ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - สัมมัปปธาน 4 ตอนที่ 7-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  25 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30969
อ่าน  268

   เมื่อสติในสติปัฏฐานระลึก และพิจารณาลักษณะของนามและรูปที่ปรากฏ ขณะนั้นมีความเพียรชอบ (สัมมัปปธาน) เกิดร่วมด้วยกับสติ ความเพียรชอบสามารถที่จะจำแนกได้ 4 ประเภท เป็นสัมมัปปธาน 4 ได้แก่ สังวรปธาน "เพียรระวัง(ไม่ก้าวล่วง)" ปหานปธาน "เพียรละ(ชนะ)" ภาวนาปธาน "เพียรอบรม" อนุรักขนาปธาน "เพียรรักษา"

   ๑. สังวรปธาน คือ ความเพียรเพื่อระวัง เพื่อไม่ก้าวล่วง เพื่อไม่ให้มีการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

   ๒. ปหานปธาน คือ ความเพียรเพื่อชนะ หรือเพื่อละ บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว (ไม่ให้เกิดขึ้นอีก)

   ๓. ภาวนาปธาน คือ ความเพียรเพื่ออบรม เจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น (ให้เกิดมีขึ้น)

   ๔. อนุรักขนาปธาน คือความเพียรเพื่อรักษา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ถึงความสมบูรณ์

   ความเพียรชอบทั้ง 4 นี้เป็นรากฐานของความสำเร็จในผล แต่มีโสภณธรรมอื่นเช่นกันที่จำเป็นเพื่อการถึงความสำเร็จและในโสภณธรรมเหล่านั้นมี อิทธิบาท 4 หมายถึง "ธรรมเครื่องทำให้ถึงความสำเร็จ (บาทแห่งความสำเร็จ)" หรือ "ทางให้ถึงซึ่งอำนาจในการประหาณกิเลสเป็นสมุทเฉท"

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Four right efforts

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

   1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
   2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
   3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
   4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
   5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
   6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
   7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
   8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
   9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
   10. พละ 5.....กดลิ้งค์
   11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
   12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
   13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
   14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม ปธาน สัมมัปปธาน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