พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

[เล่มที่ 25] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒

 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ส.ค. 2564
หมายเลข  36299
อ่าน  1,210

[เล่มที่ 25] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รวมสังยุตที่มีในสคาถวรรคนี้ ๑๑ สังยุต คือ

๑. เทวตาสังยุต

๒. เทวปุตตสังยุต

๓. โกศลสังยุต

๔. มารสังยุต

๕. ภิกขุนีสังยุต

๖. พรหมสังยุต

๗. พราหมณสังยุต

๘. วังคีสสังยุต

๙. วนสังยุต

๑๐. ยักขสังยุต

๑๑. สักกสังยุต

จบสคาถวรรค


  ข้อความที่ 8  
  ข้อความที่ 9  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 30 ส.ค. 2564

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

วังคีสสังยุต

๑. นิกขันตสูตร ว่าด้วยบรรเทาความกระสัน

๒. อรติสูตร ว่าด้วยการบรรเทาความกระสัน

๓. เปสลาติมัญญนาสูตร ว่าด้วยการนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีล

๔. อานันทสูตร ว่าด้วยวิธีแก้จิตกระสัน

๕. สุภาสิตสูตร ว่าด้วยวาจาสุภาษิต ๔ ประการ

๖. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยการสรรเสริญพระสารีบุตร

๗. ปวารณาสูตร ว่าด้วยการทําปวารณา

๘. ปโรสหัสสสูตร การสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยคาถาที่ไม่คิดไว้ก่อน

๙. โกณฑัญญสูตร พระวังคีสะสรรเสริญพระอัญญาโกณฑัญญะ

๑๐. โมคคัลลานสูตร พระวังคีสะสรรเสริญพระโมคคัลลานะ

๑๑. คัคคราสูตร ว่าด้วยพระวังคีสะสรรเสริญพระพุทธเจ้า

๑๒. วังคีสสูตร ว่าด้วยพระวังคีสะภาษิตคาถา

 
  ข้อความที่ 10  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 30 ส.ค. 2564

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

วนสังยุต

๑. วิเวกสูตร เทวดาเตือนภิกษุ

๒. อุปัฏฐานสูตร เทวดาเตือนภิกษุผู้นอนหลับกลางวัน

๓. กัสสปโคตตสูตร ว่าด้วยพระกัสสปโคตรกล่าวสอนพรานเนื้อ

๔. สัมพหุลสูตร ว่าด้วยเทวดาคร่ําครวญถึงภิกษุผู้จากไป

๕. อานันทสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนพระอานนท์

๖. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยภรรยาเก่าของพระอนุรุทธะ

๗. นาคทัตตสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนพระนาคทัตตะ

๘. กุลฆรณีสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุรูปหนึ่งผู้คลุกคลี

๙. วัชชีปุตตสูตร ภิกษุวัชชีได้ฟังดนตรีแล้วคร่ําครวญ

๑๐. สัชฌายสูตร เทวดาเข้าหาพระสาธยายธรรม

๑๑. อโยนิโสมนสิการสูตร อกุศลวิตกเกิดเพราะไม่มนสิการโดยแยบคาย

๑๒. มัชฌันติกสูตร ว่าด้วยเวลากําลังเที่ยงวัน

๑๓. ปากตินทริยสูตร ว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้ฟุ่งซ่าน

๑๔. ปทุมปุปผสูตร ว่าด้วยภิกษุขโมยกลิ่นปทุม

 
  ข้อความที่ 11  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 30 ส.ค. 2564

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ยักขสังยุต

๑. อินทกสูตร ว่าด้วยสัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์อย่างไร

๒. สักกสูตร ว่าด้วยการสอนคนอื่น

๓. สูจิโลมสูตร ว่าด้วยราคะและโทสะมีอัตภาพเป็นเหตุ

๔. มณิภัททสูตร ผู้มีส่วนแห่งเมตตาไม่มีเวร

๕. สานุสูตร ว่าด้วยสามเณรถูกยักษ์สิง

๖. ปิยังกรสูตร ว่าด้วยการปฏิบัติให้พ้นจากกําเนิดปีศาจ

๗. ปุนัพพนุสูตร นางยักษิณีปลอบให้ลูกฟังธรรม

๘. สุทัตตสูตร อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก

๙. ปฐมสุกกาสูตร ว่าด้วยยักษ์สรรเสริญสุกกาภิกษุณี

๑๐. ทุติยสุกกาสูตร ยักษ์สรรเสริญผู้ถวายอาหารแก่สุกกาภิกษุณี

๑๑. จีราสูตร ยักษ์สรรเสริญผู้ถวายจีวรแก่จีราภิกษุณี

๑๒. อาฬวกสูตร อาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา