเทวดาในวิมานวัตถุ - เทวดามาทูลถามปัญหาในเทวดาสังยุต - เรื่องของยักษ์ในยักขสังยุต - มารมารบกวนพระพุทธเจ้าและพระสาวกในมารสังยุต - มาร ๕


Tag  https://www.dhammahome.com/audio/topic/10451  www.dhammahome.com/audio/topic/10451  กกุธสูตร  กกุธเทวบุตร  กรวดน้ำ  กัณฐกวิมาน  กัณฐกะ  กัปปิตกภิกษุ  กัสสกสูตร  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  การปฏิบัติ  การอนุโมทนา  การอุทิศ  กาลกัญชิกา  กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว  กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  กินนร  กิเลสมาร  กุมารเปตวัตถุ  กุมุทนรก  ขลาตยเปตวัตถุ  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  ขันธมาร  ขัลลาติยเปติวัตถุ  ขุปปิปาสิกเปรต  คนค่อม  ครูนิครนถ์ นาฏบุตร  ครูปูรณกัสสป  ครูมักขลิโคศาล  คลายกำหนัด  ความปรารถนา ๕ อย่าง  คาถา  จดหมาย  จักขุสูตร  จิตตฤาษี  จิตตสัมภูตชาดก  จิตตสูตร  จุฬกัมมวิภังคสูตร  จูฬกัมมวิภังคสูตร  จูฬนิทเทส ภัทราวุธมาณวก ปัญหานิทเทส  จูฬนิทเทส โมฆราชมาณวก ปัญหานิทเทส  จูฬนิทเทสภัทราวุธมาณวก ปัญหานิทเทส  จูฬเศรษฐีเปรต  จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ  ฉัททันตชาดก  ฉันปลาและเนื้อ  ชันตุสูตร  ชาณุสโสณีพราหมณ์  ชาณุสโสณีสูตร  ชาติสิ้นแล้ว  ช้างนาฬาคีรี  ญาณจักษุ  ฑัมมเจติยสูตร  ดิรัจฉาน  ตัณหาสูตร  ตาทิพย์  ตาเนื้อ  ติโรกุฑฑกัณฑ์  ตโปกรรมสูตร  ทรงผ้าบังสกุล  ทัณฑกัปปกะ  ทิพยจักษุ  ทีฆลัฏฐิสูตร  ทุคติ  ทุติยปาสสูตร  ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหา  ท่านพระสารีบุตรปรินิพพาน  ท่านโปสาละ  ท้าวสหัมบดีพรหม  ธนปาลเปตวัตถุ  ธนปาลเศรษฐี  ธนัญชานิสูตร  ธรรมทินนา  นขสิขสูตร  นรก  นรกขุมต่างๆ  นรกคูถ  นรกเถ้ารึง  นันทกะ  นันทาเปตวัตถุ  นันทเสน  นันทเสนอุบาสก  นางกินนรี  นางขุชชุตตรา  นางตัณหา  นางติสสา  นางมัตตาเทพธิดา  นางยักษิณี  นางราคา  นางอรดี  นานาติตถิยสูตร  นามสูตร  นายนิรยบาล  นิกเทพบุตร  นิชฌามตัณหิกเปรต  นิรัพพุทนรก  น้ำกรด  น้ำด่าง  บิณฑบาตเป็นวัตร  ปกุธะกัจจายนะ  ปทุมนรก  ปทุมุตตระ  ปธานสูตร  ปรทัตตูปชีวิกเปรต  ปรมัตถโชติกา  ปรมัตถโชติกาอรรถกถา  ปสาทจักษุ  ปัญญาจักษุ  ปัตตานุโมทนาทาน  ปายาสิ  ปาสาณสูตร  ปิตติวิสัย  ปิยังกรสูตร  ปิยังกระ  ปุณฑริกนรก  ปุนัพพสุ  ปุนัพพสุสูตร  ปูติมุขเปตวัตถุ  ปูรณะกัสสป  ปเจตนสูตร  ป่างิ้ว  พญาช้าง  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  พระควัมปติก  พระจักขุบาล  พระนางรุจาราชธิดา  พระนางสุภัททา  พระนางอุทัย  พระนางอุพพรี  พระนารทะ  พระภิกษุณีขีณาสพ  พระมหาโมคคัลลานะ  พระมหาโมคคัลลานเถระ  พระยามาร  พระยาม้า  พระยายม  พระยายมราช  พระลกุณฐกภัททิยะ  พระลกุณฐกภัททิยเถระ  พระลักขณะ  พระวินัยปิฎก จุลวรรค  พระสมิทธิ  พระสารีบุตรปรินิพพาน  พระอุปริฏฐ  พระเจ้ากาสิกราช  พระเจ้าจุฬนี  พระเจ้าทสันนราช  พระเจ้าปัญจาลราช  พระเจ้าพรหมทัต  