แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๗ (ครั้งที่ 961-1020)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๗ (ครั้งที่ 961-1020)

ครั้งที่ 961-1020 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - วิถีจิต - ความหมายของมหาภูตรูป ๔ - กรรม-วิบาก - การแสดงออกของผู้ปรารถนาลามก ไม่มีศรัทธา ทุศีล เป็นต้น - อามคันธสูตร ว่าด้วยกลิ่นดิบ - โทษของธาตุ ๔ - ลักษณะของจิตประการที่ ๔ วิจิตรตามสัมปยุตตธรรม - คุณนิน่าตอบปัญหาธรรม  สัมปยุตตธรรม  วิปปยุตตธรรม - กิเลสกาม - วัตถุกาม - สังโยชน์ภายนอก  สังโยชน์ภายใน - จูฬนีสูตร ว่าด้วยเรื่องจักรวาล - เวทนา ๕ - ทิฏฐิคตสัมปยุต  ทิฎฐิคตวิปปยุต  ปฏิฆสัมปยุต  วิจิกิจฉาสัมปยุต - สังขารธรรม  สังขารขันธ์ - เหตุ นเหตุ - อเหตุกะ  สเหตุกะ - กุศล  อกุศล - อัพยากต - โสภณ  อโสภณ - อุปมาขันธ์ ๕


Tag  กรรมบถ  กระทำกิจ  กระทำกิจแล่นไปในอารมณ์  กระทำทัสสนกิจ  กระทำภวังคกิจ  กลิ่นดิบ  กัมมชรูป  กัมมปัจจัย  กัมมวัฏฏ์  กัมมสมาทาน  กัมมัสสกตาญาณ  กัลยาณปุถุชน  กามภพ  กามราคสังโยชน์  กามราคานุสัย  กามสุคติภูมิ  กามาวจรกุศล  กามาวจรจิต  กามาวจรภูมิ  กามาสวะ  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กาลวิบัติ  กาลสมบัติ  กิจของจิต  กิริยาจิต  กิริยานาม  กิเลสกาม  กิเลสวัฏฏ์  กุศลกรรมบถ ๑๐  กุศลวิบาก  กุศลเหตุ ๓  ขณะที่ดับ  ขณะที่ตั้งอยู่  ขันธ์ ๕  คติวิบัติ  คติสมบัติ  ความคิดเรื่องโลก  ความอาลัย  ความเห็นผิด  คัมภีร์สันสกฤต  คุณนาม  งูพิษ ๔ ตัว  จักขุทวารวิถี  จักขุทวารวิถีจิต  จักขุนทรีย์  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  จำแนกธรรม  จิตตนิยาม  จิตตนิาม  จิตตานุปัสสนา  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตุปปาท  จิตนิยาม  จิตเศร้าหมอง  จินตาญาณ  จูฬนีสูตร  ฉันทราคะ  ชนกกรรม  ชมพูทวีป  ชวนวิถี  ชวนวิถีกำลังสั่งสมสันดาน  ชวนวิถีจิต  ชาติของจิต  ชีวิตินทริยรูป  ช้างเอราวัณ  ฌานจิต  ฌานวิสัย  ญาณสัมปยุตต์  ฐิติขณะ  ดำรงภพชาติ  ดุจตาลยอดด้วน  ตทาลัมพนวิถี  ตทาลัมพนวิถีจิต  ตัณหา ๓  ตามปกติตามความเป็นจริง  ติสสดาบส  ติเหตุกบุคคล  ติเหตุกะ  ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  ถูกลวง  ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยาก  ทรงเป็นโลกวิทู  ทรงแสดงธรรมจักร  ทวิปัญจทวารวิถีจิต  ทวิเหตุกจิต  ทวิเหตุกบุคคล  ทัสสนกิจ  ทำกิจดำรงภพชาติ  ทิฏฐานุสัย  ทิฏฐาสวะ  ทิฏฐิคตวิปปยุตต์  ทิฏฐิคตสัมปยุตต์  ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา  ทุกขเวทนาทางกาย  ทุกขเวทนาที่กาย  ทุคติภูมิ  ธรรมชาติวิจิตร  ธรรมชาติเลว  ธรรมทัศนะในชีวิตประจำวัน  ธรรมที่เป็นวิบาก  ธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ธัมมายตนะ  นัตถิปัจจัย  นามกาย  นามบัญญัติ  นามรูปปริจเฉทญาณ  นิลกสิณ  นิวรณธรรม  นีน่า วัน กอร์ คอม  นีน่า วัน กอร์คอม  นเหตุ  น้อมที่จะรู้  