แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓ (ครั้งที่ 121-180)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓ (ครั้งที่ 121-180)

ครั้งที่ 0121-0180 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ตาบอดคลำช้าง - แนวปฏิบัติ - วิเวก ๓ - หนามในวินัยพระอริยะ - ทิฏฐัง โสตัง - รัฐปาลเถรคาถา - อชิตะปัญหา - อะไรฉาบทาโลก - โลภมูลจิต ๘ ดวง - สักกายทิฏฐิ - ปุคคลบัญญัติปกรณ์ - เปรียบบุคคลประเภทต่างๆ - อกุศล ๙ กอง - ธรรมปัจจุบัน - วิปัลลาสสูตร - มหาสีหนาทสูตร - อลคัททูปมสูตร - การศึกษามีทั้งคุณและโทษ - ธรรมเจติยสูตร - ความเคารพธรรม - ปุพพกรรมที่ฉันข้าวแดง - สังฆเภท - รูป ๒๘ -ว่ายน้ำบนบก - ห้องปฏิบัติ - โรงเรียน - ฉวิโสธรสูตร


Tag  กตญาณ  กะนกุลบิดาคฤหบดี  กัจจานะ  กัมมัญญตารูป  กามทสูตร  กายทสกะ  กายปสาทรูป  กายวิญญัติรูป  การคิดนึกไม่ใช่สติที่ระลึกรู้  การปฏิบัติธรรม  การประจักษ์การเกิดดับ  การเจริญวิปัสสนาควรตั้งใจอย่างไร ?  การเจริญสติปัฎฐาน  การเจริญสติป้ฏฐาน  การเจริญอินทรีย์  การเจริญอินทรีย์ของปาราสิรินขยพราหมณ์  การเจริญอินทรีย์ในวินัยของพระอริยะ  กาโมฆะ  กิจจญาณ  กินติสูตร  กินททสูตร  กิมิลสูตร  กิรสูตร  กุลสูตร  กุศลที่มั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยกำลังของปัญญที่พร้อมจะเกิดสติ  กุศลธรรมอันอิงอาศัยอุเบกขา  ขณะที่ต้องการเเป็นโลภะ_  ขณะที่สติเกิดเป็นกุศล  ขันธสูตร  ขั้นการศึกษา  ขั้นปฏิบัติ  ขั้นปฏิเวธ  ขีรรุกขสูตร  คนตาบอด  ความเข้าใจผิดเรื่องการเลือกเจริญสติปัฎฐานเดียว  ความเร็วของขณะจิต  ความเห็นผู้ฟังเรื่องถูกลอตเตอรี่  คันธะ  คันธารมณ์  คาถาพระธรรมบท  ฆนสัญญา  ฆานปสาทรูป  จตุตถสมันตปาสาทิกา  จักขุปสาทรูป  จักขุวิญญาณ  จักขุสูตร  จังกีสูตร  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตุปปาทกัณฑ์  จิตเกิดดับเร็วมาก ทำให้เรายืดถือว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ บุคคล  จุลลวรรค วรรณนา  จูฬราหุโลวาทสูตร  จูฬสกุลุทายิสูตร  จูฬสุญญตสูตร  ฉวิโสธนสูตร  ชฏิลสูตร  ชนวสภสูตร  ชนะวิเศษ  ชรตา  ชัปปสูตร  ชิวหาปสาทรูป  ชีวิตินทริยรูป  ช้าง  ญาตปริญญา  ตติยสมันตปาสาทิกา  ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม  ตัณหาสูตร  ตีรณ  ตีรณปริญญา  ตุวฏกสุตตนิทเทส  ต้องเข้าใจถูกว่าสติเป็นอนัตตา  ถ้าอยากทำวิปัสสนาก็ไม่ระลึกรู้ ลักษณะของนามรูปตามปกติ  ถ้าเข้าใจถูกและสติระลึกรู้ถูกต้อง  ทรงโอวาทในเรื่องของชีวิตปกติธรรมดา  ทสกนิบาตอัปปมาทสูตร  ทานวัตถุสูตร  ทานสูตร  ทายัชชภาณวาร  ทารุกัมมิกะคฤหบดี  ทิฏฐิ  ทิฏโฐฆะ  ทุกขธรรมสูตร  ทุกขธัมมสูตร  ทุกสูตรทรงแสดงว่าล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  ทูเรรูป  ธรรมเจติยสูตร  ธาตุ ๖  ธาตุมนสิการบรรพ  ธาตุสูตร  นกุลปิตาสูตร  นกุลปิตุสูตร  นันทมาณพ  นันทมาณวกปัญหานิทเทส  นันทโกวาทสูตร  นามรูปเกิดดับทุกขณะ  นิครนถ์ ๗  นิปผันนรูป  บรรพชาวินิจฉัย  บรรลุธรรมได้ขณะฟังธรรม  ปฏิกูลมนสิการบรรพ  ปฐมสมันตปาสาทิกา  ปฐมสังฆเภท  ปฐวี  ปทัฏฐาน  ปทุมุตตระ  ปปัญจสูทนี  ปริจเฉทรูป ๑  ปริญญา  ปริพาชก ๗ คน  ปริพาชกผู้วัจฉโคตร  ปหานปริญญา  ปัจจุปัฏฐาน  ปัญญารู้ชัดจึงละเยื่อใยของการยึดถือ  ปัญหาของผู้เริ่มเจริญสติปัฏฐาน  