แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑ (ครั้งที่ 1-60)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑ (ครั้งที่ 1-60)

ครั้งที่ 0001-0060 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - พุทธานุสติ-พุทธประวัติ - ธรรมจากพระสูตร - ความบริบูรณ์ของพรหมจรรย์ - ตอบปัญหาธรรม - ความหมายของสัจจธรรม - การปฏิบัติธรรมคืออะไร - สติกับสมาธิ - สติปัฏฐานเจริญ ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐาน - อบรมการฟังจนกว่าไม่คิดที่จะปฏิบัติธรรม - ครั้งพุทธกาลไม่มีสำนักปฏิบัติของฆราวาส - ปลิโพธ(ความกังวล) ๑๐ อย่าง - จุดประสงค์ของการเจริญปัญญา - ธุดงค์ - พระวินัย  - มหาปรินิพพานสูตร - ความหมายของความไม่ประมาท


Tag  7  กกจูปมสูตร  กกุธะสูตร  กถาวัตถุสูตร  กลาป  กลาป กายปสาทรูป ภาวรูป หทยรูป อัปปนาสมาธิ  กวาดโรงอุโบสถ  กัณฏกสูตร  กัณฐกนิวัตตนะ  กัณฐกะ  กัมมปลิโพธ  กัมมัฏฐาน  กัมมัฏฐาน 40  กัลยาณมิตร  กามฉันทนิวรณ์  กามวิตก  กามเทพ  กายกรรม  กายปสาทรูป  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย  การคุ้มครองอินทรีย์  การจาริก  การจาริกของพระพุทธเจ้า  การดับกิเลส  การถือปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกข์  การบรรลุธรรม  การปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติธรรมคืออะไร  การปฏิบัติธรรมโดยขาดกัลยาณมิตร  การปฏิบัติมี ๒ อย่าง  การประทับของพระพุทธเจ้า  การประทับและการเสด็จจาริกของพระผู้มีพระภาค  การฟังธรรม  การรอบรู้  การรักษาอุโบสถ  การสะสมปัญญากับการดับกิเลส  การสังวร  การอยู่คนเดียว  การอยู่ผู้เดียว  การอยู่ในป่า  การอุทิศส่วนกุศล  การันทิยชาดก  การเกิดดับ  การเจริญความสงบ  การเจริญปัญญา  การเจริญวิปัสสนา  การเจริญสติ  การเจริญสติปัฏฐาน  การเจริญสมถะ  การเจริญสมาธิ  การเจริญอินทรีย์  การเปรียบเทียบศาสนา  กาล 4  กาล ๔ เป็นไฉน  กาลสมัยที่จะปรินิพพาน  กำหนดนักษัตร  กำหนดลมหายใจ  กิจของพระภิกษุ  กิเลส  กิเลสอกุศล วัฏฏะ วิบาก ภพชาติ  กีสาโคตมี  กุลปลิโพธ  กุสินาราสูตร  ขลุปัจฉาภัตติกังคะ  ของจริง มี ๖ ทาง  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  ขัดเกลากิเลส  ขั้นเริ่มต้นฟังให้เข้าใจ  ขาดสติ  ขาดสติ หลงลืมสติ  ขโมยกลิ่น  ข้อปฏิบัติ  ข้อปฏิบัติ บรรพชิต ฆราวาส สัมมาสติ รู้ลักษณะ อนิจจตา สัททารมณ์ โสตวิญญาณ อุคฆฏิตัญญู ความแยบคาย อนุสัย อวิชชานุสัย  คณปลิโพธ  คนว่าง่าย  ครั้งที่๑๗ อกุศลวิตก ปริยัติ อานิสงส์ ฉันทะ พรหมจรรย์ ทุกสิ่งที่มีจริง กามฉันทนิวรณ์  