แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๙ (ครั้งที่ 481-540)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๙ (ครั้งที่ 481-540)

ครั้งที่ 0485-0540 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - วิธีการแก้ง่วง - อานิสงส์การเดินจงกรม - ผู้ไม่ควรหลีกออกจากหมู่ - ความเมา ๓ ประการ - เครื่องรางของขลัง คาถา - ปาฎิหาริย์ ๓ อย่าง - อธิบายวิกาลโภชนา - อานิสงส์ของข้าวยาคู - ทรงอนุญาตน้ำปานะ เสบียงเดินทาง - ห้ามฉันโภชนะในเวลาวิกาล - อานิสงส์ของการฉันหนเดียว - ปุเรภัตร ปัจฉาภัตร - ปฏิปทา ๓ อย่าง - โครส ๕ - เภสัช ๕ - พระอริยะทำให้แจ้งกรรม ๖ ประการ - ประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ์ - ปุนัปปนธรรม ๑๖ อย่าง - โภชนะ ๕ อย่าง - น้ำปานะ ๘ อย่าง


Tag  กัปปิยภัณฑ์  กัปปิยะ  กามโภคีไสยา  การณปาลีพราหมณ์  การณปาลีสูตร  การนอน  การนอน ๔ อย่าง  การเดิน  กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์  กีฎาคิริสูตร  ก้านอุบล  ขายพระ  ขายเหรียญ  ขุททกกัณฑวรรณนา  ขุททกวัตถุขันธกะ  คนมีทรัพย์ชาวพระนครราชคฤห์  คหบดีจีวร  คาถา  คาถาสังคณิกะ  คิหิสูตร  คูถภาณีสูตร  จงกรม  จงกรม ๕ ประการ  จดหมาย  จังกม  จังกมสูตร  จีวรขันธกะ  ชาดก  ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ  ชีวกโกมารภัจจ์  ตถาคตไสยา  ตะกรุด  ตุวฏกสุตตนิทเทส  ทานบดีก็ให้บ่อยๆ  ที่จงกรม  ธรรมิกสูตร  นมสด  นางอัมพปาลี  น้ำผลพุทรา  น้ำผึ้ง  น้ำมัน  น้ำมันงา  น้ำมันมะซาง  น้ำมันละหุ่ง  น้ำมันเปลวสัตว์  น้ำมันเมล็ดพันธุ์ผักกาด  น้ำอ้อย  ปปัญจสูทนี  ประชวร  ปริปุณณกเถรคาถา  ปัจฉาภัต  ปัพพาชนียกรรม  ปาฏิหาริย์  ปาฏิเทสนียกัณฑ์  ปานะ  ปานะ ๘  ปิงคิยานีพราหมณ์  ปุรณีอรรถกถา  ปุเรภัต  ผู้อาพาธ  ผ้าสิไวยกะ  ฝนย่อมตกบ่อยๆ  พระฉัพพัคคีย์  พระนครราชคฤห์  พระนครเวสาลี  พระปัญจวัคคีย์  พระพุทธคุณ  พระพุทธพจน์ ๙ อย่าง  พระอัญญาโกณฑัญญะ  พระเจ้าจัณฑปัชโชต  พระเจ้าพิมพิสาร  พระโอสถถ่าย  พหุภาณีสูตร  พองหนอ  พิสมร  ภัททาลิสูตร  ภิกขุนีวิภังค์  ภิกษุณีอาพาธ  ยักษ์  ยาจกย่อมขอบ่อยๆ  ยุบหนอ  รสพระธรรม  ราชสูตร  ลงยันต์  ลงเลข  ลฑุกิโกปมสูตร  วาโลทกชาดก  วิกาล  วิกาลโภชนา  สรภสูตร  สักกายทิฏฐิ  สังขิตตสูตร  สังคารวสูตร  สารีปุตตเถรคาถา  สาลวดี  สีหไสยา  สุขวรรค  สุขุมาลสูตร  สุตตะ  สูจิมุขีสูตร  หญิงงามเมือง  หนอ  หว่านพืชบ่อยๆ  อติตตสูตร  อนัตตลักขณสูตร  อวัปปกาสสูตร  อันธกาลวรรค  อัปปสุปติสูตร  อัปปเมยยสูตร  อัพภูตธรรม  อาบัติทุกกฏ  อาบัติปาจิตตีย์  อาปัตติภยวรรค  อาฬวกยักษ์  อาฬวกสูตร  อิติวุตตกะ  อุทัยพราหมณ์  อุทัยสูตร  อุทาน  อุปาลิปัญจกะ  อุโบสถสูตร  เกณิยชฎิล  เกสวชาดก  เคยยะ  เจ้าชายอภัย  เนยข้น  เนยใส  เปตไสยา  เภสัช ๕  เภสัชชขันธกะ  เรือนไฟ  เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน  เวทัลละ  เอกุตตริกะ  แจกพระ  แจกเหรียญ  แพทย์  แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ  โครส ๕  โภชนวรรค  โภชนะ ๕  โภชนะทีหลัง  โมคคัลลานสูตร  โอวาทปาติโมกข์  ไวยากรณะ  ไสยา  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 41
28 ธ.ค. 2564