บทความแปล 1. บทสนทนาเรื่องวิปัสสนา [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  17 พ.ค. 2562
หมายเลข  30865
อ่าน  406

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ข้อความด้านล่างเป็นบทความแปลจากเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ ขอเชิญอ่านได้โดยการกดไปที่ลิงค์ (สีทอง) ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้ท่านได้อ่าน ขออนุโมทนา

1.1 ความหมายของอนัตตา

   1.1.1 ประตูทั้ง4.....กดลิ้งค์
   1.1.2 วิปัสสนาญาน.....กดลิ้งค์
   1.1.3 เป็นรูปหรือที่เดิน.....กดลิ้งค์
   1.1.4 เป็นอนัตตา.....กดลิ้งค์
   1.1.5 พิจารณาสภาพธรรมที่มีจริงขณะนี้.....กดลิ้งค์
   1.1.6 ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย.....กดลิ้งค์
   1.1.7 ลำดับขั้นของวิปัสสนาญาน.....กดลิ้งค์
   1.1.8 การดับวิจิกิจฉาและทิฏฐิ.....กดลิ้งค์
   1.1.9 เข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มก้อน (ฆน).....กดลิ้งค์
   1.1.10 แต่ละคนก็อยู่ในโลกความคิดของตนเอง.....กดลิ้งค์
   1.1.11 เป็นเพียงเรื่องราวของความคิดนึก.....กดลิ้งค์

1. 2 ทุกขลักษณะ

   1.2.1 พ้นจากทุกข์ได้อย่างไร.....กดลิ้งค์
   1.2.2 การอบรมเจริญวิปัสสนาเริ่มต้นได้อย่างไร.....กดลิ้งค์
   1.2.3 นั่งสมาธิด้วยโยนิโสมนสิการได้อย่างไร.....กดลิ้งค์
   1.2.4 ความต่างกันของรูป.....กดลิ้งค์
   1.2.5 ความหมายของการศึกษาลักษณะ.....กดลิ้งค์
   1.2.6 ปัญญาเจริญขึ้นได้ตามลำดับขั้น.....กดลิ้งค์
   1.2.7 การยึกถือในขันธ์ 5 เป็นทุกข์.....กดลิ้งค์
   1.2.8 เราติดกับความคิดที่เป็นตัวตน.....กดลิ้งค์
   1.2.9 ความหมายของอิริยาบถปิดบังทุกข์.....กดลิ้งค์
   1.2.10 ไปสู่ป่า และ สำนักปฏิบัติ.....กดลิ้งค์
   1.2.11 ความเข้าใจเจริญขึ้นตามปรกติ.....กดลิ้งค์

1.3 หนทางปรกติของการอบรมเจริญปัญญา

   1.3.1 สมถและวิปัสสนา.....กดลิ้งค์
   1.3.2 อัตตสัญญาคืออะไร (1).....กดลิ้งค์
   1.3.3 อัตตสัญญาคืออะไร (2).....กดลิ้งค์
   1.3.4 ควรทำอะไรให้เข้าใจมากขึ้น.....กดลิ้งค์
   1.3.5 ช่วยอธิบายหน่อยว่าระลึกอย่างไร.....กดลิ้งค์
   1.3.6 การรวมกลุ่มวิธีปฏิบัติคือการหวังผล.....กดลิ้งค์
   1.3.7 ความรู้ตามตำราและความรู้ระดับวิปัสสนาญาน.....กดลิ้งค์
   1.3.8 ควรระลึกอย่างไร.....กดลิ้งค์
   1.3.9 เช่นเดียวกับการจับด้ามมีด.....กดลิ้งค์
   1.3.10 ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นปรกติและไม่เป็นปรกติ.....กดลิ้งค์
   1.3.11 ธรรมนั้นปฏิบัติกิจของตนเองตามปรกติ.....กดลิ้งค์

บทความนี้ถูกแปลจาก....Dialogue on Vipassana

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้แปลตรงตัวทั้งหมด การอ้างคัมภีร์ รวมถึงหน้ากระดาษ ถูกอ้างตามพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงคัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