แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๘ (ครั้งที่ 1021-1080)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๘ (ครั้งที่ 1021-1080)

ครั้งที่ 1021-1080 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - โลกในวินัยพระอริยะ - อรรถของจิต ๕ อย่าง - อรรถของจิต ๖ อย่าง - ลักขณาทิจตุกะของจิต - กามาวจรจิต - เหตุให้เกิดกุศล ๔ อย่าง - เวทนาเจตสิก - ทิฏฐิเจตสิกและนิเทสของทิฏฐิ - วินัย ๒ - สังวร ๕ - ปหาน ๕ - มงคลตื่นข่าว - ความหมายของปุถุชน - ทิฏฐิ ๖๒ ในพรหมชาลสูตร - จุลศีล - มัชฌิมศีล - มหาศีล - คัมภีรภาพ ๔ - สันโดษ ๑๒ - ปริยัติ ๓ - อุปมาขันธ์ ๕ - โลภมูลจิตดวงที่ ๑ จำแนกโดยนัยต่างๆ - ลักษณะของขันธ์ ๑๑ อย่าง - คำถามทบทวนปรหัตถธรรม ๔ - ขันธ์ ๕ - ผัสสเจตสิก - อุปมาอาหาร ๔ - ความต่างของผัสสะเพราะความต่างแห่งธาตุ


Tag  กถาวัตถุ  กรรมของตน  กรรมที่วิจิตร  กรรมและผลของกรรม  กระทบรูปารมณ์  กระทบอารมณ์  กระทำทุจริต  กระเช้าของคนบ้า  กวฬีการาหาร  กสิณปฏิภาคนิมิต  กันดาร  กัมมปัจจัย  กัมมัสสกตาญาณ  กัลยาณปุถุชน  กัลยาณมิตร  กามคุณ ๕  กามฉันทนิวรณ์  กามธาตุ  กามภพ  กามมาวจรภูมิ รูปพรหมภูมิ อรูปพรหมภูมิ  กามราคะ  กามวิตก  กามอารมณ์  กามารมณ์  กามาวจร  กามาวจรจิต  กามาวจรจิต ๕๔  กามาวจรภูมิ  กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  กามโสภณ ๒๔  กาย  กายกรรม  กายทวาร  กายทุจริต  กายปสาทรูป  กายวิญญัติรูป  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กาลสมบัติ  กำลังปรากฏ  กำลังเห็น  กำหนัด  กิจการงาน  กิจของสงฆ์  กิริยาจิต  กิเลส  กิเลสกาม  กุศลกรรม  กุศลวิบาก  ก้าวล่วงได้ยาก  ขันธ์  ขันธ์ ๕  ขันธ์ ๕ สังขารธรรม สังขารขันธ์ อัพยากตธรรม  รูปขันธ์ ๑ นามขันธ์ ๔  ขันธ์ ๕  โสภณเจตสิก  ขันธ์ ๕ เป็นผู้ฆ่า สักกายทิฐิ ๒๐ ปุณณมสูตร อุปาทาน อุปาทานขันธ์ ๕  ขันธ์ส่วนอนาคต  ขิฑฑาปโทสิกา  ข้องอยู่  ข้อปฏิบัติ  ข้อปฏิบัติผิด  ข้อประพฤติปฏิบัติ  ข้ามพ้นทางกันดาร  คติ  ครูนิครนถ์นาฏบุตร  ครูปกุธะกัจจายนะ  ครูปูรณกัสสปะ  ครูมักขลิโคสาล  ครูสัญชัยเวลัฏฐบุตร  ครูอชิตเกสกัมพล  คลายกำหนัด  คลุกคลี  คล้อยตามอารมณ์  ความเห็นผิด  คังคมาลชาดก  คัณฑมูล  คัททูลสูตร  คันธธาตุ  คำเทศนา  คิดเรื่องโลก  คุณที่ตนแทงตลอด  คุณมัลคัม  ฆานทวาร  ฆานปสาทรูป  จงใจ  จงใจตั้งใจ  จตุตถฌาน  จตุตถนัย  จมอยู่  จรณะ  จรณะ ๑๕  จักขายตนะ  จักขุทวาร  จักขุทิพย์  จักขุธาตุ  จักขุนทรีย์  จักขุปสาท  จักขุปสาทรูป  จักขุวิญญาณ  จักขุสัมผัส  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  จิตตานุปัสสนา  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตุปปาทกัณฑ์  จิตผ่องแผ้ว  จิตรกรที่ฉลาด  จิตสั่ง  จิตเศร้าหมอง  จิตแนบแน่น  จุติจิต  จุลศีล  ชวนวิถี  ชัฏป่า  ชิวหาทวาร  ชิวหาปสาทรูป  ซักไซ้ไล่เลียง  ฌานจิต  ฌานวิสัย  ฌานสมาบัต ๘  ฌานสมาบัติ  ญาณวิปยุตต์  ญาณสังวร  ดัง  ดับกิเลส  ดาวดึงส์  ดำรงภพชาติ  ดิรัจฉานกถา  ดิ้นได้ไม่ตายตัว  ดุจลิงติดตัง  ดุจเบ็ดแห่งมาร  ตติยฌาน  ตติยฌานภูมิ  ตถาคต  ตทังคปหาน  ตรงต่อพระธรรม  ตระหนี่  ตรัสรู้อริยสัจจธรรม  ตัณหา  ตัณหาเป็นเพื่อนสอง  ตั้งมั่นในอารมณ์  ตามปกติ  ตาลยอดด้วน  ถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ผัสสาหาร  ถือมั่น  ทวาร  ทวาร ๖  ทวารวิมุตติ  ทวาริกจิต  ทางรู้อารมณ์  ทำกิจปหาน  ทำกิจละ  ทิฏฐิ  ทิฏฐิ ๖๒  ทิพจักขุ  ที่สงัด  ทุกขสัจจ์  ทุคติ  ทุติยฌาน  ธรรมกาย  ธรรมของสัตบุรุษ  ธรรมชาติผู้คร่ามา  ธรรมชาติผู้หลอกลวง  ธรรมชาติยังสัตว์ให้เกิด  ธรรมชาติอันร้อยรัด  ธรรมชาติเป็นเพื่อนสอง  ธรรมชาติเป็นเหตุซมซานไป  ธรรมที่ลึกซึ้ง  ธรรมธาตุ  ธรรมารมณ์  ธรรมีกถา  ธัมมคัมภีรภาพ  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ธาตุ  ธาตุ ๔  ธาตุรู้  ธุดงคคุณ  นักตรึก  นามขันธ์ ๓  นามขันธ์ ๔  นามธรรม  นามธรรมและรูปธรรม  นิพพาน  นิพพานปรมัตถ์  นิมิต  นิมิตอนุพยัญชนะ  นิวรณธรรม  นิวรณ์  นิสสยปัจจัย  นิสสรณปหาน  นิสสรณัตถา  นเหตุ  น้อมประพฤติปฏิบัติ  น้อมไป  บรมสันโดษ  บรรลุอิทธิ  บริกรรม  บริขาร  บัญญัติ  บิณฑบาต มหาสติปัฏฐาน สันโดษ  บุคคลบัญญัติ  บุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้  บ่วงแห่งมาร  ปฏิจจสมุปปาท  ปฏิบัติธรรม  ปฏิปัสสัทธิปหาน  ปฏิภาคนิมิต  ปฏิรูปเทสวาส  ปฏิสนธิจิต  ปฏิเวธคัมภีรภาพ  ปฐมฌานภูมิ  ปฐมมหารุกขสูตร  ปฐมสังโยชนสูตร  ปฐวีกสิณ  ปฐวีธาตุ  ปทัฏฐาน  ปรมัตถธรรม  ปรมัตถธรรม ๔  ปรมัตถธรรม ๔ ขันธ์ ๕  ปรมัตถสัจจะ  ประจักษ์แจ้ง  