ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - สัมมัปปธาน 4 [ตอนที่ 7]

 
wittawat
วันที่  25 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30969
อ่าน  2,051

ตอนที่ 7 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

เมื่อสติในสติปัฏฐานระลึก และพิจารณาลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏ ขณะนั้นมีความเพียรชอบ (สัมมัปปธาน) เกิดร่วมด้วยกับสติ ความเพียรชอบสามารถที่จะจำแนกได้ 4 ประเภท เป็นสัมมัปปธาน 4 ได้แก่ สังวรปธาน "เพียรระวัง (ไม่ก้าวล่วง) " ปหานปธาน "เพียรละ (ชนะ) " ภาวนาปธาน "เพียรอบรม" อนุรักขนาปธาน "เพียรรักษา"

๑. สังวรปธาน คือ ความเพียรเพื่อระวัง เพื่อไม่ก้าวล่วง เพื่อไม่ให้มีการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

๒. ปหานปธาน คือ ความเพียรเพื่อชนะ หรือเพื่อละ บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว (ไม่ให้เกิดขึ้นอีก)

๓. ภาวนาปธาน คือ ความเพียรเพื่ออบรม เจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น (ให้เกิดมีขึ้น)

๔. อนุรักขนาปธาน คือความเพียรเพื่อรักษา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ถึงความสมบูรณ์

ความเพียรชอบทั้ง 4 นี้เป็นรากฐานของความสำเร็จในผล แต่มีโสภณธรรมอื่นเช่นกันที่จำเป็นเพื่อการถึงความสำเร็จและในโสภณธรรมเหล่านั้นมี อิทธิบาท 4 หมายถึง "ธรรมเครื่องทำให้ถึงความสำเร็จ (บาทแห่งความสำเร็จ) " หรือ "ทางให้ถึงซึ่งอำนาจในการประหาณกิเลสเป็นสมุทเฉท"

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Four right efforts

อ่านตอนอื่นๆ ... กดลิ้งค์

1. กิเลส 3 ระดับ ... กดลิ้งค์

2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ... กดลิ้งค์

3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ... กดลิ้งค์

4. มรรค 5 ... กดลิ้งค์

5. สติปัฏฐาน 4 ... กดลิ้งค์

6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย ... กดลิ้งค์

7. สัมมัปปธาน 4 ... กดลิ้งค์

8. อิทธิบาท 4 ... กดลิ้งค์

9. อินทรีย์ 5 ... กดลิ้งค์

10. พละ 5 ... กดลิ้งค์

11. โพชฌงค์ 7 ... กดลิ้งค์

12. มรรคมีองค์ 8 ... กดลิ้งค์

13. มรรควิถีจิต ... กดลิ้งค์

14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ... กดลิ้งค์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 6 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