ปรมัตถธรรมสังเขป
ปรมัตถธรรมสังเขป

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  3.09 MB

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันธวรรคที่ ๗ จิตตสูตรที่ ๒

         เทวดาทูลถามว่า โลกอันอะไรย่อมนำไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของพระธรรมอันหนึ่ง คืออะไร

        พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โลกอันจิตย่อมนำไป อันจิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง คือ จิต


หนังสือหมายเลข  19
ปรับปรุง  28 พ.ย. 2559

หนังสือแนะนำ