การอบรมเจริญวิปัสสนา - ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม ตอนที่ 1-5 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  24 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30959
อ่าน  192

     ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คนละเว้นอกุศลโดยการประพฤติตามศีล และสามารถอบรมเจริญสมถภาวนา (ความสงบพร้อมด้วยปัญญา) ซึ่งสามารถข่มกิเลสได้เพียงชั่วคราว (วิขัมภนปหาณ) เขาสามารถที่จะฝึกฝนสมถภาวนาแม้กระทั่งขั้นสูงสุดของอรูปฌาน คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แต่ว่าไม่มีใครสามารถดับอนุสัยกิเลส หรือ สิ่งที่ไม่ดีที่สะสมอยู่เป็นปรกติวิสัย ได้พระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้สะสมบารมีเป็นเวลา 4 อสงไขย และอีกแสนกัปป์ ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาน และด้วยเหตุนั้นทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เลิศด้วยปัญญา ทรงแสดงหนทางที่ควรประพฤติตามเพื่อที่จะรู้แจ้งอรัยสัจธรรม (ธรรมคือความจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ ความจริงอย่างประเสริฐ)

ข้อความนี้แปลจาก...The Factors Leading to Enlightenment

อ่านตอนอื่นๆ ...กดลิ้งค์

     1. กิเลส 3 ระดับ.....กดลิ้งค์
     2. เริ่มด้วยความเข้าใจถูก.....กดลิ้งค์
     3. สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.....กดลิ้งค์
     4. มรรค 5.....กดลิ้งค์
     5. สติปัฏฐาน 4.....กดลิ้งค์
     6. สติปัฏฐาน 3 ความหมาย.....กดลิ้งค์
     7. สัมมัปปธาน 4.....กดลิ้งค์
     8. อิทธิบาท 4.....กดลิ้งค์
     9. อินทรีย์ 5.....กดลิ้งค์
     10. พละ 5.....กดลิ้งค์
     11. โพชฌงค์ 7.....กดลิ้งค์
     12. มรรคมีองค์ 8.....กดลิ้งค์
     13. มรรควิถีจิต.....กดลิ้งค์
     14. ปัจจเวกขณวิถีจิต 5 วาระ.....กดลิ้งค์


Tag  การอบรมเจริญวิปัสสนา ปัจจัยนำไปสู่การรู้แจ้งธรรม โพธิปักขิยธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