ประณีต  ประทุษร้าย  ประเสริฐกว่าเขา  ปรารถนาลามก  ปรารภขันธ์ส่วนอดีต  ปริยุฏฐานกิเลส  ปรุงแต่ง  ปหานกิเลส  ปหานวินัย  ปหานสังวร  ปัจจยาการ  ปัจจุบันธรรม  ปัจจุปัฏฐาน  ปัญจกนัย  ปัญจมฌาน  ปัญญาที่รู้ชัด  ปัญญาอันยิ่ง  ปัตตสูตรที่ ๖  ปาติโมกขสังวร  ปุญญาภิสังขาร  ปุตตมังสสูตร  ปุตตมังสสูตร  วิญญาณาหาร  ปุถุชน  ปุถุชนผู้มิได้สดับ  ปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ  ปุพพันตกัปปิกทิฏฐิ ๑๘  ปุพเพกตปุญญตา  ปูรณกัสสปะ  ปโลกสูตร  ผลของกรรม  ผัคคุณสูตร  ผัสสะ  ผัสสายตนะ ๖  ผัสสาหาร มหาภูตรูป  ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร เจตนากรรม วิญญาณาหาร  ผัสสาหาร  มโนสัญเจตนาหาร  ผัสสเจตสิก  ผูกพัน  ผู้ตรง  ผู้ตรงต่อธรรม  ผู้ปฏิบัติที่ตรง  ผู้มิได้สดับ  ผู้มีภาระมาก  ผู้มีมิตรชั่ว  ผู้สดับ  ผู้ได้สดับ  ผู้ไม่ฉลาดในธรรม  ผ้าบังสุกุล  พญามาร  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  พรหมชาลสูตร  พรหมบุคคล  พรหมวิหาร ๔  พระจูฬปันถก  พระธรรมวินัย  พระบริสุทธิคุณ  พระปัญญาคุณ  พระมหากรุณาคุณ  พระมหากัสสปะ  พระยมกะ อาสวะ  พระรัตนตรัย  พระวินัย  พระวินัยปิฎก  พระสกทาคามีบุคคล  พระสมณโคดม  พระสังฆรัตนะ  พระสัพพัญญุตญาณ  พระสัมมาสัมโพธิญาณ  พระสูตร  พระอภิธรรม  พระอรหันตบุคคล  พระอริยบุคคล  พระอริยสาวก  พระอริยะ  พระอริยเจ้า  พระเจ้าอชาตศัตรู  พระเจ้าอัฑฒมาสก  พหุสูตร  พาหิรธาตุสูตร  พิจารณาธรรม  พิจารณาโดยแยบคาย  พิจารณาโดยไม่แยบคาย  พุทธวิสัย  พุทธานุสติ  ภวังคจิต  ภังคขณะ ปัจจุปปันนะ  ภัณฑาคาริกปริยัติ  ภูมิ  ภูมิที่มีขันธ์ ๕  มงคลตื่นข่าว  มงคลสูตร  มรรคจิต ๔  มรรคจิต๔ โลกุตตรกุศล ผลจิต ๔ โลกุตตรวิบาก  มรรคผล  มรรคมีองค์ ๘  มหัคคตจิต  มหัคคตะ ฌานจิต รูปาวจรกุศลจิต  มหาพรหม  มหาภูตรูป ๔  มหาภูตรูป ๔  มหาศีล  มักกฏสูตร  มักมาก  มัชฌิมศีล  มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาทิฏฐิ ๖๒  มิจฉาสมาธิ  มีภัย  มูลราก  มโนทวาร  มโนปโทสิกะ  มโนวิญญาณ  มโนสัญเจตนาหาร  ตัณหา ๓  มโนสัมผัสสชาเวทนา  ยินดี  ยินดีติดข้อง  ยึดถือ  ยึดถือจิต  ยึดถือว่าเป็นเรา  ยึดมั่น  ยึดอารมณ์  รรมชาติผู้กระซิบ  รสธาตุ  ระหว่างคั่น  ราคะ  รูปขันธ์  รูปฌาน  รูปฌาน ๕  