แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๔ (ครั้งที่ 181-240)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๔ (ครั้งที่ 181-240)

ครั้งที่ ๐๑๘๑-๐๒๔๐ รวม ๖๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - การจำแนกทานในทักขิณาวิภังคสูตร - สังฆทาน - ความน่าอัศจรรย์อุคคคฤหบดี ๘ ประการ - มงคล ๓๘ ประการ - สังคหวัตถุ ๔ - สัปปุริสทาน ๘ - เจริญวิปัสสนาด้วยความฉลาดด้วยอาการ ๙ - สิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสก ๗ - สีหเสนาบดี - เหตุให้ค้าขายขาดทุน หรือกำไร ๔ - การบูชายัญ - เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ อย่าง - ความปราถนาที่หาได้ยาก ๔ - ไม่ควรเชื่อด้วยอาการ ๑๐ ในเกสปุตตสูตร


Tag  กัสสปะ  กาลทาน ๕ ประการ  กาลทานสูตร  กาลามชน  กาลามสูตร  กำไร  กิกิ  กิริยา  กุศลจิต  กูฏสูตร  ขณสูตร  ขัณฑเทวะ  คนพาล  คนวัด  ความตระหนี่  คุณพุทธบุตร  ฆฏิการพรหม  ฆฏิการสูตร  ฆฏิการะ  จดหมาย  จตุกกนิบาต มหาวรรค  จิตสั่ง  ฉิคคฬสูตร  ชนกกรรม  ชวนจิต  ชาณุสโสณีพราหมณ์  ชาณุสโสณีสูตร  ชาวกาลามะ  ชีวกสูตร  ช่างหม้อ  ญาติพลี  ดาวดึงส์  ตระหนี่  ติสสดาบส  ทวิปัญจวิญญาณ  ทักขิณาวิภังคสูตร  ทักษิณา  ทักษิณาปาฏิปุคคลิก  ทัณฑสูตร  ทัททัลลวิมาน  ทานสูตร  ทุติยาปุตตกสูตร  ธัมมจักษุ  ธัมมทาน  ธัมมัฏฐิติญาณนิทเทส  นิครนถ์  นิครนถ์นาฏบุตร  นิมิต  บริวารยศ  บริษัทผู้หนักในอามิส  บุญกิริยามี ๑๐ ประการ  ปฏิคาหก  ปฐมปัณณาสก์  ปทุมุตตระ  ปปาตสูตร  ปริฬาหสูตร  ปัจเจกพุทธาปทาน  ปัชชเนละ  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัตตกัมมสูตร  ปาฏิบุคคลิกทาน  ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ  ปุกกุสาติ  ปุณณกพราหมณ์  ปุณณกมาณวกปัญหานิทเทส  ปุณณกะ  ปุพพเปตพลี  ผลของทาน  ผลคันฑะ  ผู้ทำพลี ๕ ประการ  ผู้รับ  ผู้เป็นพาล  ผ้าใหม่  พระตครสิขีปัจเจกสัมพุทธะ  พระนางมหาปชาบดีโคต  พระนางมัลลิกา  พระนางมัลลิกาเทวี  พระวินัยปิฎก มหาวรรค  พระอุบาลี  พระเจ้ากาสี  พระเจ้ากิกิ  พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจ้าสุตโสม  พระเจ้าอังคติราช  พระเจ้าโปริสาท  พระเทวทัต  พระโอปวุยหเถระ  พหุทันตี  ภวังคจลนะ  ภัททาเทพธิดา  ภัททิยะ  ภิสชาดก  มงคล ๓๘  มงคลสูตร  มนาปทายีสูตร  มหานารทกัสสปชาดก  มหาปุริสลักษณะ  มหาปโรพนชาดก  มหาภูตรูป  มหาศาลสูตร  มหาสติปัฏฐาน  มหาสติปัฏฐานสูตร  มหาสติปัฏฐานสูตร อุทเทสวารคาถา  มหาสุตโสมชาดก  