ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - พละ 5 ตอนที่ 10-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30975
อ่าน  179

  เมื่ออินทรีย์ 5 ได้อบรมเจริญขึ้น ก็จะมีกำลังและไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนคือการพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด อินทรีย์ 5 นั้นจึงเป็นพละ 5 (สภาพที่มีกำลัง มีอำนาจเป็นไปเพื่อการตรัสรู้) พละ 5 นั้น ได้แก่

  1. กำลังคือความเลื่อมใส สัทธาพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยการขาดเลื่อมใส (ในพระรัตนตรัย)

  2. กำลังคือความเพียร วิริยะพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยความท้อใจ

  3. กำลังคือการระลึกรู้ สติพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยการหลงลืมความจริงที่ปรากฏ

  4. กำลังคือการเพ่งจดจ่อ สมาธิพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยสิ่งรบกวนขณะที่ความจริงปรากฏ

  5. กำลังคือความเข้าใจ ปัญญาพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยความไม่รู้ 

  ศรัทธา วิริยะ สติ และสมาธิ จะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อปัญญามีกำลัง เป็นพละ เมื่อปัญญา เข้าใจในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างชัดเจนสมบูรณ์ ปัญญานั้นจะไม่หวั่นไหว (ด้วยความไม่รู้) เมื่อเห็นปรากฏ ปัญญาสามารถที่จะพิจารณาลักษณะตามความเป็นจริงว่าเป็นนาม (สิ่งที่มีจริง) ธาตุที่รู้ โดยนัยเดียวกัน ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัสกับโผฏฐัพพะ และคิดนึก ก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นนามธรรม

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Five balas

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
   2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
   3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
   4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
   5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
   6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
   7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
   8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
   9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
   10. พละ 5.....กดลิ้งค์
   11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
   12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
   13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
   14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม พละ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