โสภณธรรม แผ่นที่ ๓
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
โสภณธรรม แผ่นที่ ๓

แผ่นที่ ๓ แบ่งเป็น ๖๕ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - แนวทางเจริญสติปัฎฐาน - การฟังเป็นความดี - ปฏิปทาสูตร ว่าด้วยมิจฉาปฏิปทา- สามคามสูตร - มูลเหตุแห่งการวิวาท - ปุรพันธะอุบาสก ผู้เลิศในความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว - ลักษณะของขันธ์ ๕ - คำกล่าวเตือนสติผู้ประมาทในชีวิต - วิปัสสนาญาณ - ปัญญาขั้นต่างๆ - ตอบปัญหาธรรมที่ต่างจังหวัด - ปัญญาคือความเข้าใจ - อุโบสถศีล - ไหว้เจ้า - น้ำลืมชาติ - นามรูป - สมาธิ - ตาย ๔ อย่าง - อยู่ที่ไหน - พิธีกรรม - สมมุติเทศนา - ปรมัตถเทศนา - เป็นผู้มีปกติคืออย่างไร - วิถีจิตแรกทางมโนทวาร - โลกมี ๓ อย่าง - ความเล็กน้อยของชีวิต - เกิดเป็นเทพแต่เดือดร้อนใจเพราะไม่ฟังธรรม - ธุดงค์วัตร ๑๓ - ผู้มีปัญญาถึงสิ้นทรัพย์ก็ยังเป็นอยู่ได้ - กรรมเก่าทำให้หลงผิดฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ

ความยาว 25 ชั่วโมง
หมายเลข 25
ปรับปรุง 14 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ

ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari