ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก

ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ความสำคัญของจิต - คำอธิบายจิต - วิถีจิต ทวาร วัตถุ - ชาติของจิต - จิต ๘๙ จำแนกเป็น ๔ ชาติ กิจของจิต - อรรถของจิต - ภูมิของจิต - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรม - สัมปยุตตธรรม - คำอธิบาย อสังขาริก และ สสังขาริก - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุ - จิตต่างกันโดยนัยของโสภณะและอโสภณะ - จิตต่างกันโดยนัยของโลกิยจิตและโลกุตตรจิต - อรรถของจิตประการที่ ๕ ชื่อว่า จิตเพราะกระทำ ให้วิจิตร - จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท - เจตสิก ๕๒ ประเภท - รูป ๒๘ ประเภท - สมถภาวนา - วิปัสสนาภาวนา - แนวทางเจริญวิปัสสนา

หนังสือเสียง ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก
อ่านโดย พลอากาศตรีหญิงกาญจนา สิงหพานิช เชื้อทองสารบัญ
หมายเลข  19
เปิด  91,291
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2565

หนังสือแนะนำ