จิตปรมัตถ์ แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
จิตปรมัตถ์ แผ่นที่ ๒

แผ่นที่ ๒ แบ่งเป็น ๕๐ ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ลักขณาทิจตุกะของทิฎฐิ - อธิบายอนัตตา - ความหมาย ปุถุชน - มงคลตื่นข่าว - เหตุให้เกิด อสังขาริก-สสังขาริก - ปิฏก ๓ - คัมภีรภาพ ๔ - ภิกษุอยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก - ปริยัติ ๓ อย่าง -อุปมาขันธ์ ๕ โดยนัยต่างๆ - จำแนกจิตโดยขันธ์ ๕ - คำถามทบทวน ปรมัตถธรรม ๔ - ชื่อ - ความหมายมหากุศล ๘ - กิจของจิต - อธิบายปฏิสนธิ - ผลของมหากุศลญาณสัมปยุตต์ - ปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวง ในภูมิต่างๆ - จุติจิต - โลภมูลจิตดวงที่ ๑ - มิจฉาทิฎฐิมีโทษมากกว่าอนันตริยกรรม - ความเห็นผิดเรื่อง สมาธิ - มิจฉัตตะ ทำให้พลาดจากมรรคผล - วัตถุแห่งความอาฆาต ๑๐ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ

ความยาว 25 ชั่วโมง
หมายเลข 19
ปรับปรุง 14 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ

ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari