แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒ (ครั้งที่ 61-120)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒ (ครั้งที่ 61-120)

ครั้งที่ 0061-0120 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก - การเจริญสติ - สมถภาวนา - ปฏิปทาเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง - อานาปานสติ - มหาสติปัฏฐานสูตร - สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน - สำรวมอินทรีย์อย่างไร - จุดประสงค์ของสติปัฏฐาน - ภาวนามี ๒ อย่าง - ความหมาย ๒ อย่างของสัมปชัญญะ - เจริญสติในชีวิตประจำวัน - พิจารณาเห็นกายในกาย  - ธรรมะจากพระเถระ เถรี - ตอบปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรม - สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์ - คำว่า กาย ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน - เรื่องของกรรมฐาน


Tag  กกจูปมสูตร  กฬารขัตติยวรรค  กัปปินสูตร  กัมมาสทัมมะ  กัมมาสธัมมะ  กาปทิกะ  กาม  กามคุณ ๕  กามภพ  กามาวจรจิต  กายคตาสติ  กายสังขาร  กายสุจริต  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กายานุปัสสี  การตั้งจิตไว้มั่น  การรู้ชัด  การเจริญสมาธิ  กำหนดลมหายใจ  กิมิลสูตร  กิเลสมาร  กุลลภิกษุ  กุลลเถรคาถา  กูฏาคารศาลา  ขณิกสมาธิ  ขันติ  ขันธปัญจก  ขันธมาร  ขุททกปาฐะ  คนพาล  ความกำหนัด  ความกำหนัดกล้า  ความวิจิตรของจิต  ความสงบที่แท้จริง  ความสิ้นอาสวะ  ความเป็นธาตุ  ความเป็นปฏิกูล  ความเป็นอสุภะ  คังคาทิปเปยยาล  คันถธุระ  คิลานสูตร  คิลานเภสัช  คิลายนสูตร  จดจ้อง  จตุกนิบาต  จตุตถนัย  จตุตถปัณณาสก์  จตุธาตุววัฏฐาน  จตุรมรรค  จักขวายตนะ  จักขุนทรีย์  จักขุปสาท  จักขุสูตร  จังกีพราหมณ์  จาลาสูตร  จิตปรมัตถ์  จิตสังขาร  จิตเป็นสมุฏฐาน  จิตในจิต  ฉันทะ  ชัมพุขาทกสังยุตต์  ชีวิตินทรีย์  ฌานวิภังค์  ฌานสมาบัติ  ญาติปลิโพธ  ญายธรรม  ตถาคตสูตร  ตบะ  ตัณหา  ตัณหาและทิฏฐิ  ติงสมัตตาสูตร  ทสพลวรรค  ทางใหญ่ ๔ แพร่ง  ทิฏฐิสัจจะ  ทิฏฐิสูตร  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ทุกขสูตร  ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ทุกขเวทนา  ทุติยเสทกสูตร  ท่านพระบิณโฑลภารทวาชะ  ท่านพระปุกกุสาติ  ท่านพระภูมิชะ  ท่านพระราหุล  ท่านพระวังคีสะ  ท่านพระสุมังคละ  ท่านพระอนุรุทธะ  ท่านสกวาที  ท่านอุสภเถระ  ธนุคคหสูตร  ธรรมวาที  ธรรมในธรรม  ธัมมธาตุ  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ธาตุ ๑๘  ธาตุดิน 19  ธาตุมนสิการบรรพ  ธาตุมาร  ธาตุลม 6  ธาตุวิภังคสูตร  ธาตุวิภังค์ 6  ธุดงค์  นวสีวถิกาบรรพ  นันทโกวาทสูตร  นาม  นามกาย 1  นามชีวิตินทรีย์  นามธรรม  นามรูปปริจเฉทญาณ  นามะ  นิททสสูตร  นิททสะ ๗  นิทานวรรค  นิทานวรรค กฬารขัตติยวรรค  นิพพาน  นิพพิทาญาณ  นิมมานรดี  นิมิต  นิมิตอนุพยัญชนะ  นิรามิสสูตร  นิวาสสูตร  นิโครธปริพาชก  นิโรธ  