พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑ (ตอนที่ 1-60)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร
พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑ (ตอนที่ 1-60)

ตอนที่ 1-60 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

พื้นฐาน - นามธรรม รูปธรรม - สภาพธรรมที่กำลังปรากฎ - ความต่างระหว่างจิตและเจตสิก - สภาพธรรมต้องขณะนี้ - ขันธ์ ความหมายขันธ์ - ขันธ์ ๕ - รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ - สัญญาจำเรื่องไร้สาระมาเพราะเหตุใด - จิตศึกษาจิต - จำแนกจิตโดยชาติ - จำแนกจิตโดยวิถี - หลับอย่างมีสติ - ฝันกับความคิดนึก ทวารวิถีจิต - มโน มโนทวาร - มโนทวารวิถี - มโนทวาราวัชชนะ - ปฎิสนธิ- ภวังค์ - กิจของจิต - วิบากกรรมทำให้เกิดขึ้น - ปัจจัย ปัจจยุบบัน - จำแนกจิตโดยภูมิ - กาม กิเลสกาม วัตถุกาม - อิฎฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ - การสั่งสม - เหตุ นเหตุ - อเหตุก สเหตุก


Tag  กรรม  กรรมสมุฏฐาน  กรรมเป็นสมุฏฐาน  กลัว  กลาป  กลิ่น  กัมมชรูป  กัมมชรูปปฏิสนธิจิต  กัมมปัจจัย  กัมมวัฏฏ์  กาม  กามวจรภูมิ  กามอารมณ  กามาวจรจิต  กาย  กายทวาร  กายทวาราวัชชนจิต  กายปสาท  กายวิญญาณ  กายวิญญาณัง  การศึกษาธรรมะ  การศึกษาพระธรรม  การศึกษาพระอภิธรรม  กิจ  กิริยา  กิริยาจิต  กิริยาจิต ๒ ประเภท  กิเลสกาม  กิเลสวัฏฏ์  กุศล  กุศลจิต  กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา  กุศลวิบาก  ขณะย่อย  ขัดเกลา  ขันติ  ขันธวิมุตติ  ขันธ์  ขันธ์ ๕  ขันธ์๕  คนตาย  คนเป็น  ความคิด  ความจำ  ความจำเสื่อม  ความตระหนี่  ความริษยา  ความรู้สึก  ความรู้สึกมี ๕ อย่าง  ความเป็นเรา  คิด  คิดนึก  คิดนึก ธาตุรู้  ฆานทวาร  ฆานทวาร ชิวหาทวาร  ฆานทวาราวัชชนจิต  ฆานทวาราวัชชนะ  ฆานปสาท  ฆานวิญญาณ  งาม  จลนะ  จักขุทวาร  จักขุทวารวิถีจิต  จักขุทวาราวัชชนจิต  จักขุทวาราวัชชนะ  จักขุปสาท  จักขุวิญญาณ  จำ  จำเลือนลาง  จำแม่นยำ  จิต  จิตคิด  จิตตุปาทะ  จิตทั้งหมดมี ๔ ชาติ  จิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  จิตที่ไม่ใช่วิถี  จิตนิยาม  จิตปราณีต  จิตมี ๔ ชาติ  จิตลิ้มรส  จิตสมุฏฐาน  จิตสุดท้าย  จิตหยาบ  จิตเป็นสภาพที่รู้  จิตเป็นสมุฏฐาน  จิตเห็น  จิตได้กลิ่น  จิตได้ยิน  จิตไม่โกรธ  จิตไม่ใช่เจตสิก  จิต๘๙  จืคตที่ดีงาม  จุติกิจ  จุติจิต  ชวนะ  ชวนะปฏิปาทกะ  ชวนะวาระ  ชั่ว  ชาติ  ชาตินี้  ชิวหาทวาร  ชิวหาทวาราวัชชนจิต  ชิวหาวิญญาณ  ชิวิตินทรีย์  ชีวิตประจำวัน  ชื่อของจิต  ฐิติ  ฐิติขณะ  ดีงาม  ตทาลัมพนะ  ตทาลัมพนะวาระ  ตรัสรู้  ตรัสรู้สภาพธรรมะ  ตัดภวังค์  ตาย  ทวาร  ทวาร ๖  ทวิปัญจวิญญาณ  ทวิปัญจวิญญาณจิต  ทะเล  ทัศนกิจ  ทำ  ทิฏฐานุสัย  ทุกขสหคตังกายวิญญาณ  ทุกข์ทางกาย  ทุมนัส  ธรรม  ธรรมรัตนะ  ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ  ธรรมสามปิฎก  ธรรมะ  ธรรมะ ๓ ขั้น  ธัมมะ  ธาตุ  นัตถิปัจจัย  นามขันธ์ ๔  นามธรรม  นามธรรมเลย  นามธาตุ  นายมายากล  นิจจสัญญา  นิจจัง  นิพพาน  บัญญัติ  บัญญัติบุคคล  บัญญัติอารมณ์  บุญ  ปกตูนิสยปัจจัย  ปฏิบัติ  ปฏิบัติธรรมะ  ปฏิปัตติ  ปฏิสนธิ  ปฏิสนธิกิจ  ปฏิสนธิจิต  ปรม  ปรมัตถธรรม  ปรมัตถธรรม๓  ปรมัตถสัจจะ  ปรมัตถเทศนา  ประภัสสร  ปสาท  ปสาทรูป  ปัจจยะ  ปัจจยุบัน  