ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - มรรคมีองค์ 8 ตอนที่ 12-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30977
อ่าน  247

     เมื่อปัญญาได้ถึงความสมบูรณ์ในระดับที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แล้ว ซึ่งสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ 7 (โพชฌงค์ 7) ปัญญาถึงความสมบูรณ์ก็ด้วยธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ 37 (โพธิปักขิยธรรม) ซึ่งได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และ มรรคมีองค์ 8

     โลกุตตรจิตจะเกิดพร้อมกับมรรคมีองค์ 8 ซึ่งได้แก่ เจตสิก ต่อไปนี้ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ การนึกชอบ สัมมาวาจา การกล่าวชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทำทางกายชอบ สัมมาอาชีวะ การดำรงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ สัมมาสติ การระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความเพ่งชอบ

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Eight Path-factors

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
     2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
     3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
     4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
     5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
     6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
     7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
     8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
     9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
     10. พละ 5.....กดลิ้งค์
     11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
     12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
     13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
     14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม มรรค
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