น้อมประพฤติปฏิบัติ  น้อมประพฤติปฏิบัติตาม  น้อมศึกษา  น้อมไปที่จะรู้  บัญญัติธรรม  บุญกิริยาวัตถุ  บ้านพักวิทยาลัยเทคนิค  ปฏิฆสัมปยุตต์  ปฏิจจสมุปบาท  ปฏิจจสมุปปาท  ปฏิจจสมุปปาทะ  ปฏิสันถาร  ปฏิสัมภิทาญาณ  ปฏิเวธ  ปฐวีธาตุ  ปทปรมบุคคล  ปทปรมะ  ปรมัตถธรรม  ปรมัตถสัจจะ  ปรมัตถอารมณ์  ประพฤติปฏิบัติตาม  ปรารถนาลามก  ปราศไป  ปราศไปแล้ว  ปริจเฉทรูป  ปริตตธรรม  ปริพาชกวัจฉโคตร  ปริยัติ  ปริยัติธรรม  ปริยายแห่งพระอภิธรรม  ปริยุฏฐานกิเลส  ปวารณา  ปสาทรูป ๕  ปัจจยปริคหญาณ  ปัจจยุปบัน  ปัจจัยธรรม  ปัจจุบันสันตติ  ปัจจุบันอารมณ์  ปัญจกนัย  ปัญจทวารวิถี  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัญญาทราม  ปาณาติบาต  ปุญญาภิสังขาร  ปโยควิบัติ  ปโยคสมบัติ  ปโลกสูตร  ผลของกรรม  ผลของกุศลกรรม  ผลของอดีตกรรม  ผลสามเบื้องต่ำ  ผู้ทรงรู้แจ้งโลก  ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน  ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน  ผู้อ่านสาส์นของพระราชา  พระขีณาสพ  พระธรรมเทศนา  พระปิลินทวัจฉะ  พระวินัยธร  พระสกทาคามี  พระสัพพัญญุตญาณ  พระสัมมาสัมโพธิญาณ  พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระอนาคามีบุคคล  พระอริยบุคคล  พระอัครสาวกอภิภู  พระอานนท์  พระอุทายี  พระเจ้ากิกิ  พระเจ้าพิมพิสาร  พระเสกขบุคคล  พระเสขะ  พระโสดาบัน  พระไตรปิฎกและอรรถกถา  พหิทธาสังโยชน์  พาลปุถุชนและกัลยาณปุถุชน  พุทธญาณ  พุทธวิสัย  พุทธอุปัฏฐาก  พุทธโฆษนิทาน  ภวตัณหา  ภวังคจลนะ  ภวังคจิต  ภวังคุปัจเฉทะ  ภวาสวะ  ภังคขณะ  ภารทวาชะ  ภาวรูป ๒  ภาวะ  ภาษามคธ  ภาษาสิงหล  ภูมิของเปรต  ภูมิที่มีขันธ์ ๕  มนสิการ  มนายตนะ  มรณาสันนวิถี  มรรคมีองค์ ๘  มรรควิถีจิต  มหัคคตจิต  มหากุศล  มหากุศลญาณวิปปยุตต์  มหาทาน  มหาปุริสลักษณะ  มหาภูตรูป  มหาภูตรูป ๔  มหาวัจฉโคตตสูตร  มหาวิปัสสนา  มหาอุบาสิกาวิสาขา  มัชฌิมาปฏิปทา  มาร  มิจฉาญาณ  มิจฉาทิฏฐิ  มีผลไพบูลย์  มีแล้วปราศไป  มโนทวารวิถี  มโนทวารวิถีจิต  มโนทวาราวัชชนจิต  ยถิจฉนาม  ยินดีพอใจในภพ  ยึดมั่นในความเป็นตัวตน  ระดับขั้นของจิต  รำพึงถึง  รูปขันธ์  รูปฌานจิต  รูปสูตร  รูปหยาบ  รูปายตนะ  รูปาวจรจิต  รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต  รู้ทั่วถึงธรรม  รู้แจ้งอริยสัจธรรม  รู้แจ้งอารมณ์  ลมหายใจ  ลูบคลำข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิด  ล่วงไปแล้ว  วัตถุกาม  วิการรูป  วิคตปัจจัย  วิจิกิจฉาสัมปยุตต์  วิจิตรของจิต  วิจิตรต่างๆ  วิชชมานบัญญัติ  วิชชา ๓  วิญญาณขันธ์  วิถีจิต  วิถีจิตแรก  วิบากจิต  วิบากที่ถึงขณะแล้ว  วิบากธรรม  วิบากเป็นธรรมที่ไม่มีวิบาก  วิบากแห่งกรรม  วิปปยุตตปัจจัย  วิปัญจิตัญญูบุคคล  วิปัสสนาญาณ  วิปากปัจจัย  วิปากวัฏฏ์  วิริยารัมภกถา  วิสยรูป  วิสยรูป หรือโคจรรูป  วิสังขารธรรม  วีตราคจิต  วีติกกมกิเลส  สภาวรูป  สมถภาวนา  สมนันตรปัจจัย  สมมติบัญญัติ  สมมติสัจจะ  สมาทาน  