พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๒ (ตอนที่ 61-120)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๒ (ตอนที่ 61-120)

ตอนที่ 61-120 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

อเหตุกกิริยา - มโนธาตุ - วาสนาเป็นกุศลก็มี - เป็นอกุศลก็มี - อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ - วิบากดีและไม่ดี - ศึกษาเพื่อความเห็นถูก ความเข้าใจถูก - สเหตุกะ อกุศลเหตุ - อายตนะ - กิจของจิต - ธาตุ ๑๘ - ขณะ วาระ - สมุฏฐานของรูป - เจตสิก - วิถี วาระ - ทวาร - โคจรรูป - อารมณ์ค้าง - กิริยาจิตสะสม - กามาวจร - โสมนัสมีกำลังมากกว่า - ปัจจัย - วิปาก กัมมะ - อารัมณะ - สหชาติ - สัมปยุต - จิตปภัสสร - ปัณฑระ - กำเนิด ๔ - หลับดีกว่าเป็นอกุศล - ปฐมจิต ปัจฉิมจิต - อกุศลจิต ๑๒ - โลภทิฏฐิสัมปยุต


Tag  กรรมนำปฏิสนธิ  กรรมภพ  กรรมมีลักษณะปกปิด  กลิ่นเหม็น  กลุ่มของรูป  กัมมชรูป  กามชวนะ  กามารวจรวิบาก  กามาวจรจิต  กามาวจรวิบาก  กายตั้งแต่ศรีษะตลอดเท้า  กายปสาทรูป  กายวิญญาณ  กายวิญญาณจิต  กายวิญญาณธาตุ  การฟังเพื่อให้เข้าใจ  การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม  การศึกษา ๓ แบบ  การศึกษาทางโลก  การสะสมของจิต  การเจริญปัญญา  การเจริญสติสัมปชัญญะ  การเรียกชื่อจิต  กำลังใจ  กิจของจิต  กิริยาจิต  กิริยาจิตที่สะสม  กิริยาจิตที่เป็นสเหตุกะ  กิเลส กรรม วิบาก  กุศลวิบาก ๘ ประเภท  ขณะจิต  ขณะย่อยของจิต  ขันติ  ขันธ์  ขั้นทาน  ขั้นภาวนา  ขั้นศีล  คนเจ้าโทสะ  ความทรงจำ  ความประพฤติไม่เรียบร้อย  ความหมายของเหตุ ๔ ประเภท  ความเพียร  ความไม่ประมาท  คิด  คิดนึก  คิดเอง  คิดไม่จบ  ฆานวิญญาณ  ฆานวิญญาณจิต  ฆานวิญญาณธาตุ  ฆายนกิจ  จงใจ  จดจ้อง  จักขุปสาท  จักขุปสาทรูป  จักขุวิญญาณ  จักขุวิญญาณจิต  จักขุวิญญาณธาตุ  จำภาษาบาลีไม่ได้  จำเรื่องราว  จำได้แต่ไม่เข้าใจอรรถ  จิต  จิตของพระอรหันต์  จิตชาติวิบากและกิริยา  จิตตชรูป  จิตตุปาท  จิตที่ประกอบด้วยเหตุและไม่ประกอบด้วยเหตุ  จิตที่พ้นวิถี  จิตพิเศษ  จิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ  จิตเป็นประธาน  จินตมยปัญญา  จุติ  จุติกิจ  จุติจิต  ชวนกิจ  ชวนจิต  ชวนจิตที่เกิดดับมากกว่าวิญญาณจิต ๗ เท่า  ชวนปฏิปาทกมนสิการ  ชาติของจิต  ชาติของวิญญาณธาตุ  ชิวหาวัญญาณ  ชิวหาวิญญาณจิต  ชิวหาวิญญาณธาตุ  ชื่อ  ฌานจิต  ฐานที่เกิดของจิต  ฐิติ  ดวงของจิต  ดำรงภพชาติ  ตทาลัมพนกิจ  ตัณหา  ตัวตน  ติดข้อง  ติเหตุกบุคคล  ติเหตุกปฏิสนธิ  ทวนกระแส  ทวาร ๖  ทวารวิมุตตจิต  ทวิปัญจวิญญาณ  ทวิปัญจวิญญาณจิต  ทวิเหตุกบุคคล  ทวิเหตุกปฏิสนธิ  ทวิเหตุกะ  ทะเลชื่อ  ทะเลภาพ  ทัสสนกิจ  ทางสายกลาง  ทำอย่างไรไม่ให้มีกิเลส  