ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - เริ่มด้วยความเข้าใจถูก [ตอนที่ 2]
โดย wittawat  24 มิ.ย. 2562
หัวข้อหมายเลข 30961

ตอนที่ 2 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

มีสาวกของพระพุทธเจ้ามากมายผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมและดับกิเลส พระอริยสงฆ์ได้บังเกิดขึ้น จากนั้นคนก็สามารถที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงสอนโดยละเอียดประการทั้งปวงเป็นเป็นเวลา 45 พรรษา พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นสิ่งที่ละเอียด ประณีตและลึกซึ้งในความหมาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของธรรมทั้งปวงที่พระองค์ทรงประจักษ์แจ้งในขณะที่ตรัสรู้ (ถึงความเป็นพระอรหันต์) ก็ควรที่จะศึกษาและพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียด เพื่อที่จะมีความเข้าใจถูกในธรรมนั้น มิฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งความจริงและดับกิเลส

ควรที่จะมีความเข้าใจถูกในธรรมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่ว่าปัญญาจะสามารถเจริญขึ้นซึ่งรู้ลักษณะของธรรมตามความเป็นจริง ตั้งแต่เริ่มต้นควรที่จะรู้อย่างชัดเจนว่าธรรมใดที่ปัญญารู้ ทั้งหมดที่เป็นความจริงและที่ปรากฏขณะนี้ผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ

แต่ละขณะเมื่อเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส หรือคิดนึก มีความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดทุกประการเกี่ยวกับธรรมที่เกิดขึ้นและปรากฏตลอดทั้งวัน แต่ขณะผ่านทาง ปสาทรูป 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) และมโนทวาร พระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเห็นโทษของกิเลสและอันตรายของการเกิดและตายในสังสารวัฏฏ์ ตราบเท่าที่ผู้นั้นยังไม่เห็นอันตรายของการเกิดขึ้นในสังสารวัฏฏ์ ก็ไม่มีการรู้ว่าเป็นภัยเร่งด่วน ก็ไม่มีความเพียรเพื่อการอบรมเจริญวิปัสสนา ปัญญาที่เจริญขึ้นจากวิปัสสนาจะเห็นลักษณะของธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน และปัญญาประเภทนี้สามารถที่จะดับกิเลสได้

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Begin with right understanding

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

1. กิเลส 3 ระดับ ... กดลิ้งค์

2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ... กดลิ้งค์

3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ... กดลิ้งค์

4. มรรค 5 ... กดลิ้งค์

5. สติปัฏฐาน 4 ... กดลิ้งค์

6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย ... กดลิ้งค์

7. สัมมัปปธาน 4 ... กดลิ้งค์

8. อิทธิบาท 4 ... กดลิ้งค์

9. อินทรีย์ 5 ... กดลิ้งค์

10. พละ 5 ... กดลิ้งค์

11. โพชฌงค์ 7 ... กดลิ้งค์

12. มรรคมีองค์ 8 ... กดลิ้งค์

13. มรรควิถีจิต ... กดลิ้งค์

14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ... กดลิ้งค์ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 6 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