ปรมัตถธรรมสังเขป
ปรมัตถธรรมสังเขป

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  4.56 MB

ความสำคัญของจิต - คำอธิบายจิต - วิถีจิต ทวาร วัตถุ - ชาติของจิต - จิต ๘๙ จำแนกเป็น ๔ ชาติ กิจของจิต - อรรถของจิต - ภูมิของจิต - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรม - สัมปยุตตธรรม - คำอธิบาย อสังขาริก และ สสังขาริก - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุ - จิตต่างกันโดยนัยของโสภณะและอโสภณะ - จิตต่างกันโดยนัยของโลกิยจิตและโลกุตตรจิต - อรรถของจิตประการที่ ๕ “ชื่อว่า จิตเพราะกระทำ ให้วิจิตร” - จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท - เจตสิก ๕๒ ประเภท - รูป ๒๘ ประเภท - สมถภาวนา - วิปัสสนาภาวนา - แนวทางเจริญวิปัสสนา


หมายเลข  19
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