พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๓ (ตอนที่ 121-180)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๓ (ตอนที่ 121-180)

ตอนที่ 121-180 รวม 60 ตอน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2547 ถึง 5 มิถุนายน 2548 เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

โลภทิฏฐิคตสัมปยุตต์ - ความเห็นผิด - ทิฏฐิหยาบ - บวงสรวง สังเวย สะเดาะเคราะห์ - รูปนั่ง - โยนิโสมนสิการ - ฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้น - ธาตุเป็นเพียงธาตุ - มนสิการ ๓ อย่าง - เหตุเกิดความเห็นผิด - การฟังอสัทธรรม - อธิษฐาน - ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ - นิมิตของสิ่งที่ปรากฎ - ภวราคะ - วิปลาส - สักกายทิฏฐิ - ทั้งหมดเป็นปกติ แต่เข้าใจขึ้น รู้ขึ้นเท่านั้น - โทสะในชีวิตประจำวัน - สสังขาร อสังขาร - ความตระหนี่ ความหวง มัธยัสถ์ ต่างกันอย่างไร - สัปปายะ - ราอยู่ในโลกของความลวง - เมตตาตัวเอง รักกับเมตตา - พยาบาทต่างกับโกรธอย่างไร - มโนกรรม - อุปกิเลสของพระอริยะ - แข่งดีเป็นกุศล - พระธรรมช่วยคลายทุกข์ - กรุณา อนุโมทนา อุทิศส่วนบุญ - ศักดิ์ศรี - ผู้ที่เข้าใจเรื่องกรรมจะไม่รอการทำกุศล - โมหะ วิจิกิจฉา


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 153
28 ม.ค. 2567