มหาโรรุวนรก  มังคลัฏฐทีปนี  มัจฉริยสูตร  มิจฉาทิฏฐิ  มโนทวาราวัชชนจิต  มโนมยะ  ยศมี ๓ อย่าง  ยัญ  ยัญญสูตร  ราชพลี  รำพึง  รูปปรมัตถ  รูปหยาบ  ลักขณสูตร  วณิชชสูตร  วนโรปสูตร  วัตถุทาน  วาทีสูตร  วิญญัติ  วิบากจิต  วิสัยหชาดก  วิสัยหะ  วิสาขสูตร  วิสาขาสูตร  ศีลสูตร  สตารหาคาถา  สตุลลปกายิกา  สภาวรูป  สมานัตตา  สักกัจจสูตร  สังฆทาน  สังฆทาน ๗  สังโยชน์  สัจธรรม  สัตติสตสูตร  สัทธัมมปกาสินี อรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค  สันตีรณจิต  สัปปุริสทาน ๕ ประการ  สัปปุริสทาน ๘ ประการ  สัปปุริสทานสูตร  สัปปุริสสูตร  สัมโมหวิโนทนี สติปัฏฐานวิภังค์  สาธุสูตร  สารัตถปกาสินี  สารัตถปกาสินี อรรถกถา  สารีปุตตเถราปทาน  สิงคิยะ  สิริชาดก  สิ่งที่รัก  สีหสูตร  สีหะ  สีหเสนาบดี  สุขุมรูป  สุตโสม  สุปปวาสสูตร  สุปปวาสา  สุภัททาเทพธิดา  สุมนสูตร  สุมนา  สุมนาราชกุมารี  สุมังคลวิลาสินี  หมอชีวกโกมารภัจจ์  หัตถกอุบาสก  หัตถสูตร  หานิสูตร  หาลิททกานิสูตร  ห้องกัมมัฏฐาน  อติถิพลี  อตีตภวังค์  อธิกรณวรรค  อภิชฌา  อรรถกถา มโนรถปุรณี  อรรถกถา อสัปปุริสทาน  อรรถกถากาลทานสูตร  อรรถกถามงคลสูตร  อรรถกถาสุมนสูตร  อรรถกถาเสรีสูตร  อรูปาวจรวิบากจิต  อวิหา  อวุฏฐิกสูตร  อสัปปุริสทานสูตร  อัคคัยหสูตร  อังคุตตรนิกาย ตติยปัณณาสก์  อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย ปฐมปัณณาสก์  อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต  อัฏฐสาลินี จิตตุปปาทกัณฑ์  อัตถจริยา  อาการ ๙  อานนท์  อามคันธสูตร  อามิสทาน  อาวัชชนจิต  อินทริยกถา  อิริยาบถ  อิสริยยศ  อุคคคฤหบดี  อุคคสูตร  อุคคเทพบุตร  อุทายพราหมณ์  อุทายสูตร  อุทเทสวารคาถา  อุบาสิกาสุปียา  อุบาสิกาสุปียาถวายเนื้อขา  อุปกะ  อุปติสสสูตร  อุปาลีเถราปทาน  อุรคชาดก  อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑  อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑ เรื่องพระอานนท์  เกสปุตตสูตร  เกียรติยศ  เขตตสูตร  เทวดา  เทวตาพลี  เนื้องู  เนื้อช้าง  เนื้อมนุษย์  เนื้อม้า  เนื้อราชสีห์  เนื้อสุนัข  เนื้อหมี  เนื้อเสือดาว  เนื้อเสือเหลือง  เนื้อเสือโคร่ง  เรื่องพระอานนท์  เวภฬิคนิคม  เวภฬิคะ  เสรี  เสรีสูตร  เสรีเทพบุตร  เหตุอัชฌัตตสูตร  โคจรรูป  โคตมี  โคตรภูภิกขุ  โชติปาลมานพ  โทมนัส  โภชนทานสูตร  โวฏฐัพพนจิต  โอปวุยหเถราปทาน  ไทยทาน  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 36
18 ธ.ค. 2566