ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม - สติปัฏฐาน 4 ตอนที่ 5-14 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  25 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30967
อ่าน  221

     สิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งปรากฏผ่านทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจ สามารถที่จะจำแนกได้โดยสติปัฏฐาน 4 ได้แก่

    1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของรูปหนึ่งประเภทที่กาย ณ ขณะนั้นมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

    2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของความรู้สึกหนึ่งประเภท ณ ขณะนั้นมีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

    3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อสติเกิดขึ้นและระลึกในลักษณะหนึ่งของจิตหนึ่งประเภท ณ ขณะนั้นมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

    4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานประเภทนี้ ประกอบด้วยสิ่งที่มีอยู่จริงที่ถูกจำแนกไว้โดยนัยที่นอกเหนือจาก สติปัฏฐาน 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า เมื่อสติเกิดขึ้น และระลึกรู้ธรรมหนึ่งประเภทที่สติปัฏฐานประเภทนี้ระลึก ณ ขณะนั้นมีธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment - Four Applications of Mindfulness

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
     2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
     3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
     4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
     5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
     6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
     7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
     8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
     9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
     10. พละ 5.....กดลิ้งค์
     11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
     12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
     13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
     14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