แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓๒
ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1930
แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓๒

  ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๓

  สาระสำคัญ

       มโนรถปุรณี อรรถกถา เอกนิบาต อรรถกถาวรรคที่ ๖ บาลีแห่งเอกธรรม - กิจของพุทธบริษัท, คุณโกวิท อมาตยกุล ท่านผู้เขียน  “เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมและแนวทางการเจริญวิปัสสนา”

  ข้อความบางตอน

        ค่ะ ก็คลายความติดในอานาปานสติไปได้ มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องอานาปา อานาปาอยู่นั่น อยากจะทำอานาปา โดยไม่รู้ว่า ทำอย่างไร จะถึงได้อย่างไร  แต่เพียงต้องการผลเท่านั้น

        อานาปานสติยากที่สุดในบรรดากัมมัฏฐานทั้งปวง   เพราะเหตุว่า   เป็นอารมณ์ของมหาบุรุษ มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก

        บทว่า    ปริภุญฺชติ   ความว่า    บริโภค   มี  ๔  อย่างคือ  เถยยบริโภค  บริโภคอย่างโจร  อิณบริโภค   บริโภคอย่างเป็นหนี้  ทายัชชบริโภค บริโภคอย่างทายาท   สามีบริโภค บริโภคอย่างเจ้าของ  

        การบริโภคอย่างอิณบริโภค คือ บริโภคอย่างเป็นหนี้ เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีศีล แต่ขณะใดที่ไม่ได้พิจารณา ไม่ได้อบรมเจริญปัญญา สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนั้น  การบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นก็คือ อาหาร ก็เป็นการบริโภคอย่างเป็นหนี้   การบริโภคของพระเสกขบุคคล ๗จำพวก ชื่อว่า   ทายัชชบริโภค    เพราะเหตุว่าเป็นผู้บริโภคอย่างทายาทของพระผู้มีพระภาค เพราะว่าเป็นผู้สมควรแก่อาหารที่ได้รับ   การบริโภคของพระขีณาสพ ชื่อว่า  สามีบริโภค  เมื่อหมดกิเลสแล้ว    ก็สมควรกับที่บุคคลอื่นจะถวายอาหารนั้นให้บริโภค   จึงเป็นเจ้าของอาหารที่บริโภค   บริโภคอย่างผู้ที่เป็นเจ้าของ

         อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงกิจของพุทธบริษัท  แต่สำหรับบรรพชิตแล้วจะเห็นได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงโอวาท ทรงเตือนว่า แม้ไม่ใช่ผู้ทุศีล แต่ว่าขณะใดที่หลงลืมสติ ขณะนั้นชื่อว่า อิณบริโภค บริโภคอย่างเป็นหนี้

        สำหรับพุทธบริษัทที่ยังไม่ปรินิพพาน   ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังสารวัฏฏ์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ยังไม่สิ้นกิเลส  ก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาบารมีต่อไปด้วยความอดทน ซึ่งก็เป็นขันติบารมีของแต่ละท่านที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ในวันหนึ่ง

        พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า แม้จะเจริญทานสักเท่าใด  เจริญความสงบสักเท่าใดก็ตาม   ไม่เป็นทางที่จะตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉท แต่มีหนทางเดียวที่จะตัดกิเลสได้เป็น  สมุจเฉท  คือ    การเจริญสติปัฏฐาน  รู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ นี่คือหัวใจ


  Tag  คันถธุระ ทายัชชบริโภค นิมิตอนุพยัญชนะ ปัจจัย ๔ ปาฏิโมกขสังวรศีล พระขีณาสพ พระวินัยบัญญัติ พระอริยบุคคล วิปัสสนาธุระ สติปัฏฐาน สัตบุรุษ สามิบริโภค อานาปานสติ อิณบริโภค เถยยบริโภค เสขบุคคล

  หมายเลข 133
  ปรับปรุง 2 ต.ค. 2560

  ซีดีแนะนำ

  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari