แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๖ (ครั้งที่ 1501-1560)

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๖ (ครั้งที่ 1501-1560)

ครั้งที่ 1501-1560 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อาวาสทาน - ความสำคัญวันมาฆบูชา - จุนทสูตร (ท่านพระสารีบุตรปรินิพพาน) - พระผู้มีพระภาคทรงพยาบาลพระปูติคัตตติสสเถระ  - โทษของโลภ - อเหตุกจิต ๑๘ - อธิบายจักร ๔ - ลักษณะคนพาล และบัณฑิต - ไตรลักษณ์ - วิปัสสนาญาณ  - ความเป็นไปของจิตที่รับรู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ - จริยา ๓ ตามนัย ขุท.ปฏิสัมภิทามรรค - อุปมาเปรียบเทียบจิตใน อถ.อัฎฐสาลินี เรื่องอกุศลจิต วิบากจิต และ ผลของกรรม  - พิจารณาอกุศลว่าเป็นของหนัก - โสภณจิต อโสภณจิต - ปัตตกัมมสูตร (สิ่งที่ปราถนาได้ยากในโลก ๔ อย่าง) - ลักษณะของศรัทธา - มหากุศล ๘ - ความเข้าใจเรื่องสัจจกิริยา - ลักษณะของสติ - ตอบปัญหาธรรมที่กุรุน้อย จ.ราชบุรี - สัมมาสมาธิ - มิจฉาสมาธิ


Tag  กรรม  กรรมนิยาม  กรรมบถ  กษัตริย์  กสิณ ๑๐  กัลยาณมิตร  กามบุคคล  กามภูมิ  กามอารมณ์  กามาวจรกิริยาจิต ๘  กามาวจรกุศล  กามาวจรจิต  กามาวจรจิต ๕๔  กามาวจรจิตมี ๕๔  กามาวจรวิบากจิต ๘  กามาวจรโสภณจิต ๒๔  กามโภคีบุคคล  กายคตาสติ  กายทวารวิถี  กายทุจริต  กายยานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กาลีอุบาสิกา  กาเมสุมิจฉาจาร  กำลัง  กิจ  กิจหน้าที่  กิริยาจิต  กิเลส  กุรุน้อย  กุลมัจฉริยะ  กุศลญาณสัมปยุตต์  กุศลวิบาก  กุสลา กับ ธมฺมา  ขณิกสมาธิ  ขัดเกลากิเลส  ขันติและโสรัจจะ  ขันธ์  ขันธ์ ๕  ขุชชุตราอุบาสิกา  คบสัตบุรุษ  ความจำ  ความเห็นผิด  ความแข่งดี  คำสุภาษิต  คำเพ้อ พูดเพ้อ  ง่วงเหงา  จงกรม  จดหมายพระคุณเจ้า  จตุตถฌาน  จตุธาตุววัฏฐาน  จริยานานักตญานนิทเทส  จักขุทวาร  จักขุทวารวิถี  จักขุทวารวิถีจิต  จักขุปสาท  จักขุวิญญาณ  จักร ๔  จาคสัมปทา  จาคานุสสติ  จำปรารถนา  จำแนกธรรม  จิตตนิยาม  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตนิยาม  จิตวิจิตร  จุติ  จุติจิต  จุนทิสูตร  จูฬสัจจกสูตร  ฉันทราคะ  ฉันทะ  ชนกกรรม  ชนกกิจ  ชวนกิจ  ชวนวิถี  ชีวิตินทริยรูป  ฌาน ๔  ฌานจิต  ฌานวิสัย  ฌานสมาบัติ  ญาณจริยา  ญาณวิปปยุตต์  ญาณสัมปยุตต์  ญาติพลี  ฐานสูตร  ดำรงภพชาติ  ตถาคต  ตทาลัพมนกิจ  ตทาลัมพนกิจ  ตทาลัมพนจิต  ตทาลัมพนะ  ตระหนี่  ตรัสรู้  ตอบปัญหาธรรม  ตัณหา  ตั้งตนไว้ชอบ  ติเหตุกะ  ถีนะมิทธะ  ทรงจำ  ทวาร  ทวิปัญจวิญญาณ  ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐  ทวิเหตุกะ  ทักขิณา  ทักขิเนยยบุคคล  ทักษิณา  ทัฏฐัพพสูตร  ทัสสนกิจ  ทางสายกลาง  ทำไว้ในใจ  ทำไว้ในใจโดยแยบคาย  ทิฏฐิคตสัมปยุตต์  ทิฏฐิเจตสิก  ทุกขอริยสัจจะ  ทุกข์  ทุกข์กาย  ทุกรกิริยา  ทุติยฌาน  ท่านปิณโฑลภารทวาชะ  ท่านพระกิมพิละ  ท่านพระนันทิยะ  ท่านพระนาคเสน  ท่านพระภคุ  ท่านพระราหุล  ท่านพระสารีบุตร  ท่านพระอนุรุทธะ  ท่านพระอัสสชิ  ท่านพระอานนท์  ท่านพระเทวทัต  ท่านพระโคธิกะ  ท้าวจาตุมหาราช  ท้าวมหาพรหม  ท้าววชิรปาณี  ท้าวสักกะจอมเทพ  ธชัคคสูตร  ธนสูตร  ธรรมกาย  ธรรมนิยาม  ธรรมปริยาย  ธรรมมัจฉริยะ  ธรรมวินัย  ธรรมอันลามก  ธรรมารมณ์  ธัมมสวนะ  ธัมมานุสติ  ธัมมานุสสติ  ธัมมารมณ์  ธาตุรู้  ธาตุแข็ง  ธารณตา  นางสารีพราหมณี  นางเรวดี  นามธรรม  นิพพาน  นิมิต  นิมิตอนุพยัญชนะ  นิมิตและอนุพยัญชนะ  นิวรณธรรม  นิวรณ์  น้อมประพฤติปฏิบัติ  น้อมใจเชื่อ  น้อมไป  บัญญัติ  บัณฑิต  บารมี  บุญ  บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  บุญเขตของโลก  บุปผรัตตชาดก  บุพเพนิวาสานุสติญาณ  บ้านนาฬกะ  ปกตูปนิสสยปัจจัย  ปกิณณกคาถา  ปกิณณกเจตสิก  ปกิณณกเจตสิก ๖  ปฏิบัติ  ปฏิบัติผิด  ปฏิรูปเทสวาสะ  ปฏิสนธิ  ปฏิสนธิกิจ  ปฏิสนธิจิต  ปฏิสสติ  ปฏิสันถาร  ปฏิสันธิกิจ  ปฐมฌาน  ปทัฏฐาน  ปรมัตถธรรม  ปรมัตถ์  ประกาศธรรมจักร  ประจักษ์  ประจักษ์แจ้ง  ประพฤติธรรม  ประพฤติปฏิบัติ  ปรารภความเพียร  ปริตตารมณ์  ปรินิพพาน  ปริยัติ  ปริยัติธรรม  ปริโยคาหนา  ปล่อยจิต  ปสาทรูป  ปสาทรูป ๕  ปสาทะ  ปัจจัย  ปัจจัย ๔  ปัจจัยปรุงแต่ง  ปัญจทวาร  ปัญจทวารวิถี  ปัญจทวารวิถีจิต  ปัญจทวาราวัชชนจิต  ปัญจโวการภพ  ปัญญา  ปัญญาสัมปทา  ปัญญาเจตสิก  ปัตติกรรมสูตร  ปาณาติบาต  ปิงคิยพราหมณ์  ปีติ  ปีติสัมโพชฌงค์  ปุญญาภิสังขาร  ปุถุชน  ปุพพเปตพลี  ปุพเพกตปุญญตา  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนิทเทส  ผลของกรรม  ผลสมาบัติ  ผัสสะ  ผูกโกรธ  ผู้ปฏิบัติตรง  ผู้มัวเมา  ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน  ฝึกตน  พยาบาท  พรหมวิหาร  พระตถาคต  พระธรรมกถึก  พระธรรมวินัย  พระนครปาฏลีบุตร  พระนางยโสธราพิมพา  พระปริตร  พระปัจเจกพุทธเจ้า  พระปูติคัตตติสสะ  พระพหุสุตตพุทธะ  พระพุทธพจน์  พระพุทธวจนะ  พระมหานาคเถระ  พระมหาบุรุษ  พระรัตนตรัย  พระรัตนตรัยเป็นสรณะ  พระลกุณฏกเถระ  พระวักกลิ  พระวิหารเชตวัน  พระวิหารเวฬุวัน  พระสงฆ์สาวก  พระสมณศากยบุตร  พระสัพพัญญุตญาณ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมทัสสี  พระอนาคามีบุคคล  พระอรหันต์  พระอริยบุคคล  พระอริยสงฆ์  พระอุปวาณะ  พระเจ้าปเสนทิโกศล  พระเจ้าอชาตศัตรู  พระเตลุกานิเถระ  พระเสขะ  พระโสณโกฏิกัณณะ  พระโสดาบัน  พระไตรปิฎก  พราหมณ์  พละ  พหุสูต  พหูสูต  พาล  พาวรีพราหมณ์  พุทธวิสัย  พุทธอุปัฏฐาก  พุทธานุสติ  พุทธานุสสติ  ฟังธรรม  ภวังคกิจ  ภวังคจลนะ  ภวังคจิต  ภวังคุปปัจเฉทะ  ภวังค์  ภัททิยภิกษุ  ภารทวาชสามเณร  ภารทวาชะสามเณร  ภาษาบาลี  มธุมีณฑกสูตร  มนสิการบรรพ  มรณานุสสติ  มรรคผล  มรรคผลนิพพาน  มรรคมีองค์ ๘  มหันตารมณ์  มหากัจจายนเถรคาถา  มหากุศล ๘  มหากุศลจิต ๘  มหากุศลญาณวิปปยุตต์  มหากุศลโสมนัส  มหาบุรุษ  มหาภูตรูป ๔  มหาวิบาก  มหาวิบากญาณวิปปยุตต์  มหาสติปัฏฐาน  มหาสาวก  มหาอริยวงศ์  มัชฌิมาปฏิปทา  มานะ  มายา  มิจฉาทิฏฐิ  มิจฉาทิฐิ  มิจฉาสมาธิ  มิตตามิตตชาดก  มิตร  มืออันล้างไว้  มุสาวาท  มโนทวาร  มโนทวารวิถี  มโนทวารวิถีจิต  มโนทวาราวัชชนจิต  มโนทุจริต  มโนธาตุ  มโนรถ  มโนวิญญาณธาตุ  ยอดของพระธรรม  ยึดมั่น  ระลึกได้  รักษาอุโบสถกรรม  ราคะ  ราชกุมารจุนทะ  ราชกุมารีจุนที  ราชบุรี  ราชพลี  ริษยา  รูปขันธ์  รูปฌานกุศล  รูปธรรม  รูปปรมัตถ์  รูปปัญจมฌาน  รูปปัญจมฌานกุศล  รูปพรหมบุคคล  รูปร่างสัณฐาน  รูปละเอียด  รูปหยาบ  รูปารมณ์  รูปาวจรกุศล  รูปาวจรจิต  รูปาวจรวิบากจิต ๕  รู้ชัด  ร่าเริง  ลาภมัจฉริยะ  วจีทุจริต  วรรณมัจฉริยะ  วัดญาณสังวราราช  วัดญาณสังวราราม  วัตถุ  วาระ  วาเสฏฐสามเณร  วาเสฏฐะ  วิการรูป  วิจารเจตสิก  วิจิกิจฉาเจตสิก  วิจิตร  วิชชา  วิญญาณขันธ์  วิญญาณจริยา  วิญญาณธาตุ ๗  วิตกเจตสิก  วิตถตสูตร  วิตักกเจตสิก  วิถีจิต  วิบากของกรรม  วิปัสสนา  วิปัสสนาญาณ  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ  วิรตีเจตสิก  วิรัติ  วิรัติทุจริต  วิราคธรรม  วิริยะ  วิวัฏฏนานุปัสสนา  วิสมโลภะ  วิสยปวัตติ  ศรัทธา  ศรัทธาเจตสิก  ศากยตระกูล  ศีล  ศีล ๕  ศูทร  สติ  สติจำปรารถนา  สตินทรีย์  สติปัฏฐาน  สติปัฏฐาน ๔  สติพละ  สติสัมปชัญญะ  สติเจตสิก  สนทนาธรรม  สภาพรู้  สภาวธรรม  สมควรแก่เหตุ  สมถกัมมัฏฐาน  สมถภาวนา  สมมติบัญญัติ  สมมติสัจจะ  สมันตรปัจจัย  สมาทานศีล  สมาธิ  สมาบัติ ๙  สมุจเฉท  สมุฏฐาน  สรณตา  สรณะ  สรภังคชาดก  สวนกิจ  สสังขาริก  สะสม  สักกายทิฏฐิ  สังขารขันธ์  สังขารธรรม  สังคายนา  สังฆาฏิ  สังฆานุสติ  สังฆานุสสติ  สังวร  สังสารวัฏฏ์  สังเวช  สังโยชน  สังโยชน์  สัจจกนิครนถ์  สัจจกิริยา  สัญญา  สัญญาขันธ์  สัณฐาคาร  สัตบุรุษ  สัททหนา  สัทธา  สัทธานิสังสสูตร  สัทธาสัมปทา  สัทธาเจตสิก  สัทธินทรียนิทเทส  สัทธินทรีย์  สันตีรณกิจ  สันตีรณจิต  สันตีรณะ  สันโดษ  สัปบุรุษ  สัปปายสัมปชัญญะ  สัปปุริสูปนิสโย  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  สัพพัญญุตญาณ  สัมปชัญญะ  สัมปฏิจฉันนกุศลวิบาก  สัมปฏิจฉันนจิต  สัมปฏิจฉันนะ  สัมมัปปธาน ๔  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาทิฐิ  สัมมาวาจา  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมุตติ  สาณุสามเณร  สาตถกสัมปชัญญะ  สาตาคีรียักษ์  สามัญลักษณะ  สามเณรจุนทะ  สาลสูตร  สำคัญตน  สำรวมอินทรีย์  สำรอก  สิริมาเถรคาถา  สีลสัมปทา  สีลัพพตปรามาสกายคัน  สีลานุสสติ  สีลุปนิสัย  สีสันวัณณะ  สีหนิกีฬิตะ  สุกขวิปัสสกะ  สุขวิหารธรรม  สุขุมรูป  สุขุมรูป ๑๖  สุขุมาลสูตร  สุจริต ๓  สุสิมสูตรที่ ๙  หญิงชาวบ้านกาฬุมพระ  หทยรูป  หทยวัตถุ  หนี้  หลงลืมสติ  หสิตตุปปาทจิต  หสิตตุปาท  หิริ  หิริและโอตตัปปะ  หิริโอตตัปปะ  อกุศลกรรมบถ  อกุศลกรรมบถ ๑๐  อกุศลขันธ์  อกุศลจิต  อกุศลวิบาก  อกุศลวิบาก ๗  อกุศลวิบากจิต  อกุศลวิบากทางกาย  อชิตมาณพ  อชิตมาณวกปัญหานิทเทส  อดีตกรรม  อติถิพลี  อติปริตตารมณ์  อติมหันตารมณ์  อตีตภวังค์  อทินนาทาน  อทุกขมสุข  อธิโมกขเจตสิก  อนนุสสุตสูตร  อนัตตา  อนันตรปัจจัย  อนาคามีบุคคล  อนิฏฐารมณ์  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  อนุสสติ  อนุสสติ ๑๐  อนุสัยกิเลส  อนุโมทนา  อบรมเจริญ  อบาย  อปจายนะ  อปิลาปนตา  อปุญญาภิสังขาร  อภัยทาน  อภิชฌา  อมตธาตุ  อรรถกถาฐานสูตร  อรรถกถาปฐมชนสูตร  อรรถกถาสัมสนญาณนิทเทส  อรรถกถาอนุรุทธสูตร  อรรถกถาเจลสูตร  อริยทรัพย์  อริยบุคคล  อริยมรรค  อริยสัจจธรรม  อริยสัจจ์ ๔  อริยสาวก  อรูปฌานกุศล  อรูปพรหมบุคคล  อรูปพรหมภูมิ  อรูปาวจรจิต  อรูปาวจรวิบาก  อวัฏฐิติ  อวัสสุตปริยายสูตรที่ ๖  อวิชชา  อวิชชาสูตร  อวิชชาเป็นศีรษะ  อสังขาริก  อสัญญสัตตาพรหม  อสัมมสนตา  อสัมโมหสัมปชัญญะ  อสุภกถา  อสุภกัมมัฏฐาน  อัคคัญสูตร  อัคคิเวสสนะ  อัครสาวก  อัญญสมานาเจตสิกมี ๑๓  อัญญาณจริยา  อัญญเดียรถีย์  อัตตทัณฑสุตตนิทเทส  อัตตสัญญา  อัตตสัมมาปณิธิ  อันเตวาสิก  อัปปนาสมาธิ  อัปปมัญญา  อัพยากตะ  อาการของสติ ๑๗  อาการรู้  อาฆาต  อาจหาญ  อานาปานสติ  อานาปานสติสมาธิ  อานิสงส์  อายุสังขาร  อารมณ์  อารมณ์ ๔๐  อารัมมณาธิปติปัจจัย  อาราธนา  อาลัย  อาวัชชนกิจ  อาวาสทาน  อาวาสมัจฉริยะ  อาสวะ  อาหาร  อิฏฐารมณ์  อิตถีภาวรูป  อิทธิปาฏิหาริย์  อินทรียชาดก  อินทรีย์  อิริยาบถ  อิริยาบถ ๔  อุทธัจจะ  อุทิศส่วนกุศล  อุบัติ  อุปกิเลส  อุปจารสมาธิ  อุปธิ  อุปนิสยปัจจัย  อุปบัติ  อุปภัมภกกิจ  อุปักกิเลสสูตร  อุปัฏฐาก  อุปาทาน  อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก  อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก  อุเบกขาเวทนา  อเนญชาภิสังขาร  อเหตุกกิริยาจิต  อเหตุกกุศลวิบาก  อเหตุกจิต  อเหตุกจิต ๑๘  อเหตุกปฏิสนธิ  อเหตุกวิบากจิต  อเหตุกอกุศลวิบาก  อโสภณจิต ๓๐  เครื่องฉาบทาโลก  เจริญภาวนา  เจริญวิปัสสนา  เจริญสติปัฏฐาน  เจริญเมตตา  เจโตวิมุติ  เจ้าลิจฉวี  เจ้าลิจฉวีทุมมุขะก  เจ้าศากยะ  เทวตานุสสติ  เทวตาพลี  เทวหิตพราหมณ์  เทวหิตสูตร  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เนสัญญานาสัญญายตนฌาน  เบญจกามคุณ  เพ่งฌาน  เมตตา  เร่าร้อน  เลื่อมใส  เวทนา  เวทนาขันธ์  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนาเจตสิก  เวยยาวัจจะ  เวสาลีสูตร  เว้นรอบ  เสนาสนะ  เสพคุ้นกับพระธรรม  เสพคุ้นเคย  เสื่อมประโยชน์  เหตุ ๖  เหตุปัจจัย  เหมวตายักษ์  เหรียญกหาปนะ  เห็นถูก  เห็นผิด  เอกัคคตา  เอกเหตุกะ  เอตทัคคะ  แผ่เมตตา  แพศย์  แม้เพราะเหตุนี้  แยบคาย  แสดงธรรม  แสวงหา  แห่งคติ  โคจรรูป  โคจรวิสยรูป  โคจรสัมปชัญญะ  โคธิกสูตร  โทมนัส  โพชฌงค์ ๗  โพธิปักขิยธรรม ๓๗  โยนิโสมนสิการ  โลก  โลกมืด  โลกียะ  โลกุตตรกุศล  โลกุตตรวิถี  โลกุตตระ  โลภเจตสิก  โวฏฐัพพนกิจ  โสตปสาทรูป  โสตวิญญาณ  โสตาปัตติมรรคจิต  โสตาปัตติยังคธรรม  โสตาปัตติยังคะ  โสภณจิต  โสภณธรรม  โสภณสาธารณเจตสิก  โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙  โสภณเจตสิก  โสมนัสสันตีรณกุศลวิบาก  โสมนัสเวทนา  โสฬสมาณวกปัญหานิทเทส  โอฬาริกรูป  ไตรลักษณะ  ไตรสรณคมน์  ไวยากรณ์ภาษิต  
ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mailฟังธรรมจากหัวข้อย่อย

ความยาว 24 ชั่วโมง
หมายเลข 92
21 ต.ค. 2565