นิโรธะ  บรรลุสัจจะ  บรรลุอมตธรรม  บริกัมมสมาธิ  บุคคล 4  ปฏิกูลมนสิการบรรพ  ปฏิฆานุสัย  ปฏิจจสมุปปาท  ปฏิปทา  ปฏิปทา 4  ปฏิสัมภิทามรรค  ปฏิเวธ  ปฐวีธาตุ  ปติลีนสูตร  ปปัญจสูทนี  ปปัญจสูทนีย์  ปรนิมมิตวสวัตตี  ประจักษ์  ประพฤติพรหมจรรย์  ปริญญาสูตร  ปริพาชกสามัณฑกะ  ปริยัติ  ปริยุฏฐานกิเลส  ปสาทกรธัมมาทิบาลี  ปหานสูตร  ปัจฉาภัต  ปัจฉาสมณะ  ปัญจมฌาน  ปัญจสิกขเทพบุตร  ปัญญา  ปัญญารู้ทุกข์  ปัญญาวิมุตติ  ปัญญินทรีย์  ปัสสาสะ  ปาฏิโมกข์สังวร  ปุกกุสาติ  ปุณณิกาเถรี  ปุณโณวาทสูตร  ปุพพสูตร  ปุริสินทรีย์  ปุฬุวกอสุภ  ผัสสมูลกสูตร  ผัสสะเป็นที่ตั้ง  ผัสสายตนะ  ผู้มีสติ  ผู้สงบ  ผู้อยู่ผู้เดียว  พรหมจรรย์  พระกิมิละ  พระขีณาสพ  พระตถาคต  พระธรรมรักขิตเถระ  พระนางอุทุมพริกา  พระปาติโมกข์  พระปุณณะ  พระพุทธพจน์  พระมหากัปปินะ  พระมหาปชาบดีโคตมี  พระมิคชาละ  พระวิมลโกณทัญญะ  พระวิหารเชตวัน  พระวิหารเวฬุวัน  พระสมณโคดม  พระสัพพัญญุตญาณ  พระสารีบุตร  พระสุภาเถรี  พระอนาคามีบุคคล  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระอรหันต์  พระอริยบุคคล  พระเจ้ากาสี  พระเจ้าอุเทน  พระเวฬุวัน  ภพ  ภัทราวุธมาณวกปัญหานิทเทส  ภัยใหญ่ในนรก  ภารทวาชพราหมณ์  ภารทวาชสูตร  ภารทวาชะ  ภิกขุณีสังยุตต์โสมาสูตร  ภิกษุชาวเมืองปาวา  มนต์  มนินทรีย์  มรรคญาณ  มรรคมีองค์ ๘  มหากิริยาจิต  มหาจุนทเถรคาถา  มหาทุกขักขันธสูตร  มหาบุรุษ  มหาปทานสูตร  มหาปุริสสสูตร  มหาภูตรูป 4  มหาราหุโลวาทสูตร  มหาวารวรรคฉันทสูตร  มหาวารวรรควาลสูตร  มหาสติปัฏฐานสูตร  มหาสติปัฏฐานสูตร อิริยาบถบรรพ สัมปชัญญะบรรพ  มหาสูญญตสูตร  มหาหัตถิปโทปมสูตร  มหาโควินทพราหมณ์  มหาโควินทสูตร  มัคคสัจจ์  มัจจุมาร  มัจฉริยะ  มัชฌิมปัณณาสก์จังกีสูตร  มาคัณฑิยปริพาชก  มาคัณฑิยสูตร  มานทินนสูตร  มานะ  มิคชาลสูตร  มีปกติอยู่ผู้เดียว  มโนสังขาร  มโนสุจริต  ระลึกรู้  รัชชุมาลาวิมาน  รัฐปาลเถรคาถา  ราคานุสัย  รูป  รูปกาย 1  รูปชีวิตินทรีย์  รู้จริง  รู้ชัด  รู้แจ้ง  รู้แจ้งจิต  รโหคตสูตร  ลิจฉวีกุมาร  วจีสุจริต  วัตถุ 2  วัสสการพราหมณ์  วัสสการสูตร  วาตสูตร  วาโยธาตุ  วิการรูป 3  วิจิกิจฉา  วิชชา 3  วิญญาณธาตุ  วิปัญจิตัญญู  วิปัสสนาธุระ  วิภังคปกรณ์  วิมานวัตถุ  วิรัทธสูตร  วิราคะ  วิเวก  วิโมกข์  ศรัทธา  สตินทรีย์  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน ๔  สติปัฏฐานวิภังค์  สติสูตร  สตฺต  สนังกุมารพรหม  สมณพราหมณสูตร  สมณะ  สมถภาวนา  สมันตภาสาทิกา  สมาทาน  สมาธิสูตร  สมาบัติ  สมุจเฉท  สรณะ  สลฬาคารสูตร  สหชาตปัจจัย  สฬายตนวรรคภิวังคสูตร  สังขารธรรม  สังวร  สังสาระ  สังโยชน์ 5  สังโยชน์ ๓  สัญญาเวทยิตนิโรธ  สัตติสูตร  สันตติ  สัปปุริสสูตร  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  สัมปชัญญะบรรพ  สัมปรายภพ  สัมมาวายามะ  สัลเลขสูตร  สามัณฑกสังยุตต์  สำรวมอินทรีย์  