ปัจจัย  ปัญจทวาร  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัญจทวาราวัชชนะจิต  ปัญจโวการภูมิ  ปัญญา  ปัญญาเจตสิก  ปัณฑระ  ผลจิต  ผัสสะ  ฝัน  พระรัตนตรัย  พระอรหันต์  พุทธรัตนะ  ฟัง  ฟังธรรม  ภพ  ภวังคกิจ  ภวังคจลนะ  ภวังคจิต  ภวังคุปัจเฉทะ  ภวังคุปัจเฉทะจิต  ภวังค์  ภวังค์คจลนะ  ภวังค์คุปัจเฉทะ  ภังคขณะ  ภังคะ  ภาวรูป  ภาวะ  มนัส  มนินทรีย์  มรรคจิต  มโน  มโนทวาร  มโนทวารวิถี  มโนทวารวิถีจิต  มโนทวาราวัชชนจิต  มโนทวาราวัชชนจิต๑  มโนวิญญาณ  ริษยา  รูป  รูปขันธ์  รูปที่น่าพอใจ  รูปที่ปรากฏ  รูปที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวัน  รูปที่เกิดจากกรรม  รูปที่ไม่น่าพอใจ  รูปธรรม  รูปธรรมมี  รูปธาตุ  รูปพรหม  รูปภูมิ  รูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗  รูปารมณ์  รูปาวจรจิต  รูปาวจรภูมิ  รูปูปาทานขันธ์  รูปแปดรูป  รู้แจ้ง  ละความเป็นเรา  ละเมอ  ลักขณาทิจตุกะ  ลักขณาทิจตุกะของจิต  ลักษณะของนามธรรม  ลักษณะของรูป  ลักษณะของสภาพธรรม  ลักษณะของสัญญา  วัตถุ  วัตถุ ๖  วัตถุกาม  วัตถุรูป  วิกลจริต  วิญญาณ  วิญญาณขันธ์  วิตกปัจจัย  วิถีจิต  วิถีจิตแรก  วิถีมุตตจิต  วิถีวิมุตติ  วิบาก  วิบากจิต  วิบากจิตล  วิปากะ  วิริยะ  วิสยัปปวัตติ  วิสังขารธรรม  ศพ  ศึกษาธรรม  สงบ  สติ  สติปัฏฐาน  สติสัมปชัญญะ  สภาพ  สภาพธรรม  สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ  สภาพธรรมะ  สภาพรู้  สมถภาวนา  สมนันตรปัจจัย  สมมุติสัจจะ  สมมุติเทศนา  สมุฏฐาน  สมุฏฐาน ๔  สรณะ  สหชาต  สหชาตปัจจัย  สะสม  สังขต  สังขตธรรม  สังขาร  สังขารขันธ์  สังขารธรรม  สัจจญาณ  สัญญา  สัญญาขันธ์  สัญญาเจตสิก  สัททารมณ์  สันตีรณจิต  สัมปฏิจฉันนจิต  สัมปยุตตปัจจัย  สามไตรปิฎก  สิ่งที่ถูกจิตรู้  สิ่งที่ปรากฏ  สิ่งที่มีจริง  สุข  สุขทางกาย  สุขเวทนา  หกโลก  หทย  หทยรูป  หทยวัตถุ  หน้าที่ของจิตทั้งหมดมี ๑๔ กิจ  หมดกิเลส  หลับ  หิว  อกุศล  อกุศล เปวิบาก  อกุศลจิต  อกุศลวิบาก  อตีตภวังค์  อทุกขมสุข  อทุขมสุข  อธิษฐาน  อนัตตา  อนันตรปัจจัย  อนิฏฐารมณ์  อนุขณะ  อนุสยะ  อภิ  อภิธรรม  อรรถบัญญัติ  อรูปพรหม  อรูปภูมิ  อรูปาวจรจิต  อรูปาวจรภูมิ  อวิชชา  อวิชชานุสัย  อวิชโชฆะ  อัตตสัญญา  อัธยาศัย  อายตนะ  อายุของจิต  อายุรูป  อารมณ์  อารมณ์ของจิต  อารมฺมณ  อารัมมณะ  อาลมพน  อาลมฺพน  อาลัมพน  อาวชน  อาสยะ  อาสยานุสยญาณ  อาสยานุสยะ  อาหารสมุฏฐาน  อิฏฐารมณ์  อุตุสมุฏฐาน  อุตุเป็นสมุฏฐาน  อุปนิสสยปัจจัย  อุปัจเฉทะ  อุปาท  อุปาทขณะ  อุปาทะ  อุปาทาน  อุปาทานขันธ์  อุเบกขา  อุเบกขาเวทนา  เกิด  เจตสิก  เจ็บ  เจ้าตัวร้าย  เป็นเรา  เรา  เรื่องที่คิด  เรื่องราว  เรื่องไร้สาระ  เวทนา  เวทนาขันธ์  เวทนาเจตสิก  เสียง  เหตุปัจจัย  แมลงวันที่ไม่เกาะเหล็กที่มีความร้อน  โคจรรูป  โทมนัสทุกข์ใจ  โทมนัสเวทนา  โทสะ  โมหะ  โลก  โลกุตตรจิต  โลกุตตรธรรม  โลกุตตรภูมิ  โลภะ  โลภะมูลจิต  โวฏฐัพพนะ  โสตทวาร  โสตทวาราวัชชนจิต  โสตวิญญาณ  โสมนัสคือสุขใจ  โสมนัสเวทนา  โอฆะ  ใจ  ไม่งาม  ไม่ชอบ  ไม่ดี  ไม่มีตัวตน  ไม่สุขไม่ทุกข์  ๑๗ ขณะ  ๒๘ รูป  ๔ ชาติ  ๔ ภูมิ  ๔ สมุฏฐาน  ๔สมุฏฐาน  ๗ รูป  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 23 ชั่วโมง
หมายเลข 135
6 เม.ย. 2567

ซีดีแนะนำ