รูปฌานกุศล  รูปธรรม  รูปธาตุ  รูปบัญญัติอารมณ์  รูปปฏิสนธิ  รูปพรหม  รูปร่างสัณฐาน  รูปารมณ์  รูปาวจรจิต  รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ  รูปาวรจิต  รู้ชัด  รู้ชัดว่า  รู้ตามได้  รู้ตามได้ยาก  รู้ทั่ว  รู้แจ้งอริยสัจจธรรม  รู้แจ้งอารมณ  รู้แจ้งอารมณ์  รู้ได้เฉพาะบัณฑิต  ร่าเริง  ลมหายใจ  ละเมิดศีล ๕  ลักขณาทิจตุกะ  ลักษณะ  ลักษณะของจิต  ลักษณะของเสียง  ลักษณะสว่าง  ลึกซึ่งโดยสภาวะ  ลึกซึ้ง  ลึกซึ้งของพระธรรม  ลึกซึ้งโดยกิจ  ลึกซึ้งโดยอรรถ  ลูบคลำข้อปฏิบัติผิด  ลูบคลำข้อประพฤติปฏิบัติ  ล่วงสิกขาบท  วจีกรรม  วจีวิญญัติรูป  วัณโณ  วัตถุ ๖  วัตถุกาม  วาทะ  วิกขัมภนปหาน  วิจิกิจฉา  วิจิตร  วิจิตรของจิต  วิชชา ๘  วิญญาณขันธ์  วิญญาณขันธ์ มายากล เผณปิณฑสูตร อุปาทานขันธ์ ๕ พึงกระทำที่พึ่งแก่ตน ยมกสูตร  วิตกจริต  วิถีจิต  วิถีวิมุตติ  วิบากจิต  วิบากแห่งกรรม  วิปัสสนา  วิปัสสนาญาณ  วิปัสสนาภาวนา  วิมังสา  วิรัติ ทุศีล  วิรัติทุจริต  วิสังขารธรรม  วีตราคจิต  ศาสนา  สงบ  สงัด  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน ๔  สติสังวร  สติสัมปชัญญะ  สติเว้นรอบ  สติเว้นรอบ เพื่อละกามราคะ  สนทนาธรรม  สภาพดัง  สภาพธรรมที่มีจริง  สภาพรู้  สภาพว่างเปล่า  สภาวลักษณะ  สภาวลักษณะของจิต  สมณธรรม  สมณพราหมณ์  สมถภาวนา  สมถภาวนา ๔๐  สมถะ  สมมติบัญญัติ  สมมติสัจจะ  สมาทาน  สมาธิ  สมาบัติ  สมิทธิสูตร  สมุจเฉท  สมุจเฉทปหาน  สมุฏฐาน  สมุฏฐาน  เบญจขันธ์  สยบ  สรณะ  สราคจิต  สวดปาติโมกข์  สสังขาริก  สอบสวน  สะสมยาน  สะสมอุปนิสัย  สักกายทิฏฐิ  สังขตธรรม  สังขารขันธ์  สังขารขันธ์ปรุง  สังขารธรรม  สังคายนา  สังฆทาน  สังวร  สังวรวินัย  สังสารวัฏฏ์  สังโยชน์  สัญญาขันธ์  สัญญาเจตสิก  สัญญีทิฏฐิ  สัตติสูตรที่ ๑  สัตบุรุษ ปุณณมสูตร  สัททธาตุ  สัททารมณ์  สัทธาจริต  สันโดษ  สัปบุรุษ  สัปปุปริสูปนิสสยะ  สัปปุริสธรรม  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  สัมปยุตตธรรม  สัมปยุตต์ วิปปยุตต์ อสังขาริก สสังขาริก เหตุ ๖ ปรมัตถธรรม  สัมมติสัจจะ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัสสตทิฏฐิ  สัสสตทิฏฐิ ๔  สัสสตวาทะ  สั่งสมสันดาน  สาณุสามเณร  สามัญญผล  สามัญญผลสูตร  สามัญลักษณะ  สำคัญตน  สำเร็จประโยชน์  สิ่งซึ่งมีจริง  สิ่งที่กำลังปรากฏ  สิ่งที่ปรากฏ  สิ่งที่ปรากฏทางตา  สีลัพพตปรามาส  สีลัพพตุปาทาน  สีสันวัณณะ  สุขุมคัมภีร  สุขุมและลึกซึ้ง  สุขเวทนา  สุคติ  สุญญสุตร  สุมังคลวิลาสินี ปริยัติ  หมกมุ่นด้วยโลภะ  หลงงมงาย  หลงยึดถือ  หลงลืมสติ  อกาลิกธรรม  อกุศลกรรม  อกุศลจิต ๑๒  อกุศลวิบาก  อกุศลเจตสิก  อจินไตย ๔  อติอิฏฐารมณ์  อธรรมวาทีบุคคล  อธิจจสมุปปันนิกทิฏฐิ  อธิจจสมุปปันนิกวาทะ  อธิบดี  อธิบายอรรถ  อนัตตา  อนัตตา. ตถาคต  อนาคามิมรรคจิต  อนาคามีบุคคล  อนิฏฐารมณ์  อนุพยัญชนะ  อนุศาสนีย์  อนุสัยกิเลส  อบรมเจริญ  อบรมเจริญสติปัฏฐาน  อปรันตกัปปิกทิฏฐิ ๔๔  อปริชานสูตร  อปริชานสูตรที่ ๒  อปุญญาภิสังขาร  อภิชฌา โทมนัส รู้ทั่ว สันโดษในจีวร เสนาสนะ ที่สงัด  อภิชฌาและโทมนัส  อภิญญาจิต  อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา  อภิสังขาร  อมราวิกเขป  อมราวิกเขปทิฏฐิ  อมราวิกเขปวาทะ  อมราวิกเขปิกทิฏฐิ  อยู่ป่าเป็นวัตร  อรรถคัมภีรภาพ  อรหัตมรรคจิต  อริยธรรม  อริยสงฆ์  อริยสัจจธรรม  อริยสัจจธรรม โลกว่างเปล่า  อริยสัจจ์  อริยสาวก  อรูปฌาน  อรูปฌานจิต  อรูปฌานที่ ๔  อรูปพรหม  อรูปพรหมภูมิ  อรูปาวจรจิต  อลคัททูปมา  อสังขาริก  อสัญญสัตตาพรหมภูมิ  อสัทธรรม  อหิริกเจตสิก  อัชฌัตตติกะ  อัชฎากาศ  อัญญสมานาเจตสิก อกุศลเจตสิก โสภณเจตสิก  อัญญเดียรถีย์  อัตตาที่มีรูป  อัตถิราคสูตร  อัธยาศัย  อันตานันติกทิฏฐิ  อันตานันติกทิฏฐิ ๔  อันตานันติกวาทะ  อันตาอันติกวาทะ  อันธปุถุชน  อัปปนา  อัปปนาสมาธิ  อัพยากตธรรม กุศลธรรม อกุศลธรรม  อัสสุตวตาสูตร  อาการปรากฏ  อาการรู้  อาจหาญ  อาจหาญร่าเริง  อาจินไตย  อาทิจจสูตร  อาทิตตปริยายสูตร  อานาปานสติ  อาภัสสรพรหม  อามิส  อายตนะ  อารมณ์  อารมณ์ ๖  อารมณ์ของบิดา  อารมณ์ที่กำลังปรากฏ  อารัญญกสูตร  อาลัย  อาวรณ์  อาหาร ๔  อาโลกกสิณ  อิฏฐารมณ์  อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์  อินทริยสังวร  อิริยาบถ  อุจเฉททิฏฐิ  อุตสาหะ  อุทกดาบสรามบุตร  อุทกสูตร  อุทธัจจเจตสิก  อุบายเครื่องสลัดออก  อุปจารสมาธิ  อุปจาระ  อุปนิสสยปัจจัย  อุปวาณสูตร  อุปาทขณะ ฐิติขณะ  อุปาทขณะ ฐิติขณะ ภังคขณะ  อุปาทาน  อุปาทานขันธ์ ๕  อุเบกขาเวทนา  อเนญชาภิสังขาร  อเหตุกจิต  อเหตุกจิต ๑๘  อเหตุกะ สเหตุกะ ทวิเหตุกะ ติเหตุกะ  อเหตุกะและสเหตุกะ  เหตุและนเหตุ  อโนตัปปเจตสิก  อโยนิโสมนสิการ  อโสภณจิต  เครื่องเนิ่นช้า  เงี่ยโสตลงสดับ  เจตนาเจตสิก  เจตสิกธรรม  เจริญปัญญา  เจริญวสี  เทสนาคัมภีรภาพ  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ  เนื้อความของพระบาลี  เบญจกามคุณ  เป็นกิจ  เป็นของเรา  เป็นทุกข์  เป็นปัจจัย  เป็นรสะ  เป็นสมุฏฐาน  เป็นอนัตตา  เป็นเราด้วยมานะ  เป็นเหตุ  เป็นแดนเกิด  เป็นโลกสว่าง  เป็นใหญ่ในลักษณะ  เผณปิณฑสูตร ขันธ์ ๕ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ กระแสโลภ  เพลิดเพลินอยู่ในภพ  เพิกถอนนิมิตตะ  เพื่อละ  เพ่งกสิณ  เยื่อใย  เลวกว่าเขา  เลี้ยงยาก  เวทนาขันธ์  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนาสูตร  เวทนาเจตสิก  เวหัปผลาภูมิ  เสนาสนะ  เสน่หา  เสมอเขา  เสยยสูตร  เสวยอารมณ์  เสียง  เหตุ  เหตุ ๖  เหตุปัจจัย  เหตุปัจจัยปรุงแต่ง  เหตุแห่งทุกข์  เหตุใกล้ให้เกิด  เหตุให้เกิด  เหตุให้เกิดทิฏฐิ  เหมือนบ่วง  เห็นถูก  เห็นผิด  เห็นว่าขาดสูญ  เห็นว่าเที่ยง  เห็นแจ้ง  เห็นได้ยาก  เอกัคคตาเจตสิก  เอกัจจสัสสตกวาทะ  เอกัจจสัสสตวาทะ  เอกัจจสัสสติกทิฏฐิ  เอกาลมฺพนวตฺถุ  เอกุปฺปาทนิโรธ  เอตทัคคะ  แดนเกิดแห่งทุกข์  แตกย่อยยับ  แต่งขึ้นใหม่  แปรปรวน  แปลงขึ้นใหม่  แสงเงินแสงทอง  โคจร  โทมนัสเวทนา  โนเวทนาสูตร  โผฏฐัพพธาตุ  โพชฌงค์ ๗  โมจตุกะ  โมหเจตสิก  โยนิโสมนสิการ  โลก  โลกที่สว่าง  โลกว่างเปล่า  โลกสว่าง  โลกียะ โลกุตตระ  โลกุตตรกุศล  โลกุตตรกุศลจิต๔  โลกุตตรจิต  โลกุตตรธรรม๙  โลกุตตรภูมิ  โลกุตตรวิบากจิต  โลกุตตรวิบากจิต๔  โลกุตตระ  โลกุตรจิต  โลกุตรจิต ๘  โลกุตรวิบาก  โลภมูลจิต  โลภมูลจิต ๘  โลภเจตสิก  โสตทวาร  โสตปสาทรูป  โสตาปัตติผลจิต  โสตาปัตติผลจิตปฐมฌาน  โสตาปัตติผลมรรคจิต  โสตาปัตติมรรคจิต  โสตาปัตติมรรคจิตปฐมฌาน  โสภณจิต  โสภณะและอโสภณะ  โสภณเจตสิก  โสมนัสเวทนา  โอฆะ  โอปปาติกะ  ให้ร่าเริง  ให้สมาทาน  ให้อาจหาญ  ให้เห็นแจ้ง  ไตร่ตรองพิจารณา  ไม่คบคนพาล  ไม่ประมาทในชีวิต  ไม่ประมาทในวัย  ไม่มีกาล  ไม่เที่ยง  ไม่ใช่สัตว์  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 84
28 ธ.ค. 2564