ทิฏฐิเจตสิต  ทุกขเวทนา  ท่องจำ  ท้อถอย  ธรรมะ  ธัมมายตนะ  ธัมมารมณ์มีอะไรบ้าง  ธาตุ  ธาตุ ๑๘  ธาตุที่เป็นจิต ๗ ประเภท  ธาตุน้ำ  นามทวาร  นามธรรม  นามธรรม ๕๓  นิพพาน  นิมิต  นึกคิด  นเหตุ  บังคับ  บัญญัติ  ปกตูปนิสสยปัจจัย  ปฏิบัติ  ปฏิสนธิ  ปฏิสนธิกิจ  ปฏิสนธิจิต  ปฏิสนธิจิตด้วยผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรม  ปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยเหตุ  ปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยเหตุสาม  ปทัฏฐานของจิต  ประจักษ์  ประมาท  ปสาทรูป  ปสาทรูป ๕  ปัจจยุบัน  ปัจจยเหตุ  ปัจจัย  ปัจจัย ๒๔  ปัจจัยเหตุ  ปัญจทวาร  ปัญจทวารวัชชนจิต  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัญญา  ปัญญา ๓ ขั้น  ปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับปฏิสนธิจิต  ปัณฑระ  ผลของกรรมที่ประกอบด้วยปัญญา  ผัสสะ  ผุสสนกิจ  ฝันด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิต  ฝึกนึก ฝึกคิด ฝึกทบทวน  ฝืนทำ  พระอานนท์  พระเทวทัต  ฟังธรรมทำไม  ฟ้าแลบ  ฟ้าแลป  ภวังคกิจ  ภวังคจลนะ  ภวังคจิต  ภวังคจิตขณะสุดท้าย  ภวังคจิตคั่น  ภวังคุปัจเฉทะ  ภวังค์  ภวังค์คจาละ  ภวังค์คั่น  ภวังค์คุปัจเฉทะ  ภวังค์แทรกคั่น  ภังคะ  มนสิการะ  มนสิการเจตสิก  มนายตนะ  มรรคมีองค์ ๕  มหากุศล  มหาภูตรูป  มหาภูตรูป ๔  มหาวิบากจิต  มะขามป้อมบนฝ่ามือ  มิจฉาทิฏฐิ  มโนทวาร  มโนทวารวิถีจิต  มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  มโมทวารวัชชนจิต  มโมทวาราวัชชนจิต  ยิงศร  รส  รูป  รูป ๗ รูป  รูปทวาร  รูปธรรม  รูปาวจรวิบาก  ลักขณาทิจตุกะ  ลักษณะของรูป  ลักษณะของสภาพธรรม  ลักษณะของเหลว เหนอะหนะ  วงกลมแทนจิต  วัณณะรูป  วาระ  วาระของจิต  วาระของวิถีจิต  วาระจิต  วาสนา  วาสนาภาวนา  วิคตปัจจัย  วิถี  วิถีจิต  วิถีจิตแรก  วิถีจิตและจิตที่ไม่ใช่วิถี  วิถีปฏิปาทกมนสิการ  วิถีปฏิปาทกมนสิการะ  วิถีวิมุตตจิต  วิบาก  วิบากจิต  วิบากจิตที่เป็นสเหตุกะ  วิบากจิตที่เป็นอเหตุกะ  วิบากที่มีเหตุเกิดร่วมด้วย  วิบากประกอบด้วยเหตุและไม่ประกอบด้วยเหตุ  วิปากะ  วิสยรูป  วีถีจิต  ศึกษาธรรมะ  ศึกษาธรรมะที่ถูกต้อง  ศึกษาธรรมะใหม่ๆ  ศึกษาให้เห็นความเป็นอนัตตา  สติ  สติขั้นทานและขั้นศีล  สติปัฏฐาน  สติสัมปชัญญะ  สภาพธรรม  สภาพธรรมทีละหนึ่งขณะ  สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริง  สภาพรู้  สภาวรูป  สมนันตรปัจจัย  สมุฏฐาน  สมุฏฐานของรูป  สวนกิจ  สะสม  สะสมความเข้าใจ  สะสมธรรมะ  สังขตธรรม  สังขตธาตุ  สังสารวัฏ  สันติรณจิต  สันตีรณกิจ  สันตีรณจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจ  สันตีรณจิตที่มีโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา  สันตีรณอกุศลวิบาก  สันตีรณะ  สันตีรณะ ๓  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  สัมปฏิจฉันนกิจ  สัมปฏิจฉันนจิต  สัมปฏิจฉันนะ  สัมปยุตตปัจจัย  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สาธารณะเหตุ  สาธารณเหตุ  สายนกิจ  สาระ  สิ่งที่ปรากฏทางตา  สุขุมรูป  สุขเวทนา  สุตตมยปัญญา  สเหตุกกิริยาจิต  สเหตุกจิต  สเหตุกวิบาก  สเหตุกะ  หทยรูป  หทยวัตถุ  หนักใจ  หลงลืมสติ  หสิตุปปาทจิต  หสิตุปาทจิต  ห่วง  ห้าม  อกุศลจิตเกิดร่วมกับอวิชชา  อกุศลวิบาก  อกุศลวิบาก ๗  อติตภวังค์  อตีตภวังค์  อนัตตรปัจจัย  อนัตตา  อนันตรปัจจัย  อนิฏฐารมณ์  อนุขณะ ๓  อนุขณะจิต  อนุตตริยะ  อนุบาล  อนุพยัญชนะ  อนุสัย  อนุสัยกิเลส  อบรมเจริญปัญญา  อรูปาวจรวิบาก  อสภาวรูป  อัธยาศัย  อัปปนาชวนะ  อัพยากตเหตุ ๓  อัศจรรย์  อายตนะ  อายตนะ ๑๒  อารมณ์  อารมณ์ของปฏิสนธิจิต ภวังคจิต จุติจิต  อารมณ์ของภวังคจิต  อารมณ์ค้าง  อารมณ์ค้างได้หรือไม่  อารมณ์ที่ประณีต  อารมณ์ใกล้จุติ  อารัมมณมนสิการะ  อารัมมณะ  อาลัมพนะ  อาวชนะ  อาวัชชนกิจ  อาวัชชนจิต  อาสยะ  อิฏฐารมณ์  อินทริยะ ๒๒ ประเภท  อุตตมเหตุ  อุปทายรูป  อุปนิสัย  อุปัตติภพ  อุปาทะ  อุปาทาน  อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก  อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก  อุเบกขาเวทนา  อเหตุกกิริยา  อเหตุกกิริยา ๓  อเหตุกกิริยาจิต  อเหตุกจิต  อเหตุกจิต ๑๘ ดวง  อเหตุกจิตของผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์  อเหตุกบุคคล  อเหตุกปฏิสนธิอกุศลวิบาก  อเหตุกวิบาก  อเหตุกวิบาก ๑๕  อเหตุกวิบากจิต ๑๕ ดวง  อเหตุกสันตีรณะ  อเหตุกะ  เข้าใจถูกเรื่องอนัตตา  เข้าใจธรรมะ  เข้าใจสภาพธรรม  เจตสิกที่เป็นรากแก้ว  เบาสบาย  เบาใจ  เรื่องของชื่อ  เรื่องสานุสามเณรถูกยักษ์เข้าสิง  เลือก  เวทนา  เวทนาของปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และจุติจิต  เวทนาเจตสิก  เสียงดัง  เหตุ ๖  เหตุ ๙  เหตุกกิริยาจิต  เหตุที่ทำให้เกิดการเห็น  เหตุปัจจัย  เหตุเหตุ  เหตุและผล  เหมือนกันเหมือนถ่ายเอกสาร  เห็นกายในกาย  เอตทัคคะ  แสงสว่าง  แสวงหา  โกรธ  โคจรรูป  โทมนัสเวทนา  โทสมูลจิต  โทสเจตสิก  โมฆะวาระ  โมหมูลจิต  โมหเจตสิก  โลกุตตรจิตไม่สะสม  โลภมูลจิต  โลภะ  โลภเจตสิต  โวฏฐัพพนกิจ  โวฏฐัพพนจิต  โวฏฐัพพนวาระ  โวฏฐัพพนะ  โสตวิญญาณ  โสตวิญญาณจิต  โสตวิญญาณธาตุ  โสมนัส  โสมนัสมหาวิบาก  โสมนัสสันตีรณกุศลวิบาก  โสมนัสเวทนา  ไตร่ตรอง  ไม่ประมาท  ไม่พัก  ไม่มีการเลือก  ไม่เพียร  ไม่ใช่วิถีจิต  ๑๗ ขณะ  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 149
20 ก.พ. 2567

ซีดีแนะนำ