สมุฏฐาน  สมุทัยสัจ  สราคจิต  สละปริยัติ  สลักขณรูป  สสังขาร  สะสมสืบต่อ  สักกายทิฏฐิ  สังขารขันธ์  สังขารขันธ์ปรุงแต่ง  สังขารธรรม  สังขารธรรมและวิสังขารธรรม  สังโยชน์  สังโยชน์ทั้ง ๑๐  สัญญาขันธ์  สัณฐานอาการ  สัตตนิกาย  สัตว์ 3 เหล่า  สัททรูป  สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  สัปบุรุษ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  สัมปยุตตธรรม  สัมปยุตตปัจจัย  สัมมสนญาณ  สัมมสนรูป  สัมมาทิฏฐิ  สัมมามรรค  สัมมาวายาโม  สัมมาสมาธิ  สัสสตทิฏฐิ  สั่งสมวิบาก  สั่งสมสันดาน  สั่งสมสันดานของตน  สั่งสมสันดานตนเอง  สั่งสมอุปนิสัย  สามัญญนาม  สำเหนียก สังเกต  สีลัพพตุปาทาน  สุกขวิปัสสกะ  สุขุมคัมภีระ  สุขุมรูป  สุภมาณพ  สเหตุกะ  หลงลืมสติ  อกาลิโก  อกุศลกรรมบถ ๑๐  อกุศลวิบาก  อกุศลวิบากจิต  อกุศลเหตุ ๓  อจินติตสูตร  อจินไตย  อจินไตย ๔  อตีตภวังค์  อทินนาทาน  อธิจิตตสิกขา  อธิปัญญาสิกขา  อธิศีลสิกขา  อนันตรปัจจัย  อนันตริยกรรม  อนันตะ ๔  อนิฏฐารมณ์  อนุขณะ  อนุสัย  อนุสัยกิเลส  อนุโมทนา  อปุญญาภิสังขาร  อภิสังขาร  อรรถกถาจารย์  อรรถของจิต  อรรถและพยัญชนะ  อรุณวดีสูตร  อรูปฌาน  อรูปฌานจิต  อรูปธรรม  อรูปพรหมภูมิ  อรูปาวจรจิต  อวิชชมานบัญญัติ  อวิชชานุสัย  อวิชชาสวะ  อวินิพโภครูป ๘  อัชฌัตตสังโยชน์  อัญญสมานาเจตสิก  อัตตานุทิฏฐิ  อัตถิปัจจัย  อัปปนาสมาธิ  อัพยากตจิต  อัพยากตธรรม  อัพยากตเหตุ  อัพยากตเหตุ ๓  อากาศธาตุ  อากาศรูป  อาชีวกสูตร  อานาปานสติ  อามคันธดาบส  อามคันธสูตร  อาวัชชนกิจ  อาวัชชนจิต  อาวัชชนวิถี  อาสวะ  อาสวะ ๔  อาเสวนปัจจัย  อิฏฐารมณ์  อินทริยปัจจัย  อุคฆฏิตัญญูบุคคล  อุจเฉททิฏฐิ  อุชุปฏิปันโน  อุตริมนุสสธรรม  อุทธัจจสัมปยุตต์  อุทธัมภาคิยสังโยชน์  อุทยัพพยญาณ  อุทิศส่วนกุศล  อุปจารสมาธิ  อุปธิ  อุปธิวิบัติ  อุปธิสมบัติ  อุปนิสัย  อุปาทขณะ  อุปาทายรูป  อุเบกขาเวทนา  อุโบสถศีล  อเนญชาภิสังขาร  อเหตุกจิต  อเหตุกะ  อโสภณจิต  อโสภณธรรม  เครื่องชักจูง  เครื่องผูกแห่งมาร  เจริญสมถภาวนา  เจริญสมถวิปัสสนา  เซ่นสรวง  เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี  เนยยบุคคล  เป็นผู้ตรง  เป็นผู้ที่ตรง  เป็นผู้ที่อดทน  เผาหญ้าในพระเชตวันมหาวิหาร  เวทนา ๓ หรือ เวทนา ๕  เวทนา ๕  เวทนาขันธ์  เหตุปัจจัย  เหตุปัจจโย  เหตุใกล้ให้เกิด  เอกเหตุกะ  แสวงหา  โคจรรูป  โคตรภูจิต  โจรปล้นศาสนา  โทมนัสเวทนา  โผฏฐัพพารมณ์  โมฆวาระ  โลกวิทู  โลกียปัญญา  โลกุตตรกุศล  โลกุตตรจิต  โลกุตตรจิตทั้ง ๘  โลกุตตรธรรม  โลกุตตรวิบาก  โลกุตรปัญญา  โลกในอริยวินัย  โลภมูลจิตทิฏฐิคตวิปปยุตต์  โลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์  โวฏฐัพพนกิจ  โวฏฐัพพนจิต  โสตทวารวิถีจิต  โสภณจิต  โสภณธรรม  โสภณเจตสิก  โสภณเหตุ ๓  โสมนัสเวทนา  โอกาสโลก  โอรัมภาคิยสังโยชน์  ไตรลักษณ์  ไตรสิกขา ๓  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 83
8 เม.ย. 2566