ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - มรรคมีองค์ 8 [ตอนที่ 12]

 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30977
อ่าน  828

ตอนที่ 12 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]

เมื่อปัญญาได้ถึงความสมบูรณ์ในระดับที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แล้ว ซึ่งสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ 7 (โพชฌงค์ 7) ปัญญาถึงความสมบูรณ์ก็ด้วยธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ 37 (โพธิปักขิยธรรม) ซึ่งได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และ มรรคมีองค์ 8

โลกุตตรจิตจะเกิดพร้อมกับมรรคมีองค์ 8 ซึ่งได้แก่ เจตสิก ต่อไปนี้ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ การนึกชอบ สัมมาวาจา การกล่าวชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทำทางกายชอบ สัมมาอาชีวะ การดำรงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ สัมมาสติ การระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความเพ่งชอบ

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Eight Path-factors

อ่านตอนอื่นๆ ... กดลิ้งค์

1. กิเลส 3 ระดับ ... กดลิ้งค์

2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก ... กดลิ้งค์

3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ... กดลิ้งค์

4. มรรค 5 ... กดลิ้งค์

5. สติปัฏฐาน 4 ... กดลิ้งค์

6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย ... กดลิ้งค์

7. สัมมัปปธาน 4 ... กดลิ้งค์

8. อิทธิบาท 4 ... กดลิ้งค์

9. อินทรีย์ 5 ... กดลิ้งค์

10. พละ 5 ... กดลิ้งค์

11. โพชฌงค์ 7 ... กดลิ้งค์

12. มรรคมีองค์ 8 ... กดลิ้งค์

13. มรรควิถีจิต ... กดลิ้งค์

14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ ... กดลิ้งค์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 6 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