แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๗ (ครั้งที่ 361-420)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๗ (ครั้งที่ 361-420)

ครั้งที่ 0361-0420 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ติสสเมตเตยสูตร -โทษของเมถุน - ศีลกถา - อิริยาบถ - รูปนั่ง - ขับรถเจริญสติ - เตมิยชาดก - มหาสุญญตสูตร - ภูมิชสูตรกา - ประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย - จูฬตัณหาสังขยสูตร - ตัณหาสูตร - อาหารสติ - คณกโมคัลลานสูตร - ศึกษาตามลำดับ - อถ.สติบัฏฐานวิภังค์ - อธิบายเวทนา - อัจฉราสูตร - ฉวิโสธนสูตร - การตรวจสอบการหลุดพ้น - เรื่องจิตสั่ง - อรรถกถาสามคามสูตร - การวิวาทเรื่องข้อปฏิบัติ - ศีลข้อที่ ๔  มุสาวาท - วิบากของมุสาวาท - จตุถปาราชิก - ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม - มหาโจร ๕ จำพวก - ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรัย


Tag  กายกรรม ๓  การดื่มน้ำเมา  การดื่มสุรา  การสูบบุหรี่  การส่อเสียด  การเจริญสติปัฏฐาน  กาเมสุมิจฉาจาร  กุมภชาดก  กุมุทะ  กุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส  ขันธ์ ๕  ขับรถยนต์  ขโมย  คณกโมคคัลลานสูตร  คนถ่อย  คันธภกสูตร  คันธภกะ  จดหมาย  จตุตถปาราชิกกัณฑ์  จตุตถปาราชิกกัณฑ์ สิกขาบทวิภังค์  จันทูปมสูตร  จัมเปยยชาดก  จิรวาสีกุมาร  จูฬตัณหาสังขยสูตร  ฉวิโสธนสูตร  ชนปทกัลยาณิสูตร  ชีวิตสูตร  ฎีกา สุราปานสิกขาบท  ดื่มสุรา  ตัณหาสูตร  ติกปาจิตตีย์  ตุวฏกสุตตนิทเทส  ทวยตานุปัสสนาสูตร  ทางตรง  ทุกทุกกฏ  ท้าวสักกะ  ท้าวสักกะจอมเทพ  ท้าวสักกเทวราช  ท้าวสุชัมบดี  ท้าวโกสีย์  ธาตุ ๑๘  ธาตุวิภังคสูตร  นิทานสูตร  นิรัพพุทะ  น้ำดอง  น้ำเมา  บุหรี่  ปฏิสัมภิทามรรค  ปทุมนรก  ปทุมะ  ปปัญจสูทนี  ปปัญจสูทนี อรรถกถา  ปรมัตถมัญชุสา  ปรมัตถโชติกา  ปรมัตถโชติกา อรรถกถา  ปาณาติบาต  ปาราชิก  ปิลินทวัจฉสูตร  ปิสุณาวาจา  ปุคคลปสาทสูตร  ปุณฑรีกะ  ปุราเภทสุตตนิทเทส  ป่าอันธวัน  ผรุสวาจา  ผรุสาย วาจาย เวรมณี  ผู้นฤทุกข์  ผู้ปฏิบัติ  ผ้าสาฎก  พระกุมารกัสสปะ  พระปิลินทวัจฉะ  พระมหาโมคคัลลานะ  พระยานาคราช  พระราชกุมารชยเสนะ  พระวินัยปิฎก ปริวาร  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมวิภาค  พระวิภังคปกรณ์  พระสาคตะ  พระสารีบุตร  พระอุทายี  พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจ้าเจติยราช  พระเทวทัต  พระโมคคัลลานะ  พรากกายมนุษย์จากชีวิต  พาหิยสูตร  ภัททชิสูตร  ภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา  ภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ  ภูมิชสูตร  ภูมิชะ  มหาวาตกาละ  มหาสุญญตสูตร  มหาสุตโสมชาดก  มหาเวทัลลสูตร  มังคลัตถทีปนีแปล  มังสะ  มัชชะ  มุสาวาท  มโนรถปูรณี  มโนรถปูรณี อรรถกถา  วจีกรรม ๔  วัมมิกสูตร  วาจาส่อเสียด  วิสุทธิมรรคบาลี  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐานวิภังคนิทเทส  สมาธิสูตร  สวนดอกบุณฑริก  สังคีติสูตร  สังวาส  สัททายมานสูตร  สัทธัมมปัชโชติกา  สัพพลหุสสูตร  สัมปชานมุสาวาทสูตร  สัมปสาทนียสูตร  สัมโมหวิโนทนี  สัมโมหวิโนทนี อรรถกถา  สามคามสูตร  สารัตถปกาสินี  สารัตถปกาสินี อรรถกถา  สาเลยยกสูตร  สิงคาลกคหบดีบุตร  สิงคาลกสูตร  สีลมยญาณนิทเทสวรรณนา  สุรา  สุรา ๕ ชนิด  สุราปานวรรค  สุราและน้ำดอง  สุราและเมรัย  สุวัณณปาติสูตร  หมากพลู  หลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  องค์ของปิสุณาวาจา  อฏฏะ  อทินนาทาน  อนาปัตติวาร  อนาปัตติวาระ  อพัพพะ  อภิสมาจาร  อภิสมาจาริกศีล  อรรถกถา ธัมมปทัฏฐกถา  อรรถกถา วิภังคปกรณ์  อรรถกรณสูตร  อวดอุตตริมนุสสธรรม  อวดอ้างคุณวิเศษ  อหหะ  อัจฉราสูตร  อัพพุทะ  อาชีวัฏฐมกศีล  อาตุมเถรคาถา  อาทิตตปริยายสูตร  อาทิพรหมจริยกศีล  อาบัติถุลลัจจัย  อาบัติทุกกฏ  อายตนะ ๑๒  อิฏฐสูตร  อุตตริมนุสสธรรม  อุทายีสูตร  อุบาลี  อุปกมัณฑิกาบุตร  อุปกะ  อุปปละ  อุปปันนะ  อุปาลิสูตร  อุโบสถสูตร  อเสขสูตร  เจติยราชชาดก  เตมียชาดก  เมถุนธรรม  เมรัย  เรื่องครองเรือน  เรื่องความเพียร  เรื่องความเสียหาย  เรื่องทำไม่ยาก  เรื่องประกอบชอบ  เรื่องพระสาคตะ  เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง  เรื่องสุภาษิตชี้โทษคนลวงโลก  เรื่องหลีกไป  เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต  เรื่องไม่กลัวความตาย  เวฬุทวารสูตร  เสพเมถุนธรรม  โกกาลิกสูตร  โกกาลิกะ  โกสลสูตร  โทษของการดื่มสุรา  โมหนะ  โยธาชีววรรค  โสคันธิกะ  โสฬสมาณวกปัญหานิทเทส  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 39
28 ธ.ค. 2564