แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๖ (ครั้งที่ 301-360)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๖ (ครั้งที่ 301-360)

ครั้งที่ 0301-0360 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธรรมของคนพาล บัณฑิต  - โทษของความเลื่อมใสในบุคคล ๕ - ถ้อยคำชั่ว ถ้อยคำดีของบุคคล ๕ จำพวก - อานิสงส์ของการถวายผ้า บาตร มีดโกน - วิชาเป็นประธานของกุศลธรรม - เจตนาเป็นศีล - เจตสิกเป็นศีล - ความสำรวมเป็นศีล -ความไม่ล่วงเป็นศีล - ปาณาติบาต - องค์และโทษของปาณาติบาต - สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ - กุสีตวัตถุ ๘ - อารัพภวัตร ๘ - อักขณะ ๘ - องค์ของมหาโจร ๘ - ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ - ภิกษุฆ่ามนุษย์ต้องปาราชิก - องค์และโทษของอทินนาทาน - คนทำสุจริต ๓  ชื่อว่ารักษาตนเอง - กาเมสุมิจฉาจาร - สตรีต้องห้าม ๒๐ จำพวก


Tag  กล่าวตู่  กามคุณ  กายสูตร  การฆ่ามนุษย์  การถวายปัจจัย  การปล่อยวาง  การอนุโมทนา  การเจริญสติ  กาฬะ  กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  กุฏิการสิกขาบทวรรณนา  กุณฑลิยสูตร  กุณฑลิยะ  กุมภสูตร  กุมารกสูตร  กุรุรัฐ  กุศลกรรมบถ ๑๐  กุสีตวัตถุสูตร  ขาทนียโภชนียาหาร  ขุททกนิกาย อปาทาน  คิลานสูตร  ฆ่าตัวเอง  จดหมาย  จดหมาย อ.ดวงเดือน  จาปาเถรี  จาปาเถรีคาถา  จิตตคฤหบดี  จิตตคหปัตติปุจฉา  จูฬกัมมวิภังคสูตร  จูฬเวทัลลสูตร  ฉัตตมาณวกวิมาน  ฉัตตเทพบุตร  ชฎาสูตร  ชาวปัจฉาภูมิ  ชื่อปุพพกัมมปิโลติ  ช่างไม้  ช่างไม้ปัญจกังคะ  ฌานสมาบัติ  ญาณ  ญาณกถา  ดวงเดือน  ดาวดึงส์  ตติยปาราชิกกัณฑ์ วินีตวัตถุ  ตติยปาราชิกกัณฑ์ อนุบัญญัติ  ตาลบุตร  ตาลปุตตสูตร  ติวิธสูตร  ติสสเมตเตยยสูตร  ตีณิสรณาคมนิยเถราปทาน  ถวายกล่องเข็ม  ถวายฉัตร  ถวายบาตร  ถวายประคดเอว  ถวายผ้า  ถวายผ้ากรองน้ำ  ถวายผ้าอังสะ  ถวายพร้า  ถวายพัดใบตาล  ถวายภาชนะ  ถวายมีดตัดเล็บ  ถวายมีดโกน  ถวายเข็ม  ถวายเชิงรองบาตร  ทหารราบ  ทฬิททสูตร  ทักขิไณยบุคคล  ทัณฑสูตร  ทำนองสรภัญญะ  ทุกถาสูตร  ทุจริต ๑๘  ทุจริตวรรค  ทุติยวรรค  ท้าววรุณนาคราช  ท้าวสักกะ  ท้าวเวสสวัณมหาราช  ธรรมทินนา  ธรรมทินนาภิกษุณี  นรก  นักเต้นรำ  นันทมารดาอุบาสิกา  นันทะ  นาคสูตร  นางจาปา  นางสมณมุณฑิกา  นายคามณี  นายช่างไม้  นายช่างไม้ปัญจกังคะ  นายนันทโคบาล  นายบ้านนักรบอาชีพ  นายโคบาล  นาลกดาบส  นาลกสูตร  นิครนถนาฏบุตร  นิคัณฐสูตร  นิวรณ์  นิสภะ  บารมีธรรม  ปปัญจสูทนีอรรถกถา  ปรมัตถทีปนี อรรถกถา  ปหาสะ  ปัญจกังคะ  ปัญจาลจัณฑสูตร  ปัญจาลจัณฑเทวบุตร  ปาจารย์  ปาฏลิคาม  ปาฏลิคามิยสูตร  ปาฏลิยสูตร  ปาฏลิยะ  ปารายนสูตร  ปิยสูตร  ปิลินทวัจฉเถราปทาน  