ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ตอนที่ 2-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  24 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30961
อ่าน  193

     มีสาวกของพระพุทธเจ้ามากมายผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมและดับกิเลส พระอริยสงฆ์ได้บังเกิดขึ้น จากนั้นคนก็สามารถที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงสอนโดยละเอียดประการทั้งปวงเป็นเป็นเวลา 45 พรรษา พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นสิ่งที่ละเอียด ปราณีตและลึกซึ้งในความหมาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของธรรมทั้งปวงที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งในขณะที่ตรัสรู้ (ถึงความเป็นพระอรหันต์) ก็ควรที่จะศึกษาและพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียด เพื่อที่จะมีความเข้าใจถูกในธรรมนั้น มิฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งความจริงและดับกิเลส

    ควรที่จะมีความเข้าใจถูกในธรรมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่ว่าปัญญาจะสามารถเจริญขึ้นซึ่งรู้ลักษณะของธรรมตามความเป็นจริง ตั้งแต่เริ่มต้นควรที่จะรู้อย่างชัดเจนว่าธรรมใดที่ปัญญารู้ ทั้งหมดที่เป็นความจริงและที่ปรากฏขณะนี้ผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ

    แต่ละขณะเมื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส หรือคิดนึก มีความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดทุกประการเกี่ยวกับธรรมที่เกิดขึ้นและปรากฏตลอดทั้งวัน แต่ขณะผ่านทาง ปสาทรูป 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) และมโนทวาร พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเห็นโทษของกิเลสและอันตรายของการเกิดและตายในสังสารวัฏฏ์ ตราบเท่าที่ผู้นั้นยังไม่เห็นอันตรายของการเกิดขึ้นในสังสารวัฏฏ์ ก็ไม่มีการรู้ว่าเป็นภัยเร่งด่วน ก็ไม่มีความเพียรเพื่อการอบรมเจริญวิปัสสนา ปัญญาที่เจริญขึ้นจากวิปัสสนาจะเห็นลักษณะของธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน และปัญญาประเภทนี้สามารถที่จะดับกิเลสได้

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Begin with right understanding

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
     2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
     3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
     4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
     5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
     6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
     7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
     8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
     9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
     10. พละ 5.....กดลิ้งค์
     11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
     12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
     13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
     14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