คลุกคลี  ควรหลีกเร้นหมู่ชน  ความกังวล  ความกำหนัด  ความกำหนัดแรงกล้า  ความจริง  ความจริงคืออะไร  ความติดข้อง  ความติดข้องเป็นสมุทัย  ความทุกข์ของชีวิตเกิดจากอะไร  ความน่ารังเกียจและโทษของอกุศลและสังสารวัฏฏ์  ความบริบูรณ์ของพรหมจรรย์  ความปรารถนาและปัญญาของสุเมธบัณฑิต  ความพิเศษของพระพุทธเจ้า  ความวิบัติและสมบัติ  ความสงบ  ความสนิทสนม 2 อย่าง  ความหมายของคำภาษาบาลี  ความหมายของสัจจธรรม  ความอยากรู้(บรรลุ)เร็ว  ความเข้าใจ  ความเข้าใจถูก  ความเพียร  ความเห็นผิด  ความแยบคาย  คังคาตีริยเถรคาถา  คามนิชาดก  คำบาลีที่ใช้ในความหมายภาษาไทย  คำบาลีในความหมายทางพระพุทธศาสนา  คิลานสูตร  คิลานสูตรที่ ๓  ฆฏิการมหาพรหม  ฆตวาอวชานาติสูตร  ฆราวาส  จตุกกนิบาต ตัณหาสูตร  จริงหรือไม่จริง  จะต้องรอบรู้ รู้ทั่ว  จักรวรรดิราชย์  จิตตคฤหบดี  จิตตั้งมั่น  จิตตานุปัสสนา  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตประภัสสร  จิตไม่ชุ่มด้วยราคะ  จิรกาลภาวนา  จีวรขันธกะ  จุดประสงค์ของการฟังพระธรรม  จุฬามณีเจดีย์  จุฬโคสิงคสลาสูตร  จูฬนิทเทสขัคควิสาณสุตตนิทเทส  จูฬราหุโลวาทสูตร  จูฬโคสิงคสาลสูตร  ฉันทะ  ฉันทาคติ  ชฎิลอุรุเวลกัสสปะ  ชัปปสูตร  ชีวิติพระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้  ฌานจิต  ญาณทัสสนะ  ดับกิเลส  ดับชาติ  ดูอย่างไร  ตรวจตราอรรถและพยัญชนะในธรรมทั้งหลาย  ตรัสรู้  ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม  ตัณหา  ตัณหา 4  ตัณหา ๔ ประการ  ตัณหาสูตร  ตัณหาเป็นที่เกิดแห่งทุกข์  ตั้งจิตไว้ชอบ  ตั้งจิตไว้ชอบเพื่อเข้าใจ  ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  ต้องเข้าใจก่อนว่าปฏิบัติธรรมคืออะไร  ต้องแยกธรรมแต่ละลักษณะออกจากกัน  ทรงปลงอายุสังขาร  ทรงผนวช  ทรงผนวช.  ทรงสำเร็จสมาบัติ ๘  ทรงอภิเษก  ทรงแสดงศิลปะ  ทรงแสดงอิทธิบาท ๔  ทรงแสดงเอกายโน มคฺโค  ทราบได้อย่างไรว่าปัญญาเกิด  ทักขิณาคีรีชนบท  ทาสีวิมาน  ที่พักเพียงชั่วคราว  ทุกขาปฏิปทา  ทุกข์  ทุกรกิริยา  ทุจริตกรรม ราคะ โทสะ ตัณหา วัตถุกาม ห้วงกิเลส วจีทุจริต  ท่านพระมหกะ  ท่านพระมหกะพระภิกษุผู้มีฤทธิ์  ท่านพระมหาจุนทะ  ท่านพระสารีบุตร  ท่านพระอานนท์  ท่านพระอุปวาณะ  ท้อแท้  ท้อแท้เพราะใช้เวลาศึกษานาน  ธรรม คือ ชีวิตประจำวัน  ธรรมลามก  ธรรมวินัย  ธรรมอุโบสถ  ธรรมารมณ์  ธรรมิกสูตร  ธุดงค์ 13 ประการ  นรชนผู้ครอบงำขันธ์  นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์  นสันติสูตร  นั่งขัดสมาธิ  นาคสมาลเถรคาถา  นานาฉันทชาดก  นามรูปปริจเฉทญาณ  นามและรูป  นามและรูป สังขารธรรม โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์ อุทยัพพยญาณ  นาวาสูตร  นิคันฐอุโบสถ  นิพพาน  นิมิต  นิมิต ๔  นิวรณ์  น่าอนาถ น่าสังเวช  น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ  บรรพชิต  บรรลุธรรมอย่างไร  บรรลุมัคค์ผล  บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ  บรรลุเร็ว  บริษัท 2 จำพวก  บริษัทที่ดื้อด้าน  บริสุทธิ์ด้วยส่วน 5  บวชชี  บอกทางแก่คนหลง  บังคับ  บิณฑปาติกังคะ  บุคคล 3 จำพวก  บุคคล 4  บุคคล 5 จำพวก  บุคคลผู้ควรพูด  บุคคลผู้มีอุปการะมาก  บุคคลผู้ไม่ควรพูด  บุคคลมีอุปนิสัย  บุคคลไม่มีอุปนิสัย  บ้านนาลันทคาม  ปกติกับผิดปกติ  ปฎิสนธิเป็นทุกข์  ปฏิบัติ  ปฏิบัติธรรม  ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร  ปฏิบัติธรรมเพื่อใคร  ปฏิบัติอย่างไร  ปฏิบัติแล้วได้อะไร  ปฏิปทาวรรค  ปฏิสนธิจิต  ปทุมปุบผสูตร  ปทุมปุพพสูตร  ประชวรด้วยโรคลม  ประสูติ  ประโยชน์ 3 ประการ  ประโยชน์ ๓ ประการ  ปรากฏ อภิชฌาโทมนัส สติปัฏฐาน ญาณทัสสนะ อพรหมจรรย์  ปราภวสูตร  ปรินิพพาน  ปริพาชกอัญญเดียรถีย์  ปริยัติ  ปริวาส  ปลงอายุสังขาร  ปลิโพธ  ปลิโพธ 10  ปลิโพธ 10 ประการ  ปลิโพธ ๑๐  ปลิโพธ ๑๐ ประการ  ปวารณาสูตร  ปัคคัยหสูตร  ปังสุกูลิกังคะ  ปัจจยวัตตสูตร  ปัจจัย 4  ปัจจเจกพุทธเจ้า  ปัจเจกพุทธเจ้า สัพพัญญุตญาณ โชติปาละ  ปัญจุโปสถิกชาดก  ปัญญา  ปัญญา เอกัคคตาเจตสิก สติสัมปชัญญะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สุญญตา  ปัญญาขั้นพิจารณา  ปัญญาขั้นฟัง  ปัญญาจึงบรรลุธรรมได้  ปัญญาประจักษ์แจ้งสภาพธรรม  ปัญญาพละ  ปัญญามีกิจละ  ปัญญามีลักษณะอย่างไร  ปัญญามีหลายระดับขั้น  ปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ  ปัญญารู้อะไร  ปัญญาวิมุตติ  ปัญญาสิกขา  ปัญญาเกิดได้อย่างไร  ปัญหา  ปัญหาต่างๆและการแก้ไข  ปัตตปิณฑิกังคะ  ปาฏลิคาม  ปาติโมกข์  ปาสาทิกสูตร  ปิณฑปาตสูตร  ปุณโณวาทสูตร  ปุถุชน  ปุพพกัมฺปิโลติ  ผู้ที่เงี่ยโสตฟังและไม่เงียโสตลงฟัง  ผู้ที่ไม่หลงลืมสติ  พยาปาทนิวรณ์  พยาปาทนิวรณ์ มหาปเทส ๔ พหูสูตร อรรถพยัญชนะ  พยาปาทวิตก  พรหมจรรย์  พรหมอุโบสถ  พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระติสสะ  พระทีปังกรทรงพยากรณ์ท่านสุเมธดาบส  พระนาคทัตตะ  พระปัจฉิมวาจา  พระปัญจวัคคีย์  พระพุทธคุณ  พระภิกษุณี  พระราหุลประสูติ  พระวินัยปิฎก  พระวิหารเชตวัน  พระสุตตันตปิฎก  พระสุภาภิกษุณี  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระอภิธรรมปิฎก  พระอัญญาโกณทัญญะ  พระอุปนนท์  พระอุเทน  พระเถระ  พระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้  พระโมฆราช  พระโมริยผัคคุณะ  พระไตรปิฎก  พหุการสูตร  พหูสูตร  พิจารณาเห็นความวิบัติและสมบัติ  พุทธธันดร  พุทธบริษัท 4  พุทธบริษัท ๔ ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม  พุทธประวัติ  พุทธานุสติ  ภพชาติ  ภวังคจิต  ภัย  ภาวะรูป  ภาษาบาลี  ภิกษุชื่อเถระ  ภิกษุนวกะ  ภูเขาคิชฌกูฏ  ภูเขาปัณฑวะ  มนินทรีย์  มรรคผล  มรรคมีองค์ 8  มรรคมีองค์ ๘  มหากัจจายนเถรคาถา  มหาชนกชาดก  มหานามสูตร  มหาปรินิพพานสูตร  มหาปเทส 4  มหาภิเนษกรมณ์  มหาวรรค ภาค ๒  มหาวิโลกนะ ๕  มหาสติปัฏฐาน  มัคค์ 4  มัคค์ ๔  มัชฌิมาปฏิปทา  มั่นคง  มั่นคง ไม่หวั่นไหว  มาตุโปสกสูตร  มารกราบทูลให้ทรงปรินิพพาน  มิคชาละ  มิจฉามัคค  มิจฉาสมาธิ  มิฉามรรค  มิตร 2 จำพวก  มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  มีธรรมเป็นที่พึ่ง  มีสติ  มโนกรรม  ยถาสันถติกังคะ  ยสกุลบุตร  ยิ่งอยากยิ่งช้า  ยุตนัทธสูตร  รอบรู้ รู้ทั่ว  ระลึกรู้  ระลึกรู้ลักษณะ  ราคะ  ราคะและโทสะ  ราชคหเศรษฐี  ราหุลกุมาร  ราหู  รุกขมูลิกังคะ  รูปารมณ์  รูปารมณ์ สัมมาวายามะ ๖ โลก  รู้ชัด  รู้แจ้ง  รู้ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏ  รู้ไม่คลาดเคลื่อนจากปกติ  รู้ไม่ทั่ว รู้ไม่จริง ไม่ใช่การรอบรู้  รโหคตสูตร  ละตั้งแต่ในเบื้องต้น  ลักษณของสภาพธรรม  ลักษณะของธรรมะ  ลักษณะของสติ  ลักษณะของอัตตา  ลักษณะของโลภะ  ลาภปลิโพธ  ลูกศร  ลูกศรอันละเอียด ถอนได้ยาก  วจีกรรม  วนวัจฉสามเณรคาถา  วัชชีปุตตสูตร  วัชชีปุตตสูตรที่ ๙  วัฏฏะ  วัตถุ 18 อย่าง  วัตถุ 6  วันอาสาฬหบูชา  วิชชา 3  วินัย  วินัยบัญญัติ  วิบัติและสมบัติ  วิบาก  วิปัสสนา  วิรัติทุจริต  วิสุทธิมรรค  วิหาร 18 ประการ  วิหาร 18 อย่าง  วิหิงสาวิตก  วีตโสกคาถา  ศาสดา  ศาสนา  ศีล 5  ศีล 8  ศีลกถา สมาธิกถา ปัญญากถา  ศีลสิกขา  ศีลอุโบสถ  สคาถวรรคนวกัมมิกสูตร  สคาถวรรคนาคทัตตสูตร  สคาถวรรคนาคทัตตสูตรที่ ๑  สติ  สติ ปัญญา ปฏิบัติกิจของตน  สติก็เป็นอนัตตา  สติตก  สติปัญญา  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน 4  สติปัฏฐานมี 4  สติสัมปชัญญะ  สติสัมโพชฌงค์  สติเป็นอนัตตา  สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ  สปทานจาริกังคะ  สภาพธรรม  สภาพธรรมแต่ละชนิดปฏิบัติกิจของธรรมนั้นๆ  สภาพรู้  สภาพเห็น  สมณบริขาร  สมถกัมมัฏฐาน  สมบูรณ์ด้วยสติ  สมาธินิทเทส  สมาธิสิกขา  สมาบัติ 8  สมุทัย  สรกานิสูตร  สวดปาติโมกข์  สหชาติ ๗  สฬายตนวรรคมหกสูตร  สฬายตนวรรคอิติทัตตสูตร  สักกสูตร  สักกสูตร ที่ ๒  สักกายทิฏฐิ  สักกายทิฏฐิมี ทิฏฐิเหล่านั้นจึงมี  สักกายะ  สังขารธรรม  สังฆอุโบสถ  สังสารโมจกเปตวัตถุ  สังโยชน์  สัจจธรรม  สัญเจตนิยวรรค  สัตตสูตร  สัตว์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  สัตว์โลก  สัททารมณ์  สัทธิวิหาริก  สัพพัญญุตญาณ  สัมปชัญญะ  สัมมามรรค  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สาวก  สิกขาบท  สิริมาเถรคาถา  สีวกยักษ์  สุขาปฏิปทา  สุญญตธรรม  สุญญตา  สุทัตตะ  สุนทรสมุทรเถรคาถา  สุภากัมมารธิดา  สุภากัมมารธีตาเถรี คาถา  สุภากัมมารธีตาเถรีคาถา  สุเมธบัณฑิต  สูกรขาตาสูตร  สูจิโลมยักษ์  สูจิโลมสูตร  ส่องประทีปในที่มืด  หงายของที่คว่ำ  หทยรูป  หนทางนี้ไม่ไช่หนทางแห่พระโพธิญาณ  หนทางบรรลุธรรม  หมดจดจากกิเลส  หลงลืมสติ  หลงลืมสติกับขณะที่มีสติ  หลักธรรม  หลีกเร้น  หานิสูตร  ห่วงเกิดแล้ว  อกุศล  อกุศลธรรมอันลามก  อกุศลวิตก  อกุศลเป็นทุกข์และเป็นเหตุของทุกข์  อดีตกรรมของพระพุทธเจ้า  อธิกรณ์  อธิจิต  อธิจิิต  อธิปัญญา  อธิศีล  อนัตตา  อนาถบิณฑิกสูตร  อนาถบิณฑิกเทพบุตร  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  อนาบัติ  อนิจจตา  อนุปุพพิกถา  อนุพยัญชนะ  อนุสัย  อบรมปัญญา  อบรมเจริญปัญญาได้  อพรหมจรรย์  อภัยเถรคาถา  อภิชฌา  อภิชฌา โทมนัส ปริยัติ สัตว์โลก ฌานจิต จิตตานุปัสสนา อภิญญา ๖ วิชชา ๓ อิทธิปาฏิหาริย์ ปัญญาวิมุตติ เอตทัคคะ สังโยชน์  อภิชฌาโทมนัส  อภิญญา  อภิญญา 6  อมรปุระ  อรรถกถาปาสราสิสูตร  อรรถกถารถวินีตสูตร  อรรถพยัญชนะ  อรรถอันลึกล้ำ  อรรถและพยัญชนะ  อรัญญิกธุดงค์  อริยสัจ 4  อริยสัจ ๔  อริยสัจจ์  อริยอุโบสถ  อลคัททูปมสูตร  อวิชชานุสัย  อวินัย  อสัทธรรม ๘ ประการ  อสัปปุริสสูตร  อัจฉริยบุคคล  อัญญเดียรถีย์  อัทธาน  อัทธานปลิโพธ  อันเตวาสิก  อัปปนาสมาธิ  อัพโภกาสิกังคะ  อาทีนวโทษ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา เจริญอินทรีย์ โยนิโสมนสิการ  อานันทเถรคาถา  อานาปานสติ  อานิสงส์  อาบัติ  อาพาธปลิโพธ  อารมณ์  อารัญญิกังคะ  อาวาสปลิโพธ  อาสวะ  อิทธิบาท  อิทธิบาท 4  อิทธิปาฏิหารย์  อินทขีลสูตร สังยุตตนิกาย  อินทรีย์ 5  อิริยาบถนั่ง  อุตตรสูตร  อุตติยาภรคาถา  อุทธัจจะ  อุทธัจจะ ความสงบ อกุศลธรรม สมถกัมมัฏฐาน  อุทยัพพยญาณ  อุบาสกชาวสักกะ  อุบาสิกา  อุปทานขันธ์ เจริญอินทรีย์ สติวิรัติ  อุปนิสัย  อุปัฏฐาก  อุรุเวลกัสสปะ  อุโบสถ  อุโบสถขันธกะ  อุโบสถขันธกะ บุพกรณ์ และ บุพกิจ  อุโบสถมีองค์ 8  อุโบสถมีองค์ 9  อุโปสถขันธกะ  อุโปสถสูตร  เครื่องลาด  เงี่ยโสต  เจติยสถาน  เจริญสติ  เจริญสติปัฏฐาน  เจริญอินทรีย์  เจโตสมาธิ  เชตวนสูตร  เชตวนาราม  เชนตเถรคาถา  เตจีวริกังคะ  เตลุกานิเถระคาถา  เถรนามสูตร  เทวหิตสูตร  เนกขัมบารมี  เนกขัมมวิตก  เนกขัมมะ  เนสัชชิกังคะ  เปิดของที่ปิด  เป็นคนว่าง่าย  เป็นปกติ  เป็นปัญญาพละ  เป็นผู้มีปกติมีสติ  เผยอรรถที่ลี้ลับ  เพราะอะไรมี ทิฏฐิต่างๆ จึงมี  เพื่อการรู้ชัด  เพื่อรู้ชัด  เพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริง  เพ่งโทษ  เริ่มต้นฟัง  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวเทหิกา  เว้นรอบ  เว้นรอบ ละโดยรอบ  เสนาสนะ  เหตุปัจจัย  เหตุปัจจัย ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต อนัตตา จิรกาลภาวนา จิตประภัสสร มนินทรีย์ อานาปานสติ มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ วัตถุ ๖  เห็นประโยชน์ตน  เห็นแล้ว บังคับไม่ได้  เอกวิหาริยเถรคาถา  เอกัคคตาเจตสิก  เอกาสนิกังคะ  เอตทัตคะ  แก้ไขที่ตัวเราเองก่อน  แม่น้ำอโนมา  แสวงหางูพิษ  แสวงหาหนทางดับกิเลสดับชาติการเกิด  โกรันทกวิหาร  โคปาลกอุโบสถ  โคลิทสานิสูตร  โฆฏมุขพรามณ์  โฆฏมุขพราหมณ์  โฆฏมุขสูตร  โชติปาละ  โทมนัส  โทษของการเกิด  โทษของสังสารวัฏฏ์  โผฏฐัพพะ  โผฏฐัพพารมณ์  โพชฌงค์  โพชฌงค์ 7  โพชฌงค์ ๗  โพธิญาณ  โพธิญาณ อภิญญา ธรรมวินัย รู้แจ้งอริยสัจจ์ โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์  โพธิปักขิยธรรม  โพธิปักขิยธรรม 37  โยนิโสมนสิการ  โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  โรหณวิหาร  โลก ๖ โลก  โลกทั้ง 6  โลภะ  โลภะเป็นสมุทัย  โสดาบันบุคคล พระสกทาคามีบุคคล พระอนาคามีบุคคล กัมมัฏฐาน โพธิปักขิยธรรม ๓๗ อินทรีย์ ๕ กามวิตก พยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก บรรลุมัคค์ผล ความเห็นผิด  โสตวิญญาณ  โสสานิกังคะ  ใครปฏิบัติ  ใช้สติใช้ปัญญาได้หรือ  ไฟกำลังลุกโชติช่วง  ไม่ต้องอบรมปัญญาได้หรือไม่  ไม่ประมาท  ไม่มีใครใช้สติปัญญาได้  ไม่หวั่นไหวในอารมณ์  ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่เราปฏิบัติ  ไวยากรณภาษิต  ไวยากรณภาษิต สักกายะ นิวรณ์ อาสวะ ปรินิพพาน  ๔๐ กัมมัฏฐาน ทันธาภิญญา อินทรีย์ ๕ สุขาปฏิปทา ทุกขาปฏิปทา  ๖ ทาง เจริญสติ วินัยบัญญัติ สิกขาบท ปัจจัย ๔ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ปุถุชน เนกขัมมวิตก  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 33
8 เม.ย. 2565

ซีดีแนะนำ