ปัญหาเมื่อเริ่มเจริญสติปัฏฐาน_  ปาสราสิสูตร  ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร  ปุพพกัมมปิโลติ  ปุริสภาวรูป  ปูรณกัสสปะ  ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ  ผู้เจริญจิตตานุปัสสนาสติฏฐาน  ผู้เจริญสติ พึงระลึกรู้ลักษณะของสติปัฏฐานทั้ง ๔  พยากรณสูตร  พระธัมมปทัฏฐกถา  พระนันทกะ  พระพุทธโอวาทแก่พระราหุล  พระภิกษุณี  พระมิคคชาละ  พระสุทินน์  พระอรหันต์  พระอัญญาโกณฑัญญะ  พระอัสสชิ  พระอุบลวรรณาเถรี  พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเทวทัต  พราหมณสูตร  ภัทเทกรัตตสูตร  ภาวทสกะ  ภโวฆะ  มหาปรินิพพานสูตร  มหาราหุโลวาทสูตร  มหาสกุลุทายิสูตร  มหาสติปัฏฐานสูตร  มหาสีหนาทสูตร  มิคชาลสูตร  มิจฉาญาณะ  มิจฉาวิมุตติ  มุทุตารูป  มูลปริยายสูตร  รถวินีตสูตร  รสะ  รัฐปาลเถรคาถา  ราชาสูตร  ราหุลสังยุต  ราหุลสังยุตต์  รูป วิญญาณไม่เที่ยง  รูป ๒๘  รูปปรมัต  รูปปรมัตถ์  รูปสูตร  รูปารมณ์  รู้ชัด  ลฑุกิโกปมสูตร  ลหุตารูป  ลักขณรูป ๔  วจีวิญญัติรูป  วัตถุทสกะ  วาโย  วิการรูป ๓  วิญญัติรูป ๒  วิญญาณสูตร  วิปัลลาสสูตร  วิภังคนิทเทส  วิรัทธสูตร  วิสยรูป  วิสาขปัญจาริบุตร  วิสาขสูตร  สกุลุทายีปริพาชก  สภาวรูป  สภิยะ  สราคจิต  สฬายตนวิภังคสูตร  สัจจญาณ  สัททะ  สัททารมณ์  สันตติ  สัปปุริสธรรม  สัปปุริสวรรค  สัปปุริสสูตร  สัพพลหุสสูตร  สัมปชัญญบรรพ  สัมผัสสสูตร  สัมมสนรูป  สัมมัปธาน  สัมมัปธาน ๔  สัมโมหวิโนทนี  สำนักปฏิบัติ  สิกขาบทวรรณา  สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  สุขุมรูป  สุขุมรูป ๑๖  สุปปพุทธกุฏฐิบรรลุธรรมได้ขณะฟังธรรม  สุปปพุทธกุฏฐิสูตร  หทยรูป  ห้วงน้ำ  ห้องกัมมัฏฐาน  อกุศลธรรม ๔ ประเภท  อชิตมาณวกปัญหานิทเทส  อชิตะ  อนิจจตา  อภิชฌา  อภิชฌาและโทมนัส  อรรถกถากินททสูตร  อรรถกถากีฏาคิริสูตร  อรรถกถาฉวิโสธนสูตร  อรรถกถาธัมมสังคณีปกรณ์  อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร  อรรถกถามัชฌิมนิกาย  อรรถกถาวิภังคปกรณ์  อรรถกถาสติปัฏฐานสูตร  อรรถกถาสารัตถปกาสินี  อรรถกถาเวขณสสูตร  อรรถกถาโลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร  อลคัททูปมสูตร  อวิชโชฆะ  อวินิพโพครูป ๘  อสัปปุริสธรรม  อสิพันธกบุตร  อักขมสูตร  อัญญเดียรถีย์  อัญญเดียรถีย์ปริพาชก  อัฏฐกนิบาต  อัมพลัฏฐิการาหุโลวาทสูตร  อากาสรูป  อายตนวิภังคนิทเทศ  อาโปธาตุ  อิตถีภาวรูป  อิทธิบาท  อินทริยภาวนาสูตร  อิริยาบถบรรพ  อิสสัตถสูตร  อุปจยะ  อุปัฌายวัตตกถา  อุปาทายรูป  อุโบสถวิมาน  อเจลก ๗ คน  เจตนาสูตร  เจริญสติปัฏฐาน  เจริญสติปัฏฐานเพราะต้องการหลุดพ้นเป็นโลภะไหม ?  เชตวนสูตร  เตโช  เวขณสสูตร  เวรัญชกัณฑ์  เวรัญชพราหมณ์  เหมกมาณวกปัญหานิทเทส  เอกสาฎกนิครนถ์ ๗ คน  เอกายนะ  โกฏิยวรรค  โคจรรูป  โคนไม้พญารัง  โทมนัส  โพธิปักขิยธรรม  โพธิราชกุมารสูตร  โลภมูลจิต  โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร  โสตปสาทรูป  โสตวสูตร  โอฆะ  โอฆะ ๔  โอชารูป  โอฬาริกรูป  ไม่พูดมุสาแม้เพราะหัวเราะเล่นกัน  ไม่รู้ชื่อของจิตเจริญสติปัฏฐาน สำเร็จไหม ?  ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่เป็นวิปัสสนาญาณ  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 35
28 ธ.ค. 2564