แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๖ (ครั้งที่ 901-960)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๖ (ครั้งที่ 901-960)

ครั้งที่ 901-960 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - เมตตาในชีวิตประจำวัน - พระสูตรประกอบการอธิบายขันติโสรัจจะ - การทำปฏิสันฐาน - เมตตาเป็นมงคล - มหานามสูตร - อนุสติ ๖ - ความเคารพ - พรหมวิหาร ๔ - กรณียเมตตสูตร - การแผ่เมตตา - โทษของโทสะ - อานิสงส์ของเมตตา - เมตตากับโลภะ - กถาวัตถุ ๑๐ - ควรอบรมเจริญสติปัฏฐาน - พระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ - ภิสชาดก คำสาบของดาบส - ทำไมอาจารย์ไม่ออกบวช - ขัคควิสาณสูตร คาถาพระปัจเจก - จิตตสูตร โลกจิตนำไป - ความหมายและลักษณะของจิต - วิถีจิต - กิจของจิต


Tag  กกจูปมสูตร  กรณียเมตตสูตร  กรรมกิเลสสั่งสมวิบาก  กรรมซึ่งเป็นเหตุ  กรรมวิจิตร  กระทำให้วิจิตร  กรุณา  กสิณ ๑๐  กัมมัฏฐาน ๔๐  กัมมัสสกตาญาณ  กัลยาณปุถุชน  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  การท่อง  การอบรมเจริญเมตตา  การเจริญเมตตา  กาลสมบัติ  กาฬุทายีเป็นท้าวสักกะ  กุรุนที  กุศลญาณสัมปยุตต์  ขณะที่หลงลืมสติ  ขัคควิสาณสูตร  ขัคควิสาณะ  ขันติวาทีชาดก  ขุชชุตตราเป็นทาสี  ขุนเขาหิมวันต์  คตปัจจาคตวัตร  คนจัณฑาล  ความจำที่มั่นคง  คันถธุระและวิปัสสนาธุระ  คัมภีร์ปัฏฐาน  คัมภีร์วิสุทธิมรรค  คัมภีร์อภิธรรม  จตุตถฌานภูมิ  จตุธาตุววัฏฐาน  จักขุทวารวิถีจิต  จับด้ามมีดจนกว่าจะสึก  จัมเปยยกนาคราช  จาคานุสสติ  จิตตชรูป  จิตตสูตร  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตที่พ้นวิถี  จิตปรมัตถ์  จิตอยู่ที่ไหน  จิตไม่ได้สั่งให้รูปเกิด  ชนกกรรม  ชวนกิจ  ชวนวาระ  ชวนวิถี  ชวนวิถีสั่งสมสันดาน  ฌานสมาบัติ  ดำรงภพชาติ  ดิรัจฉานกถา  ตติยฌานภูมิ  ตติยสังคายนา  ตทาลัมพนวาระ  ตรงต่อพระธรรมวินัย  ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิก  ตั้งปณิธาน  ตุณฑิลชาดก  ทวาร  ทวิปัญจวิญญาณ  ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐  ทานุปนิสัย  ทำไมดิฉันถึงไม่บวช  ทิฏฐมงคล  ทุคตสูตร  ทุติยฌานภูมิ  ท่านบูรพาจารย์  ท่านพระเทวทัต  ท่านพระโปฐิละ  ท้าวสหัสนัยน์เทวราช  ท้าวสักกะ  ธรรมชาติวิจิตร  ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ  ธรรมปฏิสันถาร  ธรรมปฏิสัมภิทา  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ธัมมานุสสติ  นางทิฏฐมังคลิกา  นางสัมมิลลหาสินี  นามสูตร  นายมาตังคะ  นายสุมนมาลาการ  นิทเทสของอาชชวะ  นิรุตติปฏิสัมภิทา  นิวรณธรรม  นิโรธสมาบัติ  น้อมรู้ถึงลักษณะ  บรรลุอภิญญา  บัญญัติธรรม  บำเพ็ญสมณธรรม  บำเพ็ญไตรสิกขา  บุญกิริยาวัตถุ  บุรุษเปล่า  บูชายัญ  ปกตูปนิสสยปัจจัย  ปกิณณกเจตสิก  ปฏิภาคนิมิต  ปฏิสนธิจิต  ปฏิสันถาร  ปฏิสัมภิทา ๔  ปฏิสัมภิทาญาณ  ปฐมฌานกุศลจิต  ปฐมฌานภูมิ  ปฐมสังคายนา  ปรมัตถธรรม  ประพฤติปฏิบัติธรรม  ปรารภเนืองๆ  ปริจเฉทรูป  ปริพาชก  ปริยัติธรรม  ปริยุฏฐานกิเลส  ปสูรสุตตนิทเทส  ปัจจยุปบัน  ปัจจัย  ปัจจัย ๒๔  ปัจจัยปรุงแต่ง  ปัญจทวาร  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัญญาพละ  ปัญญารู้ชัด  ปัณฑระ  ปัณณกสูตร  ปัพพตสูตร  ปัพพตูปมสูตร  ปาริหาริยกัมมัฏฐาน  ปาลิเลยยกะเป็นช้าง  ปุริสภาวะหรืออิตถีภาวะ  ผลของกรรม  ผลสมาบัติ  ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน  ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ  ผู้ไม่มีความลบหลู่  ผู้ไม่มีความอยาก  ผู้ไม่หลอกลวง  พญานาคอตุละ  พรหมกายิกา  พรหมวิหาร ๔  พระ ขีณาสพ  พระธรรมวินัย  พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้าอาทิจจพันธุ์  พระปัจเจกโพธิญาณ  พระผู้มีพระภาคพระพุทธทีปังกร  พระผู้มีพระภาคพระพุทธวิปัสสี  พระพุทธกกุสันธะ  พระพุทธกัสสปะ  พระพุทธสิริเถระ  พระพุทธสุมนะ  พระพุทธอุปัฏฐาก  พระพุทธโกณฑัญญะ  พระพุทธโกนาคมนะ  พระพุทธโฆษาจารย์  พระภูมิชะ  พระมหากัจ  พระมหากัจจายนะ  พระมหาบุรุษ  พระมหินทเถระ  พระยานาคราชชื่อว่า อตุละ  พระราชกุมารชยเสนะ  พระวิหารตโปทาราม  พระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปัญญาสิริ)  พระสมิทธิ  พระอนุตตรสัมมาสัมมาสัมโพธิญาณ  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระอภิธรรม  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธมังคละ  พระอุปัชฌาย์  พระอเสขบุคคล  พระเถระพุทธมิตต  พระเถระพุทธสิริ  พระเสกขบุคคล  พระโสดาบันบุคคล  พฬิสสูตร  พิลังคิกภารทวาชพราหมณ์  พิลังคิกสูตรที่ ๔  พุทธบริษัทมี ๔  พุทธานุสสติ  ภวังคจลนะ  ภวังคจิต  ภวังคุปัจเฉทะ  ภัทรกัป  ภาษามคธ  ภาษาสิงหล  ภิกขาปรัมปรชาดก  ภิสชาดก  ภูมิชสูตร  ภูมิที่มีขันธ์ ๕  มนายตนะ  มนินทรีย์  มรณาสันนวิถี  มรรคมีองค์ ๘  มหัคคตจิต  มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร  มหากาญจนะ  มหาตุณฑิละ  มหานามสูตร  มหานิคมสามี  มหาปัจจรี  มหาภูตรูป ๔  มหามังคลชาดก  มหาสาวก  มหาสุญญตสูตร  มหาสุญญตาปฏิบัติ  มหาอรรกถา  มัชฌิมาปฏิปทา  มัททวะ  มาตังคชาดก  มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาทิฐิ  มิจฉามรรค  มิจฉาสมาธิ  มินิตอนุพยัญชนะ  มุตมงคล  มุทิตา  มโน  มโนทวารวิถีจิต  มโนทวาราวัชชนจิต  ยินดีในการคลุกคลีกัน  รูปปฏิสนธิ  รู้แจ้งอริยสัจธรรม  รู้แจ้งอารมณ์  วัณณะหรือวัณโณ  วัสสการพราหมณ์  วิชชา ๓  วิชชา ๘  วิชชาและจรณะ  วิชชาและปฏิสัมภิทา  วิชิตาวี  วิญญาณขันธ์  วิญญาณวิถีจิต  วิญญาณัญจายตนฌาน  วิถีจิต  วินยัฏฐกถาวสานกถา  วิปัสสนาญาณ  