พระเจ้าพิมพิสาร  พระเจ้าภัลลาติยะ  พระเจ้าลิจฉวี  พระเจ้าวิเทหราช  พระเจ้าสัมภูตะ  พระเจ้าอัมพสักขระ  พระเจ้าโอกกากราช  พระเทวทัต  พระเทวทัตทำลายสงฆ์  พระโกกาลิกะ  พระโมฆราชะ  ภัทราวุธมาณวก ปัญหานิทเทส  ภัยเวร ๕  ภัลลาติยชาดก  ภารทวาชมานพ  ภิกษุวัชชีบุตร  ภิกษุสมิทธิ  ภิสชาดก  ภุสเปตวัตถุ  ภูมิของจิต  ภูมิของสัตว์  มฆเทวสูตร  มลวรรค  มหากรุณาสมาปัตติญาณ  มหาขันธกะ  มหาธนิยสูตร  มหานามสูตร  มหานารทกัสสปชาดก  มหาสุทัสสนสูตร  มหาโควินทสูตร  มังสจักษุ  มัจจุมาร  มัฏฐกุณฑลีวิมาน  มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร  มัณฑุกเทวปุตตวิมาน  มัตตา  มัตตาเปติวัตถุ  มัททกุจฉิมิคทายวัน  มาร  มารธิดา  มารธิดาทั้ง ๓  มารธีตุสูตร  มารสูตร  มิคลุททเปตวัตถุ  ยมกปาฏิหาริยญาณ  ยมราชา  รัชชสูตร  ราชบุรุษ  ราชสูตร  ราธะ  รูปปรมัตถ์  รูปเป็นมาร  ลกุณฐกภัททิยสูตร  ลิจฉวีสูตร  วัตถุ ๕ ประการ  วันตาสาเปรต  วัสสการพราหมณ์  วาเสฏฐมานพ  วาเสฏฐสูตร  วาเสฏฐะ  วิญญาณเป็นมาร  วิตตสูตร  วินิบาต  วิสาขะมหาเศรษฐี  วุฏฐิสูตร  สกลิกสูตร  สติปัฏฐาน  สมิทธิ  สมิทธิสูตร  สหลีเทพบุตร  สังขารเป็นมาร  สัญญาเป็นมาร  สัญโยชนสูตร  สัตตวัสสสูตร  สัปปสูตร  สัพพัญญุตญาณ  สัมพหุลสูตร  สานุวาสีเถรเปตวัตถุ  สานุสูตร  สามเณรสานุ  สารถีผู้ฝึกม้า  สารีบุตร  สุนีตเถรคาถา  สุภมาณพ โตเทยยบุตร  สุภมานพ  สุภสูตร  สุวรรณกักกฏกชาดก  สุสิมสูตร  สุสิมเทพบุตร  สูกรเปตวัตถุ  หญิงเปรต  หลุดพ้น  อจินติตสูตร  อจินไตย ๔ ประการ  อฎฎนรก  อนาถบิณฑิกคฤหบดี  อนาวรณญาณ  อนุโมทนา  อบาย  อภิชชมานเปตวัตถุ  อภิชชามานเปตวัตถุ  อภิสังขาร  อภิสังขารมาร  อยู่ป่าเป็นวัตร  อยู่โคนไม้  อรณสูตร  อลคัททูปมสูตร  อสมเทพบุตร  อสัทธรรม ๓ ประการ  อสัทธรรม ๘ ประการ  อสุรกาย  อสูร  อหหนรก  อัจฉราสูตร  อัฏฐิสูตร  อัปปมาทวรรควรรณนา  อัพพนรก  อัพพุทนรก  อัพภาหตสูตร  อัมพสักขรเปตวัตถุ  อัสสกชาดก  อาทิตตปริยายสูตร  อานันทเถรคาถา  อาสยานุสยญาณ  อาเวณิกสูตร  อาโกฏกเทพบุตร  อิณสูตร  อินทรียปโรปริยัตติญาณ  อิสิทาสี  อิสิทาสีเถรีคาถา  อุตรา  อุทกสูตร  อุทยชาดก  อุทิศส่วนกุศล  อุทิศส่วนกุศลแก่เปรต  อุบาสิกา  อุปลกนรก  อุปาติสูตร  อุพพรีเปติวัตถุ  อเวจี  เกสี  เกสีสูตร  เขตตูปมาเปตวัตถุ  เขมสูตร  เขมเทพบุตร  เทพบุตรมาร  เทวทัต  เทวทัตสูตร  เทวทูต  เทวทูตสูตร  เบื่อหน่าย  เปรต  เปรตวิสัย  เวฏัมพรีเทพบุตร  เวณฑุสูตร  เวณฑุเทวบุตร  เวทนาเป็นมาร  เวมานิกเปรต  เวรภยสูตร  เวรัญชกัณฑวรรณา  เสนา  เสริสสกวิมาน  เสริสสกะ  เสริสสกเทพบุตร  เห็นกายในกาย  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  แม่ชี  โกกาลิกภิกษุ  โกกาลิกสูตร  โกสิยมหาอำมาตย์  โคปกโมคคัลลานสูตร  โตเทยยพราหมณ์  โปสาลมาณวก ปัญหานิทเทส  โมคคัลลานะ  โมฆราชะ  โมฆราชเถราปทาน  โรคเรื้อน  โลกสูตร  โสคันธิกนรก  โสตาปัตติยังคะ ๔  โอกาสโลก  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 37
28 ธ.ค. 2564