พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๔ (ตอนที่ 181-240)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๔ (ตอนที่ 181-240)

ตอนที่ 181-240 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ขันธ์และอุปาทานขันธ์ - ปัญจทวารปิดบังมโนทวาร - โมหวิจิกิจฉา- นิสสยปัจจัย - อาสยะ อนุสยะ - โมหะ โทษมาก คลายช้า - เป็นตัวเราด้วย ตัณหา มานะ ทิฏฐิ - โทษของของโมหะ - สุจริต ๓ - วัญจกธรรม (ธรรมหลอกลวง) - ตทาลัมพนะ - โยนิโสมนสิการ - นามรูป สัมพันธ์กันในภูมิที่มีขันธ์ ๕ - ทะเลอวิชชา - ประธานของวัฎฎสงสาร - ตัณหามีอวิชชาเป็นมูลราก - โลกมืดเพราะอวิชชา - ปัญญาในภาษาไทยไม่ใช่ปัญญาเจตสิก - เข้าใจถูกใน สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส คืออย่างไร - นิมิตเหมือนฝัน - เมื่อสติเกิดลักษณะของสภาพธรรมจะปรากฏ - อามิส - นิมิต - อบรมสัญญาที่มั่นคงคือฟังให้เข้าใจ - ไม่มีหนทางอื่น -ไม่ประมาท - เคารพในกุศล


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 154
1 ก.พ. 2567