วิปัสสนาภาวนา  วิริยพละ  วิริยารัมภกถา  วิสังขารธรรม  วิเสสลักษณะ  ศีลสังวร  ศีลานุสสติ  สติพละ  สมณพราหมณ์  สมถกัมมัฏฐาน  สมถภาวนา  สมถภาวนา ๔๐  สมถะ  สมันตปาสาทิกาแห่งวินัยปิฎก  สมาธิพละ  สละอุปธิ  สหชาตปัจจัย  สังขารธรรม  สังฆานุสสติ  สังวรรณนา  สังเกตสำเหนียก  สัจจปฏิญาณ  สัญญานาสัญญายตนฌาน  สัญญาวิราคะ  สัตตสูตร  สัตบุรุษ  สัททายตนะ  สัทธาพละ  สันตีรณกิจ  สัพพัตถกกัมมัฏฐาน  สัมปฏิจฉันนกิจ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์ ๘  สัมมาปฏิบัติ  สั่งสมสันดาน  สั่งสมสันดานของตน  สาขัลยะ  สามัญญลักษณะ  สารีปุตตสุตตนิทเทส  สีลวชาดก  สีลุปนิสัย  สุขิตสูตร  สุขุมรูป  สุญญตผลสมาบัติ  สุตมงคล  สุรุจิพราหมณ์  สุเมธดาบส  หทยทสกะ  หทยวัตถุ  หทัย  อดีตนิทาน  อตีตภวังค์  อธิษฐานบารมี  อนนุโสจิยชาดก  อนันตรปัจจัย  อนันตรูปนิสสยะ  อนุสติ  อนุสสติ  อบรมเจริญสติปัฏฐาน  อบรมเมตตา  อยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่  อรรถกถากุรุนที  อรรถกถาพระวินัย  อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี  อรรถปฏิสัมภิทา  อริยสัจธรรม  อรูปกัมมัฏฐาน ๔  อรูปฌาน  อลคัททูปมสูตร  อวมงคล  อวิมุตตจิต  อสัญญสัตตาภูมิ  อสุภกัมมัฏฐาน  อสุรินทกภารทวาชพราหมณ์  อสุรินทกสูตร  อหิงสกภารทวาชพราหมณ์  อหิงสกสูตร  อัครสาวก  อัญญเดียรถีย์  อัฏฐิกสัญญา  อัปปนาสมาธิ  อาการรู้  อากาสานัญจายตนฌาน  อากาสานัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนฌาน  อาฆาตวินยสูตร  อาจยคามี  อาชชวะ  อานาปานสติ  อานาปานสติสูตร  อานิสงส์ของเมตตา  อามิสปฏิสันถาร  อายตนะ  อารัมภกถาของท่านพระพุทธโฆษาจารย์  อารัมมณปัจจัย  อารัมมณูปนิสสยะ  อาวัชชนกิจ  อาวัชชนวิถีจิต  อาฬารดาบส  อิทธิบาท ๔  อิทธิปาฏิหาริย์  อุตริมนุสสธรรม  อุทกดาบส  อุทิศส่วนกุศล  อุปจารสมาธิ  อุปธิ  อุปัททวะของศิษย์  อุปาทาย  อุเบกขาพรหมวิหาร  อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๙  อุโบสถศีล ๘  เจริญพุทธานุสสติ  เจริญสติปัฎฐาน  เจริญสติปัฏฐาน  เจริญสมถภาวนา  เจ้ากรรมนายเวร  เทวตานุสสติ  เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เมตตสูตร  เมตตา  เมตตากถา  เมตตาพรหมวิหาร  เมตตาภาวนา  เมตตาภาวสูตร  เมตตาสูตร  เมตตาเจโตวิมุตติ  เมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ดก้อน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เห็นนิมิต ๔  เอตทัคคะ  เอฬกสูตร  โชติปาลมาณพ  โชติปาลมานพ  โมฆบุรุษ  โมฆวาระ  โยนิโสมนสิการ  โลกของปรมัตถธรรม  โลกของสมมติบัญญัติ  โลกอันจิตย่อมนำไป  โลกุตตรจิต  โวฏฐัพพนกิจ  โวฏฐัพพนวาระ  โสตปสาทรูป  โอกขาสูตร  ใบลานเปล่า  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 82
4 มี.ค. 2565