ปุคคลปสาทสูตร  ปุญญาภิสันทสูตร  ปุณณกยักษ์  ปุณณิยสูตร  ปุณณิยะ  ปุนาลิ  ปุพพกรรมปิโลติ  ป่า  พระตาลบุตร  พระทักขิไณยบุคคล  พระนครอินทปัต  พระนางวิมาลา  พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระปุณณิยะ  พระพรหม  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมวิภาค  พระอนาคามีบุคคล  พระอนุรุทธเถระ  พระอภัยเถระ  พระอินทร์  พระอุบาลี  พระเจ้าวิฏฏุภะ  พลกรณียสูตร  พีชสูตร  ภยสูตร  ภรรยา ๑๐  ภาดา  ภูมกสูตร  ภูมิเปรต  ภูเขาคันธมาทน์  มรรคมีองค์ ๘  มหาลิ  มหาลิสูตร  มหาวรรควรรณา  มหาสมัยสูตร  มหาโจร  มาตาสูตร  มิคสาลาสูตร  มิคสาลาอุบาสิกา  ยาจกวณิพ  ราชสูตร  ราวป่า  ราวป่าอันสงัด  รุกขเทวดา  รูปนั่งคืออะไร  ลูกของชาวประมง  วณิชชสูตร  วัสสการะ  วิธุรชาดก  วิธุรบัณฑิต  วิภังคสูตร  วิสาขอุบาสก  วิสาขอุบาสกก  วิหารวิมาน  ศีล  สงัด  สติปัฏฐาน  สถานเต้นรำ  สมณทุณฑิกสูตร  สมณมุณฑิกบุตรสูตร  สมณมุณฑิกสูตร  สมาทานศีล  สังขตะ  สังคีติสูตร  สังฆทาน  สังฆทานนั้นคืออย่างไร  สังวร  สัทธัมมปกาสินี  สัพพลหุสสูตร  สาธุ  สามเณร  สามเณรสีหะ  สามเณรี  สารัตถปกาสินีอรรถกถา  สาเลยยกสูตร  สำนักปฏิบัติ  สิกขมานา  สิกขาบท ๑๐  สินธกมานพ  สิริมาเถรคาถา  สีลมยญาณ นิทเทส  สีลมยญาณนิเทส วรรณนา  สีลวิมังสชาดก  สีหาเถรีคาถา  สุชาตเถระ  สุตมยญาณ  สุทธาวาส  สุนักขัตตลิจฉวีบุตร  สุนีธะ  สุปปพุทธะ  สุริยูปมาสูตร  หญิงเปรต  หัตถาโรหสูตร  ห้วงบุญห้วงกุศล ๘ ประการ  ห้องปฏิบัติ  อ.ดวงเดือน  อนุสัยกิเลสมี ๗  อนุโมทนา  อมนุษย์  อรกานุสาสนีสูตร  อวิชชาวิชชาสูตร  อสิพันธกบุตร  อักขณสูตร  อังกุรพาณิช  อังกุรเทพบุตร  อังกุรเปตวัตถุ  อัจจยสูตร  อัตตรักขิตสูตร  อัตถกรณสูตร  อัปปกสูตร  อัสสาโรหสูตร  อากังขสูตร  อาชินสูตร  อาชินะ  อาชีพทนาย  อานันทภัทเทกรัตตสูตร  อานิสงส์  อาบัติ  อารัพภวัตถุ ๘ ประการ  อารัพภวัตถุสูตร  อิฏฐารมณ์  อินทกเทพบุตร  อุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกา  อุคคาหมานะ  อุทิศส่วนกุศล  อุปกะ  อุปาลีสูตร  อโยนิโสสูตร  เกนิยดาบส  เจ้าลิจฉวี  เจ้าวัชชี  เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี  เทพ  เทพธิดา  เนมิราชชาดก  เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน  เปรต  เปรียญ ๙  เปียแชร์  เมฆสูตร  เรื่องพระผู้เฒ่า  เวลามสูตร  เสทกสูตร  เสนามาร  เสนาสนะ  เสลสูตร  เสลเถราปทาน  โกสัมพิยสูตร  โคปาลสูตร  โจรสูตร  โพชฌงค์ ๗  โภคสังหรเปตวัตถุ  โยธาชีวสูตร  โรคปักขันทิกาพาธ  โรรุวนคร  โลกธาตุ  โลกธาตุทั้ง ๑๐  โลกียปัญญา  โลกุตตรจิต  โสณกบุรุษ  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 38
28 ธ.ค. 2564