ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - พละ 5 [ตอนที่ 10]
โดย wittawat  27 มิ.ย. 2562
หัวข้อหมายเลข 30975

ตอนที่ 10 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

เมื่ออินทรีย์ 5 ได้อบรมเจริญขึ้น ก็จะมีกำลังและไม่หวั่นไหว ไม่หวั่นไหวในหน้าที่ของตนคือการพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด อินทรีย์ 5 นั้นจึงเป็นพละ 5 (สภาพที่มีกำลัง มีอำนาจเป็นไปเพื่อการตรัสรู้) พละ 5 นั้น ได้แก่

1. กำลังคือความเลื่อมใส สัทธาพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยการขาดเลื่อมใส (ในพระรัตนตรัย)

2. กำลังคือความเพียร วิริยะพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยความท้อใจ

3. กำลังคือการระลึกรู้ สติพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยการหลงลืมความจริงที่ปรากฏ

4. กำลังคือการเพ่งจดจ่อ สมาธิพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยสิ่งรบกวนขณะที่ความจริงปรากฏ

5. กำลังคือความเข้าใจ ปัญญาพละ ซึ่งไม่สามารถทำให้หวั่นไหวได้ด้วยความไม่รู้

ศรัทธา วิริยะ สติ และสมาธิ จะแข็งแกร่งขึ้น เมื่อปัญญามีกำลัง เป็นพละ เมื่อปัญญา เข้าใจในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมอย่างชัดเจนสมบูรณ์ ปัญญานั้นจะไม่หวั่นไหว (ด้วยความไม่รู้) เมื่อเห็นปรากฏ ปัญญาสามารถที่จะพิจารณาลักษณะตามความเป็นจริงว่าเป็นนาม (สิ่งที่มีจริง) ธาตุที่รู้ โดยนัยเดียวกัน ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัสกับโผฏฐัพพะ และคิดนึก ก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นนามธรรม

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Five balas

อ่านตอนอื่นๆ ... กดลิ้งค์

1. กิเลส 3 ระดับ ... กดลิ้งค์

2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ... กดลิ้งค์

3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ... กดลิ้งค์

4. มรรค 5 ... กดลิ้งค์

5. สติปัฏฐาน 4 ... กดลิ้งค์

6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย ... กดลิ้งค์

7. สัมมัปปธาน 4 ... กดลิ้งค์

8. อิทธิบาท 4 ... กดลิ้งค์

9. อินทรีย์ 5 ... กดลิ้งค์

10. พละ 5 ... กดลิ้งค์

11. โพชฌงค์ 7 ... กดลิ้งค์

12. มรรคมีองค์ 8 ... กดลิ้งค์

13. มรรควิถีจิต ... กดลิ้งค์

14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ... กดลิ้งค์ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 6 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