พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

[เล่มที่ 54] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔

 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ส.ค. 2564
หมายเลข  36322
อ่าน  732

[เล่มที่ 54] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


  ข้อความที่ 4  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา จตุกกนิบาต

๑. ภัททกาปิลานีเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 7  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564
 
  ข้อความที่ 8  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา อัฏฐกนิบาต

๑. สีสูปจาลาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 9  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา นวกนิบาต

๑. วัฑฒมาตาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 10  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา เอกาทสกนิบาต

๑. กิสาโคตมีเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 11  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา ทวาทสกนิบาต

๑. อุบลวรรณาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 12  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา โสฬสกนิบาต

๑. ปุณณิกาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 14  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา ติงสนิบาต

สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 15  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา จัตตาฬิสนิบาต

อิสิทาสีเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 16  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ย. 2564

เถรีคาถา มหานิบาต

สุเมธาเถรีคาถา

 
  ข้อความที่ 17  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ม.ค. 2565

นิคมคาถา

นิคมกถา