ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ตอนที่ 14-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30979
อ่าน  205

     เมื่อมรรควิถีจิตดับไปหมดแล้ว มีภวังคจิตหลายดวงเกิดขึ้นและดับไป และจากนั้นมีวิถีจิตที่พิจารณาการรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่ได้บรรลุแล้ว (ปัจจเวกขณวิถี) มีทั้งสิ้น 5 วาระของการพิจารณาที่แตกต่างกัน และในระหว่างวาระหนึ่งๆ จิตที่เกิดเหล่านั้นจะพิจารณามรรคจิต ผลจิต นิพพาน กิเลสที่ได้ถูกดับไปสิ้นแล้ว กิเลสที่ยังไม่ได้ถูกดับไป [1] เมื่อมรรควิถีจิตในแต่ละระดับขั้นของการตรัสรู้ได้ดับไป จิตที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นวาระของการพิจารณา (ปัจจเวกขณวิถี)

     เพราะฉะนั้น พระอริยบุคคลจะไม่มีความเข้าใจผิดเนื่องด้วยการตรัสรู้ของตน พระโสดาบันจะไม่เชื่อผิดว่าเขาเป็นพระสกทาคามีบุคคล (ผู้กลับมาสู่กามภูมิอีกเพียงครั้งเดียว ผู้ตรัสรู้ทุติยมรรค)
และเช่นเดียวกันที่พระอนาคามี (ผู้ไมกลับมาสู่กามภูมิอีก ผู้ตรัสรู้ตติยมรรค) และรวมไปถึงพระอรหันต์ด้วย

     ในการตรัสรู้ชั้นสูงขึ้นกว่าระดับของปฐมมรรค หรือพระโสดาบัน ในมรรควิถีแทนที่จะเป็นโคตรภูจิต (ข้ามโคตร) ก็จะเป็น โวทานจิตแทน (การทำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น) เพราะเหตุว่าผู้นั้นได้บรรลุการตรัสรู้ที่สูงกว่าพระโสดาบันจึงไม่ใช่ปุถุชนอีกต่อไป (จึงไม่มีโคตรภูอีก)

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Five processes of reviewing

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
     2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
     3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
     4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
     5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
     6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
     7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
     8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
     9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
     10. พละ 5.....กดลิ้งค์
     11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
     12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
     13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
     14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์

---------------------------------

[1] ผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ ก็จะมีปัจจเวกขณวิถีจิต เพียง 4 วาระ เว้นวาระที่พิจารณากิเลสที่ยังไม่ได้ถูกดับไป เพราะว่าดับไปหมดสิ้นแล้วไม่เหลือ


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม ปัจจเวกขณวิถีจิต
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