แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๔ (ครั้งที่ 781-840)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๑๔ (ครั้งที่ 781-840)

ครั้งที่ 781-840 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - สังฆานุสติ  มหาอัสสปุรสูตร  โพชฌงค์ - ข้ออุปมาเปรียบเทียบพระรัตนตรัย - คุณของพระรัตนตรัย  ธรรมที่ทำให้ - สำเร็จโพธิญาณ - เวสารัชชกรณธรรม - มหาสีหนาทสูตร - พุทธคุณ - การบำเพ็ญวัตรที่เศร้าหมอง -โทณสูตร - สีลานุสสติถึงอุปจารสมาธิ - จาคานุสสติ - สักกปัญหสูตร - เหตุแห่งความตระหนี่ - การให้แล้วไม่เสียดายทำได้ยาก - โกสิยเศรษฐี - อุปสมานุสสติ - สาราณียธรรม ๖ - เครื่องอยู่ ๙ ประการ - เทวตานุสสติ - สักกปัญหสูตร (ต่อ) - พระนิพพาน - ทางถึงพระนิพพาน - ความเลื่อมใสอันเลิศ ๓ ประการ - มรณานุสสติ - อภยสูตร


Tag  กามคุณสูตร  กาฬิโคธาภัททิยสูตร  ขันธวิภังค์  ขุททกปาฐะ  คติสูตร  คิลานสูตร  จุนทสูตร  จูฬอัสสปุรสูตร  จูเฬกสาฎกพราหมณ์  ชานุโสณี  ชีวิตสูตร  ฌานสูตร  ญาณกถา  ทสรรณกชาดก  ท้าวสักกะ  ท้าวสักกะจอมเทพ  ธาตุสูตร  นิพพานสูตร  นิวรณสูตร  บุพพสิกขาวรรณนา  บุพพสิกขาวรรรณนา  ปฐมปัณณาสก์  ปสาทสูตร  ปัญจสิขคันธรรพบุตร  ปาณูปมสูตร  ปาปวรรค  ปุปผวรรควรรณนา  พระอมราภิรักขิต  พุทธสูตร  ภัททิยสูตร  มหาสีหนาทสูตร  มหาอัสสปุรสูตร  มัจฉริยสูตร  รูปสูตร  วัสสการพราหมณ์  วิหารสูตร  สอุปาทิเสสสูตร  สักกปัญหสูตร  สักกปัณหสูตร  สังฆาฏิสูตร  สามคามสูตร  อจินติตสูตร  อชิตมาณวกปัญหานิทเทส  อนังคณสูตร  อนุปทสูตร  อนุปุพพนิโรธสูตร  อนุสสติกัมมัฏฐานนิทเทส  อรรถกถาพระธรรมบท  อัมพสูตร  อัสสสูตร  อุตติยสูตร  อุทกรหทสูตร  อุทายีสูตร  อุปสมานุสสติ  อุปาทานขันธสูตร  อุโภอัตถสูตร  เจลสูตร  โกสัมพีสูตร  โกสิยเศรษฐี  โคปกโมคคัลลานสูตร  โทณสูตร  โธตกมาณวกปัญหานิทเทส  โยธาชีววรรค  โรหิณีเถรีคาถา  โลกวรรค  โสฬสมาณวกปัญหานิทเทส  โอรัมภาคิยสูตร  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 80
28 ธ.ค. 2564