แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓ (ครั้งที่ 121-180)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓ (ครั้งที่ 121-180)

ครั้งที่ 0121-0180 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ตาบอดคลำช้าง - แนวปฏิบัติ - วิเวก ๓ - หนามในวินัยพระอริยะ - ทิฏฐัง โสตัง - รัฐปาลเถรคาถา - อชิตะปัญหา - อะไรฉาบทาโลก - โลภมูลจิต ๘ ดวง - สักกายทิฏฐิ - ปุคคลบัญญัติปกรณ์ - เปรียบบุคคลประเภทต่างๆ - อกุศล ๙ กอง - ธรรมปัจจุบัน - วิปัลลาสสูตร - มหาสีหนาทสูตร - อลคัททูปมสูตร - การศึกษามีทั้งคุณและโทษ - ธรรมเจติยสูตร - ความเคารพธรรม - ปุพพกรรมที่ฉันข้าวแดง - สังฆเภท - รูป ๒๘ -ว่ายน้ำบนบก - ห้องปฏิบัติ - โรงเรียน - ฉวิโสธรสูตร


Tag  การคิดนึกไม่ใช่สติที่ระลึกรู้  การประจักษ์การเกิดดับ  การเจริญวิปัสสนาควรตั้งใจอย่างไร ?  การเจริญสติปัฎฐาน  การเจริญสติป้ฏฐาน  การเจริญอินทรีย์  การเจริญอินทรีย์ของปาราสิรินขยพราหมณ์  การเจริญอินทรีย์ในวินัยของพระอริยะ  กุศลที่มั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยกำลังของปัญญที่พร้อมจะเกิดสติ  กุศลธรรมอันอิงอาศัยอุเบกขา  ขณะที่ต้องการเเป็นโลภะ_  ขณะที่สติเกิดเป็นกุศล  ความเข้าใจผิดเรื่องการเลือกเจริญสติปัฎฐานเดียว  ความเร็วของขณะจิต  ความเห็นผู้ฟังเรื่องถูกลอตเตอรี่  จักขุสูตร  จิตเกิดดับเร็วมาก ทำให้เรายืดถือว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ บุคคล  จูฬราหุโลวาทสูตร  ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม  ต้องเข้าใจถูกว่าสติเป็นอนัตตา  ถ้าอยากทำวิปัสสนาก็ไม่ระลึกรู้ ลักษณะของนามรูปตามปกติ  ถ้าเข้าใจถูกและสติระลึกรู้ถูกต้อง  ทรงโอวาทในเรื่องของชีวิตปกติธรรมดา  ทุกสูตรทรงแสดงว่าล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  นามรูปเกิดดับทุกขณะ  บรรลุธรรมได้ขณะฟังธรรม  ปัญญารู้ชัดจึงละเยื่อใยของการยึดถือ  ปัญหาของผู้เริ่มเจริญสติปัฏฐาน  ปัญหาเมื่อเริ่มเจริญสติปัฏฐาน_  ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร  ผู้เจริญจิตตานุปัสสนาสติฏฐาน  ผู้เจริญสติ พึงระลึกรู้ลักษณะของสติปัฏฐานทั้ง ๔  พระพุทธโอวาทแก่พระราหุล  มหาราหุโลวาทสูตร  ราหุลสังยุตต์  รูป วิญญาณไม่เที่ยง  สราคจิต  สุปปพุทธกุฏฐิบรรลุธรรมได้ขณะฟังธรรม  สุปปพุทธกุฏฐิสูตร  อินทริยภาวนาสูตร  เจริญสติปัฏฐานเพราะต้องการหลุดพ้นเป็นโลภะไหม ?  ไม่พูดมุสาแม้เพราะหัวเราะเล่นกัน  ไม่รู้ชื่อของจิตเจริญสติปัฏฐาน สำเร็จไหม ?  ไม่ใช่ด้วยสมาธิ แต่เป็นวิปัสสนาญาณ  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 35
28 ธ.ค. 2564