สำเหนียกว่า  สิกขาบท  สิริวัฑฒคฤหบดี  สิริวัฑฒสูตร  สีลสูตร  สุขทุกฺขปจฺจุปฏฺฐานา  สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา  สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา  สุขเวทนา  สุชาตาเถรี  สุญญตธรรม  สุตตะ  สุตตันตภาชนีย์  สุทัสสาภูมิ  สุทัสสีภูมิ  สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา  หลงลืมสติ  หัตถกสูตร  หัตถกเทพบุตร  อกนิฏฐาภูมิ  อกุศลธรรม  อกุศลธรรมลามก  อขีณาสวะ  องค์ ๘  อชิตมาณพ  อตัปปาภูมิ  อทุกขมสุขเวทนา  อนังฆณสูตร  อนัตตลักษณะ  อนัตตา  อนิจจสัญญาภาวนา  อนิจจานุปัสสนา  อนิฏฐารมณ์  อนุตตรวิโมกข์  อนุปัสสนา 7  อนุพยัญชนะ  อนุสัยกิเลส  อนุสาสนี  อภิชฌา  อภินันทนสูตร  อภิสังขารมาร  อมตธรรม  อมตะ  อรูปกัมมัฏฐาน  อลคัททูปมสูตร  อวิชชา  อวิชชานุสัย  อวิหาภูมิ  อวิหิงสาวิตก  อสรพิษ 4 ตัว  อสัตบุรุษ  อสัปปุริสธรรม  อสัปปุริสสูตร  อสุภกัมมัฏฐาน  อัญญตราเถรีคาถา  อัญญาณอุเบกขา  อัญญาตาวินทรีย์  อัญญเดียรถีย์  อัฏฐังคิกมรรค  อัฏฐิกสัญญา  อัฏฐิกอสุภ  อัตภาพ  อัพยาปาทวิตก  อัมพปาลิสูตร  อัมพปาลีเถรีคาถา  อัสมิมานะ  อัสสมิมานะ  อัสสาสะ  อาการ32  อากาศธาตุ  อากาสานัญจายตนฌาน  อานันทสูตร  อานาปานบรรพ  อานาปานสติ  อานาปานสติสมาธิ  อานาปานสังยุตต์  อานาปานาทิเปยยาล  อามิส  อายตนะภายนอก 6  อายตนะภายใน 6  อารัมมณปัจจัย  อาสวะ ๓  อาโปธาตุ  อิจฉาวจระ  อิฏฐารมณ์  อิตถินทรีย์  อิทธิปาฏิหาริย์  อินทริยวรรค  อินทริยสังวรศีล  อินทรีย์  อิริยาบถบรรพ  อุคฆฏิตัญญู  อุทธุมาตกสัญญา  อุทธุมาตกอสุภ  อุทยัพพยญาณ  อุทุมพริกสูตร  อุทเทสวารกถา  อุทเทสวารคาถา  อุทเทสวาระ  อุปกิเลส  อุปจารสมาธิ  อุปาทานขันธ์ 5  อุปาทานขันธ์ ๕  อุปาทายรูป 24  อุปายาสะ  อโนปมาเถรีคาถา  เครื่องเศร้าหมอง  เจตสิก 52  เจตสิกปรมัตถ์  เจริญสติ  เจโตวิมุตติ  เตมียชาดก  เตโชธาตุ  เถรนามสูตร  เถรีคาถาเอกนิบาต  เนกขัมมวิตก  เนกขัมมะ  เปลื้องจิต  เป็นผู้เดียวหลีกออก  เพิกอิริยาบถ  เมตตาภาวนา  เมืองเวสาลี  เวทนา 3  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนาในเวทนา  เวยยากรณะ  เสขบุคคล  เสนาสนะ  เสวยอารมณ์  เหตุปัจจัย  เห็นกาย ในกายภายนอก  เห็นกาย ในกายภายใน  เห็นกายในกาย  เอกธรรมสูตร  เอกัคคตาแห่งจิตชั่ว  โกสัมพิยชาดก  โฆสิตาราม  โทมนัส  โทมนัสสะ  โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ 6  โทมนัสอาศัยเรือน 6  โนเจทสูตร  โผฏฐัพพารมณ์  โผฏฐัพพารมณ์ธัมมารมณ์  โมฆราชมาณวกปัญหานิทเทส  โมฆะบุรุษ  โลก  โลก 6  โลก ๓  โลกุตตระ  โลภมูลจิต  โสตินทรีย์สังวร  โสมาภิกษุณี  โอทิชินะ  โอปัมมสังยุต อาณีสูตร  โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕  ไม่เที่ยง  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail



ฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 34
28 ธ.ค. 2564

ซีดีแนะนำ